Partijos išsikelia iš pusvelčiui gautų prestižinių patalpų
Vil­niaus ir Kau­no bran­gaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ka pa­si­pil­dė vi­lio­jan­čiais ob­jek­tais – ke­lio­li­ka me­tų ne­mo­ka­mai šei­mi­nin­ka­vu­sios mo­kes­čių mo­kė­to­jams pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se par­ti­jos vie­na po ki­tos pa­ga­liau grą­ži­na rak­tus.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę be di­džiu­lių 145 kv. m apar­ta­men­tų pa­čio­je Kau­no šir­dy­je – Lais­vės alė­jo­je – li­ko uba­gų ka­ra­liu­mi ti­tu­luo­tas įvai­riau­sių skan­da­lin­gų pro­tes­to ak­ci­jų ved­lys Vy­tau­tas Šus­taus­kas.

Šio­mis pa­tal­po­mis jo va­do­vau­ta Lie­tu­vos lais­vės, vė­liau – Ko­vo­to­jų už Lie­tu­vą są­jun­ga nau­do­jo­si nuo 2000 me­tų. Sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je V. Šus­taus­kas ne tik lie­ja ap­mau­dą, kad po 18 me­tų ten­ka pa­lik­ti pa­tal­pas, bet ir ža­da: „Dar iš­gir­si­te mū­sų bal­są, ku­rį per­duo­sim, kam rei­kės, tik vie­no no­rė­čiau, kad tie, kas su­va­rė Lie­tu­vą, bū­tų nu­baus­ti.“

Ta­čiau baus­ti ver­tė­tų ir tuos, ku­rie už to­kias erd­vias pa­tal­pas pra­ban­giau­sio­je Kau­no vie­to­je 18 me­tų lei­do ne­mo­kė­ti nuo­mpi­ni­gių par­ti­jė­lei, pi­lie­čių se­niai ne­ren­ka­mai nei į Kau­no, nei į na­cio­na­li­nę val­džią – 2015 me­tais sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ji pel­nė vos 1163, ma­žiau nei 1 proc., kau­nie­čių bal­sus.

Tie­sa, pa­gal Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo įsta­ty­mą par­ti­joms ga­li bū­ti lai­ki­nai ne­at­ly­gin­ti­nai per­duo­tas pa­nau­dos pa­grin­dais vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bių tur­tas, joms pa­lie­kant su­si­mo­kė­ti tik ko­mu­na­li­nius ir ki­tus mo­kes­čius.

Ga­li bū­ti, bet ne­pri­va­lo. Juo la­biau įsta­ty­mas nie­ko ne­mi­ni, kad tas tur­tas tu­rė­tų bū­ti did­mies­čio cen­tre ar se­na­mies­ty­je.

Kau­nas – pradininkas

Kau­no sa­vi­val­dy­bė pir­mo­ji per­nai gruo­dį pri­ėmė spren­di­mą at­si­sa­ky­ti to­kios pra­ban­gios lab­da­ros par­ti­joms ir taip už­lo­py­ti dar vie­ną mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų švais­ty­mo lan­dą. Jau šį mė­ne­sį auk­cio­no bū­du kau­nie­čiai pla­nuo­ja par­duo­ti iš V. Šus­taus­ko par­ti­jos at­gau­tas pa­tal­pas.

Kaip in­for­ma­vo Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Va­liu­kas, pir­kė­jų lau­kia dar vie­nas ob­jek­tas Lais­vės alė­jo­je – auk­cio­nui ren­gia­mi 30 kv. m pa­tal­pų, ku­rio­se bu­vo įsi­kū­ręs Li­be­ra­lų są­jū­dis, do­ku­men­tai. Iš Ro­tu­šės aikš­tės iš­si­kraus­to Dar­bo par­ti­ja, čia 99 kv. m nau­do­ju­sis 17 me­tų.

Nuompinigių už erdvias patalpas prabangiausioje Kauno vietoje 18 metų buvo leista nemokėti partijėlei, piliečių seniai nerenkamai nei į Kauno, nei į nacionalinę valdžią. evarzytines.lt nuotrauka

Tie­sa, 57 kv. m Lais­vės alė­jo­je dar ne­at­lais­vi­no „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Pa­sak D. Va­liu­ko, ne vi­sas at­si­lais­vi­nu­sias pa­tal­pas ke­ti­na­ma par­duo­ti, bet dar svars­to­ma, kaip jas pa­nau­do­ti.

O kai ku­rios par­ti­jos no­ri iš­sau­go­ti tu­ri­mas būs­ti­nes, tad da­bar ta­ria­ma­si dėl nuo­mos są­ly­gų.

Pa­gal pa­nau­dą pa­tal­pas Kau­ne ir daž­niau­siai cen­tre tu­rė­jo še­šios po­li­ti­nės par­ti­jos. Jų bend­ras plo­tas sie­kė 754 kv. me­trus.

Tie­sa, pres­ti­ži­nių do­va­nų par­ti­joms ka­ra­lius mi­rė tik Kau­ne ir Vil­niu­je.

Daug me­tų mies­tą val­džiu­si Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) jų tu­ri dau­giau­sia – net 375 kv. me­trus. Jei vi­sos par­ti­jos pa­tal­pas iš sa­vi­val­dy­bės bū­tų nuo­mo­ju­sios rin­kos są­ly­go­mis, į mies­to biu­dže­tą kas­met bū­tų su­mo­kė­ju­sios apie 1 mln. eu­rų.

Pir­mas auk­cio­nas – Vilniuje

Ba­lan­dį Kau­no pa­vyz­džiu pa­se­kė ir sos­ti­nė: Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti ydin­gos tvar­kos, kai par­ti­jos ne­mo­ka­mai ar­ba pus­vel­čiui gau­da­vo erd­vias pa­tal­pas pres­ti­ži­nė­se vie­to­se, ir nu­spren­dė par­ti­joms jas nuo­mo­ti rin­kos kai­na. Sko­lo­se sken­din­čio­je sos­ti­nė­je lig tol 13 par­ti­jų leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis iš­nuo­mo­ta ar pa­nau­dos pa­grin­dais leis­ta nau­do­tis per 21 tūkst. kv. m pa­tal­pų Vi­sos jos – mies­to cen­tre, tad nuo­mo­da­ma rin­kos kai­no­mis sa­vi­val­dy­bė kas­met bū­tų ga­vu­si be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų. Ta­čiau par­ti­jų su­mo­kė­ti nuo­mpi­ni­giai ne­sie­kė nė 25,5 tūkst. eu­rų.

Di­džiau­sias – net 470 kv. m – pa­tal­pas sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­te vos už 136 eu­rus per mė­ne­sį nuo­mo­jo­si Dar­bo par­ti­ja. Jas sa­vi­val­dy­bė vie­ša­me auk­cio­ne ge­gu­žę par­da­vė už 1,5 mln. eu­rų. Nuo­mos su­tar­tis bu­vo pa­si­bai­gu­si šį va­sa­rį.

Socialdemokratų partija Vilniuje valdo didžiules (su vaizdu į Gedimino pilį) patalpas, kurios yra partijos nuosavybė. Romo Jurgaičio nuotrauka

Šiuo me­tu su­tar­tys pa­si­bai­gu­sios su tri­mis par­ti­jo­mis – pa­nau­dos bū­du pa­tal­pas ga­vu­sia Cen­tro par­ti­ja (32,12 kv. m) ir Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (242,59 kv. m) bei leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis jas nuo­mo­jan­čia Lie­tu­vos ru­sų są­jun­ga (103,43 kv. m).

Kaip in­for­ma­vo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Tur­to de­par­ta­men­to Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma La­jaus­kai­tė, par­ti­joms pa­siū­ly­ta su­da­ry­ti nuo­mos su­tar­tis rin­kos kai­na, prieš­in­gu at­ve­ju jos tu­rės at­lais­vin­ti pa­tal­pas iki šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Kaip aiš­ki­na V. La­jaus­kai­tė, ga­lio­jan­čios su­tar­tys ga­li bū­ti kei­čia­mos ar su­da­ro­mos nau­jos, kai abi su­tar­ties ša­lys su­si­ta­ria, to­dėl sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri tei­sės vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­čių. Bet ir ki­toms par­ti­joms, nors jų su­tar­tys ne­pa­si­bai­gu­sios, pa­siū­ly­ta pra­dė­ti mo­kė­ti rin­kos kai­na.

Be Dar­bo par­ti­jos, 122,70 kv. m pa­tal­pas sos­ti­nės Kaš­to­nų gat­vė­je jau grą­ži­no kon­ser­va­to­riai. Lie­tu­vos ru­sų są­jun­ga krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu su­teik­ti ma­žes­nio plo­to būs­ti­nę vie­toj tu­ri­mos 103,43 kv. m A. Ro­tun­do gat­vė­je. Li­be­ra­lų są­jū­dis svars­to ga­li­my­bę nuo­mo­tis 210,93 kv. m Va­šing­to­no aikš­tė­je, o Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga no­ri pa­keis­ti da­lies tu­ri­mų pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį.

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė sie­kia pa­si­ra­šy­ti nau­jas su­tar­tis ir dėl ki­tų par­ti­jų val­do­mų plo­tų: Dar­bo par­ti­jos – 250,85 kv. m Ankš­to­jo­je gat­vė­je, Ža­lių­jų par­ti­jos – 38,06 kv. m A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos – 48,55 kv. m Pa­mėn­kal­nio gat­vė­je, TS-LKD – 271,93 kv. m L. Stuo­kos-Gu­ce­vi­čiaus gat­vė­je, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ – 143,41 kv. m T. Vrub­levs­kio gat­vė­je.

So­cial­de­mo­kra­tai – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to „magnatai“

Tie­sa, nau­ja tvar­ka dėl pa­tal­pų par­ti­joms kir­to ne­vie­no­dai. Štai kon­ser­va­to­riai Vil­niu­je prie pat pre­zi­den­tū­ros įsi­kū­rė 2005-ai­siais, jie su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šė nuo­mos su­tar­tį net 99 me­tams. TS-LKD mo­ka itin kuk­lią to­kiai vie­tai nuo­mą – tik 190 eu­rų per mė­ne­sį. „Ta­čiau kon­ser­va­to­riai į šių pa­tal­pų re­no­va­ci­ją in­ves­ta­vo net apie 358 tūkst. eu­rų. At­siž­velg­da­mi į tai pra­šo­me sa­vi­val­dy­bės su­tar­ties ne­keis­ti“, – aiš­ki­na TS-LKD vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Ais­tė Ged­vi­lie­nė.

TS-LKD da­bar de­ra­si dėl nau­jų są­ly­gų ir tu­ri­moms pa­tal­poms Kau­ne. Šiuo me­tu su Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl 289,44 kv.m pa­grin­di­nės kon­ser­va­to­rių būs­ti­nės Sa­va­no­rių pros­pek­te (214 na­me), jo­je nu­ma­ty­tas 300 eu­rų nuo­mos mo­kes­tis.

Per du treč­da­lius kon­ser­va­to­rių sky­rių re­gio­nuo­se tu­ri sa­vo būs­ti­nes, da­lį jų – nuo­sa­vy­bės tei­se, da­lį nuo­mo­ja­si ar ga­vo pa­nau­dos bū­du. Iš ki­tur (iš­sky­rus Vil­nių ir Kau­ną) jo­kių sig­na­lų pa­lik­ti pa­tal­pas ar keis­ti pa­si­ra­šy­tas su­tar­tis A. Ged­vi­lie­nė sa­ko ne­ga­vu­si.

Gal aps­kri­tai par­ti­joms ne­ver­ta iš­lai­ky­ti tiek būs­ti­nių sa­vi­val­dy­bė­se? Vis dėl­to, pa­sak A. Ged­vi­lie­nės, daug kur su­sik­los­čiu­sios tra­di­ci­jos, kad sky­riaus gy­ve­ni­mas su­ka­si ap­link būs­ti­nę, jo­se vyks­ta su­si­ti­ki­mai, ren­gi­niai. Be pa­tal­pų daž­niau­siai ap­siei­na ma­žes­ni sky­riai.

Konservatoriai teigia, kad į šių patalpų sostinėje renovaciją investavo net apie 358 tūkst. eurų, todėl prašo nekeisti kuklios nuomos kainos. Alinos Ožič nuotrauka

O Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) ne­la­bai rū­pi dvie­jų di­džių­jų mies­tų už­mo­jis iš­kraus­ty­ti par­ti­jas: so­cial­de­mo­kra­tai – pa­tys ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to „mag­na­tai“.

Vil­niu­je jie val­do di­džiu­lę (su vaiz­du į Ge­di­mi­no pi­lį) būs­ti­nę, ku­ri yra par­ti­jos nuo­sa­vy­bė.

„Kau­ne esan­čios pa­tal­pos – ir­gi mū­sų nuo­sa­vy­bė. Daug nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų tu­ri­me ir re­gio­nuo­se. Vals­ty­bei mo­ka­me ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį“, – pa­sa­ko­ja LSDP bu­hal­te­rė Va­len­ti­na Sa­za­no­va.

Vie­šu­mas – to­ly­gu skaidrumas

Už­mo­jis tau­piau nau­do­ti bend­rą tur­tą pra­de­da duo­ti vai­sių. Ta­čiau kai kam, ypač iš­kraus­to­miems po­li­ti­kams ar vi­suo­me­ni­nin­kams, ky­la abe­jo­nių, ar at­lais­vin­tos pa­tal­pos ne­taps tik ska­niu kąs­ne­liu da­bar val­džią tu­rin­tiems po­li­ti­kams. Juo­lab kai ku­rių jų ar­ti­mie­ji kaip tik ir už­sii­ma pres­ti­ži­nio būs­to par­da­vi­mu ir nuo­ma.

Štai Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rės, Ne­gy­ve­na­mų­jų ir gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų bei pa­tal­pų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos Al­mos Vait­kuns­kie­nės sū­nus – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Re­Bal­tic“, sa­ve ti­tu­luo­jan­čios pres­ti­ži­nio būs­to ly­de­riais Vil­niu­je, vie­nas stei­gė­jų ir tar­pi­nin­kų. Ta­čiau A. Vait­kuns­kie­nės pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je to ne­nu­ro­dy­ta. Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos ty­rė­ja, dek­la­ra­vi­mo spe­cia­lis­tė Jus­ti­na Žė­kai­tė aiš­ki­na, esą to­kios prie­vo­lės nė­ra: vai­kų dar­bo­vie­tes rei­kia dek­la­ruo­ti tik tuo at­ve­ju, jei tai ke­lia vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą.

Ta­čiau kai esi sa­vi­val­dy­bės Ne­gy­ve­na­mų­jų ir gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų bei pa­tal­pų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, to­kia at­sar­ga gė­dos ne­pa­da­ry­tų. Juo­lab ver­tė­tų mo­ky­tis iš sve­ti­mų klai­dų: Al­gir­das But­ke­vi­čius, dar bū­da­mas prem­je­ras, taip pat ne­dek­la­ra­vo ga­li­mo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to dėl duk­ters šei­mos vers­lo, dėl to vė­liau pa­te­ko į ne­men­ką skan­da­lą.

Be ki­ta ko, į akis krin­ta ir la­bai keis­ta Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ne­gy­ve­na­mų­jų ir gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų bei pa­tal­pų ko­mi­si­jos hie­rar­chi­nė struk­tū­ra: vir­ši­nin­kė yra sa­vo pa­val­di­nio pa­va­duo­to­ja – A. Vait­kuns­kie­nė yra pa­va­duo­to­ja šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ar­vy­do Da­ru­lio, ku­ris yra jos, kaip ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rės, pa­va­duo­to­jas.

Vis dėl­to, be šios keis­tos ša­ra­dos, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei šio­je sri­ty­je pri­kiš­ti nė­ra ko: jos funk­ci­joms ne­tin­ka­mą tur­tą par­da­vi­nė­ja vie­šo auk­cio­no bū­du, vi­są in­for­ma­ci­ją skel­bia Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je www.vil­nius.lt, taip pat www.evar­zy­ti­nes.lt, www.alio.lt ir www.aruo­das.lt, lau­ko rek­la­mos sten­duo­se. Tad vie­šu­mo, va­di­na­si, ir skaid­ru­mo ne­trūks­ta. Vi­si pa­tal­pų klau­si­mai svars­to­mi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je, o ta­ry­ba pri­ima spren­di­mus dėl pa­tal­pų įtrau­ki­mo į par­duo­da­mo tur­to są­ra­šą.

Pir­ma­sis – bu­vu­sių Dar­bo par­ti­jos pa­tal­pų auk­cio­nas taip pat pa­vy­ko sėk­min­gai: pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – 782,5 tūkst. eu­rų – be­maž pa­dvi­gu­bė­jo. Ta­čiau kas tas tur­tin­gas pir­kė­jas, sa­vi­val­dy­bė ne­in­for­muo­ja, nes dar ne­pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys.

Jei in­for­ma­ci­ja apie auk­cio­ną skel­bia­ma vie­šai ir pla­čiai, o kai­na ge­ro­kai vir­ši­ja pra­di­nę, „O­ber-Haus“ ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros Ver­ti­ni­mo ir rin­kos ty­ri­mų de­par­ta­men­to va­do­vo Sau­liaus Va­go­nio nuo­mo­ne, ne­lie­ka vie­tos ko­kiems nors įta­ri­mams, kad pir­ki­mas ne­skaid­rus.

Dos­nu­mo rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti ir vals­ty­bės institucijoms

Be­lie­ka džiaug­tis – pres­ti­ži­nių do­va­nų ka­ra­lius par­ti­joms mi­rė. Gal to­kį ne­pa­tei­si­na­mą dos­nu­mą dar bu­vo ga­li­ma pa­tei­sin­ti, kol par­ti­jos ne­ga­vo pi­ni­gų iš vals­ty­bės biu­dže­to, bet da­bar jos gau­na vals­ty­bės do­ta­ci­jas ir ga­li nuo­mo­tis pa­tal­pas rin­kos kai­na. Be­je, vals­ty­bės do­ta­ci­jos ski­ria­mos at­siž­vel­giant į tai, kiek svar­bi vie­na ar ki­ta par­ti­ja rin­kė­jams – kiek par­amos jos su­lau­kė rin­ki­muo­se. Ski­riant pa­tal­pas par­ti­joms to­kios lo­gi­kos nė­ra: pa­vyz­džiui, Dar­bo par­ti­ja nau­do­jo­si dviem 720 kv. m pa­tal­po­mis pa­čia­me Vil­niaus cen­tre, nors ne­tu­rė­jo nė vie­no Vil­niu­je iš­rink­to mies­to ta­ry­bos na­rio ir nė vie­no vil­nie­čių iš­rink­to Sei­mo na­rio.

Tie­sa, pres­ti­ži­nių do­va­nų par­ti­joms ka­ra­lius mi­rė tik Kau­ne ir Vil­niu­je. Kaip in­for­ma­vo Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Tur­to sky­riaus ve­dė­jas Ed­var­das Si­mo­kai­tis, uos­ta­mies­tis svars­to tik ga­li­my­bę nu­sta­ty­ti par­ti­joms ski­ria­mų pa­tal­pų plo­to li­mi­tą, bet nuo­mpi­ni­gių iš par­ti­jų ne­rei­ka­lau­ja – mo­ty­vuo­ja­ma įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­be su­teik­ti pa­tal­pas ne­mo­ka­mai. Bet ar ti­krai Klai­pė­da ir ki­ti mies­tai per­te­kę pa­tal­pų ir lė­šų?

O Vil­nius ir Kau­nas to­liau re­vi­zuo­ja ne­mo­ka­mai ar už sim­bo­li­nę nuo­mą ati­duo­tas pa­tal­pas vi­so­kio plau­ko or­ga­ni­za­ci­jė­lėms. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sky­riaus ve­dė­jas D. Va­liu­kas pa­sa­ko­ja, kad to­kia lab­da­ra nau­do­jo­si, pa­vyz­džiui, Kir­pė­jų ir gro­žio spe­cia­lis­tų aso­cia­ci­ja. Da­bar šių pa­tal­pų do­ku­men­tai jau ren­gia­mi auk­cio­nui. Taip bu­vo su­tei­kia­mos net di­džiu­lės erd­vės: Lie­tu­vos is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių iš­sau­go­ji­mo aso­cia­ci­ja „Re­tro­mo­bi­le“ yra ga­vu­si net 1420,36 kv. m, aso­cia­ci­ja „Kū­ry­bos ke­lias“ – 1728,14 kv. m pa­tal­pų.

Ga­lų ga­le ky­la dar vie­nas klau­si­mas: ar ne lai­kas to­kią sau pa­val­džių pa­tal­pų re­vi­zi­ją pa­da­ry­ti ir cen­tri­nei Lie­tu­vos val­džiai? Ar ti­krai mi­nis­te­ri­joms, jų pa­da­li­niams, joms pa­val­džioms ins­ti­tu­ci­joms bei įstai­goms bū­ti­na taip erd­viai įsi­kur­ti ir bū­tent pres­ti­ži­nė­se vie­to­se?