Partijos kuria rinkiminius receptus Lietuvai
Di­džio­sios ša­lies po­li­ti­nės jė­gos jau ren­gia­si rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jai ir in­ten­sy­viai dė­lio­ja rin­ki­mi­nes prog­ra­mas. Tra­di­ciš­kai vi­sos par­ti­jos dek­la­ruos rū­pes­tį žmo­gu­mi, tik siū­lys skir­tin­gus bū­dus, kaip pa­siek­ti, kad gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je tap­tų ge­res­nis.

Di­džių­jų po­li­ti­nių par­ti­jų gre­to­se šiuo me­tu pats dar­by­me­tis. Po­li­ti­kai bei jų pa­si­telk­ti eks­per­tai iš ša­lies plu­ša kur­da­mi rin­ki­mi­nes prog­ra­mas. Dau­gu­ma par­ti­jų nu­si­tei­ku­sios per ke­lis ar­ti­miau­sius mė­ne­sius pri­sta­ty­ti sa­vo ket­ve­rių me­tų ša­lies plė­tros vi­zi­jas.

Lai­ky­sis kai­rių­jų vertybių

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP), pa­sak jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Al­gir­do Sy­so, šiuo me­tu yra kū­ry­bi­nė­je Sei­mo rin­ki­mų prog­ra­mos ren­gi­mo sta­di­jo­je. Pri­sta­ty­ti do­ku­men­tą ruo­šia­ma­si per ge­gu­žės mė­ne­sį vyk­sian­tį par­ti­jos su­va­žia­vi­mą. „Iš pri­nci­po ne­la­bai kaž­ką čia ir pa­kei­si. So­cial­de­mo­kra­ti­nės ver­ty­bės lie­ka tos pa­čios, tik jų pa­tei­ki­mo for­ma ir bū­dai ga­li kiek keis­tis“, – aiš­ki­no jis.

Dė­lio­da­mi rin­ki­mų prog­ra­mos gai­res so­cial­de­mo­kra­tai re­mia­si ne tik par­ti­jos bi­čiu­lių pa­jė­go­mis, bet ir „iš to duo­ną val­gan­čių spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne“. A. Sy­so tei­gi­mu, dau­giau­sia dė­me­sio sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mo­je so­cial­de­mo­kra­tai skirs opiau­sių prob­le­mų spren­di­mui. Pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mui. „Vi­sa po­li­ti­ka tu­ri bū­ti orien­tuo­ta į tai. Tai bus da­ro­ma per švie­ti­mą, so­cia­li­nę, svei­ka­tos ap­sau­gą, par­amą ir vi­sus ki­tus da­ly­kus. Juk Lie­tu­va – tai yra žmo­nės, ne fab­ri­kai ir ga­myk­los“, – ak­cen­ta­vo jis.

LSDP šū­kis „Svar­biau­sia – žmo­gus“, ku­rį par­ti­ja nau­do­jo pra­ėju­sios Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, ga­li bū­ti šiek tiek mo­di­fi­kuo­tas, bet es­mi­ne jo idė­ja bus re­mia­ma­si ir per šią kam­pa­ni­ją.

Dė­me­sys žmo­nių pajamoms

„Dar­bie­čiai“ jau yra par­en­gę pir­mi­nį par­ti­jos rin­ki­mų prog­ra­mos va­rian­tą, ku­rį su­dė­lio­jo įvai­rūs par­ti­niai ko­mi­te­tai. „Da­bar prog­ra­ma yra la­bai pla­ti, nes kiek­vie­nas ko­mi­te­tas, pa­si­tel­kęs eks­per­tus, su­dė­jo vis­ko la­bai daug. Jau svars­tė­me ją, duo­tas pa­ve­di­mas ko­mi­te­tams ir už prog­ra­mos ren­gi­mą at­sa­kin­giems Vy­dui Ged­vi­lui, Ge­di­mi­nui Vag­no­riui ir ki­tiems įtrauk­tiems į gru­pę, pa­da­ry­ti ma­žiau­siai tris prog­ra­mos va­rian­tus. Kaip aš sa­kau, prog­ra­ma pir­miau­sia tu­ri bū­ti nu­sa­ko­ma vie­nu sa­ki­niu, po to – vie­nu pus­la­piu ir tik ta­da 300 la­pų. To­kį iš­sklei­di­mą, pa­tiks­li­ni­mą da­bar ir da­ro­me“, – tvir­ti­no Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Pa­sak jo, rin­ki­mų prog­ra­mo­je dė­me­sys bus ski­ria­mas vi­soms svar­biau­sioms vals­ty­bės sri­tims, pra­de­dant eko­no­mi­ka, švie­ti­mu, bai­giant na­cio­na­li­niu sau­gu­mu. Pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas gy­ven­to­jų pa­ja­mų di­di­ni­mui. „Mū­sų nuo­mo­ne, šian­dien po­li­ti­kų pri­ori­te­tas tu­rė­tų bū­ti bū­tent toks, nes pa­gal žmo­nių pa­ja­mas aki­vaiz­džiai at­si­lie­ka­me nuo sa­vo kai­my­nų, nors pa­gal eko­no­mi­kos au­gi­mą ir ki­tus par­ame­trus lyg ir žen­gia­me apy­ly­giai. To­dėl po­li­ti­nio ak­cen­to per­kė­li­mas į šią sri­tį ti­krai bus. Juo­lab, kad sa­vo gar­siai rek­la­muo­tą pa­ža­dą dėl mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo esa­me pra­ktiš­kai įvyk­dę“, – ti­ki­no V. Ma­zu­ro­nis.

Žvilgs­nis per tau­ti­nę prizmę

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ taip pat dar ren­gia sa­vo rin­ki­mų į Sei­mą prog­ra­mą. Jos ap­ma­tus ža­da­ma pri­sta­ty­ti ko­vo vi­du­ry­je vyk­sian­čia­me par­ti­jos kong­re­se, o ga­lu­ti­nį va­rian­tą vi­suo­me­nės teis­mui ti­ki­ma­si pa­teik­ti iki va­sa­ros vi­du­rio.

Par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ro­lan­do Pa­kso tei­gi­mu, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ yra vie­nin­te­lė mo­der­ni tau­ti­nė po­li­ti­nė jė­ga, gi­nan­ti na­cio­na­li­nės vals­ty­bės in­te­re­sus. To­dėl į Sei­mo rin­ki­mus „tvar­kie­čiai“ eis ak­cen­tuo­da­mi bū­tent šiuos da­ly­kus. „Mū­sų prog­ra­ma yra orien­tuo­ta į tai, kad Lie­tu­va yra aukš­čiau vis­ko. Na­cio­na­li­niai in­te­re­sai, kal­ba, kul­tū­ra, pa­pro­čiai, at­ly­gi­ni­mai, kai­nos, mo­kes­čiai ma­to­mi ne per Briu­se­lio ar ki­tų vals­ty­bių, bet gry­nai per Vil­niaus, mo­der­nią, svei­ką na­cio­na­li­nę tau­ti­nę pri­zmę“, – aiš­ki­no jis.

R. Pa­ksas ti­ki­no, kad par­ti­jos rin­ki­mų prog­ra­mą „tvar­kie­čiai“ ku­ria sa­va­ran­kiš­kai, ne­ieš­ko pa­gal­bos iš ša­lies. Esą anks­čiau bū­ta ir to­kios pra­kti­kos, bet ji ne vi­suo­met pa­si­tei­sin­da­vo. „Ne pir­mą die­ną esa­me po­li­ti­ko­je – ži­no­me, ką da­ro­me“, – par­ti­jos jė­go­mis ne­abe­jo­jo jis.

Nuo buk­suo­jan­čios eko­no­mi­kos iki al­ko­ho­liz­mo rykštės

Di­džiau­sia opo­zi­ci­nė par­ti­ja – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) taip pat ak­ty­viai ren­gia rin­ki­mi­nę prog­ra­mą. Kaip sa­kė par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, su­pla­nuo­ta ne­ma­žai par­ti­nių ren­gi­nių, per ku­riuos ke­ti­na­ma pri­sta­ty­ti at­ski­ras prog­ra­mos da­lis. „Pir­miau­sia ke­ti­na­me pri­sta­ty­ti trum­pą­ją prog­ra­mą – es­mi­nius po­ky­čių taš­kus, ku­riuos siū­ly­si­me Lie­tu­vos žmo­nėms. Vė­liau nuo­sek­liai iki va­sa­ros pri­sta­ty­si­me ir pil­ną sa­vo prog­ra­mą“, – tei­gė jis.

Kon­ser­va­to­rių rin­ki­mų prog­ra­mą ren­gia par­ti­jo­je įkur­ta spe­cia­li gru­pė, ku­riai va­do­vau­ja G. Lands­ber­gis, o vie­nas pa­grin­di­nių dė­lio­ja­mo do­ku­men­to re­dak­to­rių yra po­li­to­lo­gas, TS-LKD na­rys Lau­ry­nas Kas­čiū­nas. „Prak­tiš­kai kas­dien tu­ri­me dau­gy­bę su­si­ti­ki­mų su eks­per­tais, ku­rie ga­li pa­tar­ti so­cia­li­nės po­li­ti­kos, švie­ti­mo, eko­no­mi­kos pro­ver­žio sri­ty­se. Dė­lio­ja­me es­mi­nius punk­tus, pri­sta­to­me sa­vo idė­jas, iš­klau­so­me kri­ti­ką, pa­siū­ly­mus, skai­čiuo­ja­me ir, ma­nau, grei­tu lai­ku pri­sta­ty­si­me sa­vo la­bai tiks­lų po­žiū­rį į Lie­tu­vos at­ei­tį“, – pla­nuo­ja G. Lands­ber­gis.

Anot jo, ar­ti­miau­siu me­tu TS-LKD nu­ro­dys pa­grin­di­nes sri­tis, ku­rio­je ma­to di­džiau­sias prob­le­mas ir ku­rios rei­ka­lau­ja dau­giau­sia dė­me­sio. Tarp to­kių G. Lands­ber­gis mi­nė­jo eko­no­mi­kos buk­sa­vi­mą, ne­mąž­tan­čią emig­ra­ci­ją, įvai­rias so­cia­li­nes ne­ge­ro­ves, pa­vyz­džiui al­ko­ho­liz­mą, ne­spren­džia­mas sis­te­mi­nes švie­ti­mo prob­le­mas. „Ta­da jau pra­dė­si­me kal­bė­ti apie kon­kre­čius sa­vo siū­ly­mus“, – ti­ki­no jis.

Rū­pes­tis dėl mąž­tan­čios Lietuvos

Li­be­ra­lų są­jū­dis į apy­var­tą jau pa­lei­do sa­vo rin­ki­mi­nį šū­kį: „Už Lie­tu­vą, ku­rio­je no­ri­si gy­ven­ti!“. Tuo me­tu rin­ki­mų prog­ra­ma te­be­dė­lio­ja­ma. Par­ti­jos pir­mi­nin­ko Eli­gi­jaus Ma­siu­lio tei­gi­mu, prie šiuo do­ku­men­to dir­ba par­ti­jos „še­šė­li­nės“ vy­riau­sy­bės na­riai, su­bū­rę sa­vo eks­per­ti­nes gru­pes, ku­rio­se da­ly­vau­ja ne tik li­be­ral­są­jū­die­čiai, bet ir iš­orės eks­per­tai. „Pla­nuo­ja­me, kad pir­mi­nė prog­ra­ma tu­rė­tų at­si­ras­ti ba­lan­džio mė­ne­sį, o po to dar par­eng­si­me kon­kre­tų prie­mo­nių pla­ną. Tiks­las yra pa­grin­džiant svar­biau­sius siū­ly­mus iki rin­ki­mų par­eng­ti ir tei­sės ak­tų pro­jek­tus, kad iš anks­to bū­tu­mė­me kva­li­fi­kuo­tai pa­si­ren­gę“, – pa­sa­ko­jo jis.

Li­be­ra­lų są­jū­dis rin­ki­mų prog­ra­mo­je dau­giau­sia orien­tuo­sis į mū­sų ša­lies de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį. „Siū­ly­si­me spren­di­mus įvai­rio­se sri­ty­se, kad Lie­tu­vo­je nu­sto­tų ma­žė­ti gy­ven­to­jų skai­čius ir il­gai­niui jis pra­dė­tų di­dė­ti. Tai pa­sie­kia­ma per spren­di­mus, ku­rie pa­ska­tin­tų da­lį emig­ran­tų su­grįž­ti, ir pri­si­dė­tų prie di­des­nio čia gy­ve­nan­čių žmo­nių ak­ty­vu­mo au­gin­ti vai­kus“, – sa­kė E. Ma­siu­lis.

Tra­di­ciš­kai di­de­lį dė­me­sį li­be­ral­są­jū­die­čiai ža­da skir­ti dir­ban­čių­jų, šei­mų in­te­re­sams. Anot E. Ma­siu­lio, da­bar­ti­nė Lie­tu­vos po­li­ti­ka, kai lenk­ty­niau­ja­ma tik dėl mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo ar pa­šal­pų skirs­ty­mo, ir vi­siš­kai be dė­me­sio yra pa­lik­ti žmo­nės, ku­rie dir­ba bei mo­ka mo­kes­čius, nė­ra tei­sin­ga.