Partijos išsidalijo savivaldos rinkimų numerius
Pir­ma­die­nį Sei­me 23 par­ti­jos iš­si­da­li­jo rin­ki­mų nu­me­rius, ku­riais jos bus įra­šy­tos rin­ki­mų biu­le­te­niuo­se. Dar ke­tu­ri nu­me­riai re­zer­vuo­ti vi­suo­me­ni­niams rin­ki­mų ko­mi­te­tams.

Bū­tent rin­ki­mų ko­mi­te­to pa­va­di­ni­mas bus įra­šy­tas pir­muo­ju rin­ki­mų biu­le­te­ny­je.

An­trą nu­me­rį iš­trau­kė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, tre­čią - Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, ket­vir­tą - Emig­ran­tų par­ti­ja, penk­tą - Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja, šeš­tą - Tau­ti­nin­kų są­jun­ga, sep­tin­tą - po­li­ti­nė par­ti­ja „Pro­fe­si­nių są­jun­gų cen­tras“, aš­tun­tą - Že­mai­čių par­ti­ja, de­vin­tą - po­li­ti­nė par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“, de­šim­tą - Ko­vo­to­jų už Lie­tu­vą są­jun­ga.

11 nu­me­rį iš­trau­kęs Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) ly­de­ris, Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas džiau­gė­si, kad tai krep­ši­nio le­gen­dos Ar­vy­do Sa­bo­nio nu­me­ris ir vy­lė­si, kad jis par­ti­jai bus toks pats sėk­min­gas.

12 nu­me­riu rin­ki­mų biu­le­te­ny­je bus įra­šy­ta Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja, 13 - Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, 14 - Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, 15 - Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja, 16 - Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, 17 - par­ti­ja „Jau­no­ji Lie­tu­va“, 18 - rin­ki­mų ko­mi­te­tas, 19 - Ru­sų al­jan­sas, 20 - Dar­bo par­ti­ja, 21 - rin­ki­mų ko­mi­te­tas, 22 - Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja, 23 - rin­ki­mų ko­mi­te­tas, 24 - Lie­tu­vos ru­sų są­jun­ga, 25 - par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, 26 - Li­be­ra­lų są­jū­dis, 27 - po­li­ti­nė par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“.

Par­ti­jų rin­ki­mų nu­me­riai vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se bus tie pa­tys, o rin­ki­mų ko­mi­te­tams kon­kre­čius nu­me­rius iš jiems re­zer­vuo­tų nu­me­rių pir­ma­die­nio va­ka­rą bur­tais nu­sta­tys sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos.

Koa­li­ci­jos nu­me­rį ga­lės rink­tis iš jas su­da­ran­čių par­ti­jų nu­me­rių.

Kaip pir­ma­die­nį in­for­ma­vo Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas, su­lauk­ta apie de­šimt pa­gei­da­vi­mų su­da­ry­ti koa­li­ci­ją.

Bur­tų ke­liu iš­trauk­tas rin­ki­mų nu­me­ris lė­mė ne tik, ko­kia ei­lės tvar­ka par­ti­jos ir rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šas įra­šo­mas į rin­ki­mų biu­le­te­nį, koks nu­me­ris bus VRK lei­džia­muo­se kan­di­da­tų są­ra­šų pla­ka­tuo­se ir in­for­ma­ci­niuo­se lei­di­niuo­se, bet jis tu­rės įta­kos, jei­gu kan­di­da­tų są­ra­šai su­rink­tų tą pa­tį bal­sų skai­čių. Tuo­met rin­ki­mų nu­me­ris lem­tų, kam ati­teks ta­ry­bos na­rio man­da­tas. Ta­čiau to­kio at­ve­jo Lie­tu­vos rin­ki­mų is­to­ri­jo­je dar nė­ra bu­vę.

Dėl kan­di­da­tų į me­rus įra­šy­mo biu­le­te­niuo­se ei­liš­ku­mo bur­tai ne­bus trau­kia­mi – kan­di­da­tai juo­se bus ri­kiuo­ja­mi pa­gal abė­cė­lę.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se ko­vo 1-ąją pa­teik­ti 508 kan­di­da­tų są­ra­šai bei dau­giau kaip 16 tūkst. kan­di­da­tų par­eiš­ki­nių do­ku­men­tų. Me­rų pos­tų sieks apie 450 kan­di­da­tų.

60-ty­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių bus iš­rink­ti 1524 ta­ry­bų na­riai. Pir­mą­kart Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je sa­vi­val­dy­bių me­rai bus ren­ka­mi tie­sio­giai.