Partijos atskleidžia rinkimų užkulisius
Pra­ėju­sių Sei­mo rin­ki­mų ly­de­rė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu da­lį su­kaup­tų lė­šų pa­nau­do­jo au­to­mo­bi­lio iš par­ti­jos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ nuo­mai ir vi­so bū­rio vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­tų pa­slau­goms ap­mo­kė­ti. Pi­giau­siai rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (LLRA-KŠS) su­kaup­tas lė­šas lei­do reng­da­ma „kon­ven­tus“ par­ti­jos ko­le­goms ir taip stip­ri­no jų dva­sią.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) skel­bia­mos pra­ėju­sį spa­lį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo at­as­kai­tos at­sklei­džia, kad dau­giau­sia lė­šų per­ga­lei pa­siek­ti iš­lei­do R. Kar­baus­kio ve­da­mi „vals­tie­čiai“ – 1,2 mln. eu­rų. LVŽS lai­mė­jo Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­krin­da­ma 56 man­da­tus.

Pa­sta­rie­ji rin­ki­mai­pi­giau­siai at­siė­jo LLRA-KŠS. Iš­lei­dę be­veik ke­tu­ris kar­tus ma­žiau nei „vals­tie­čiai“ – 376 tūkst. eu­rų – jie už­si­ti­kri­no aš­tuo­nias vie­tas Sei­me.

Sko­la – be­veik milijonas

LVŽS Sei­mo rin­ki­muo­se ly­de­riau­ja ne tik lai­mė­tų man­da­tų skai­čiu­mi, bet ir sko­lo­mis. Par­ti­jos fi­nan­si­nė at­as­kai­ta at­sklei­džia, kad rin­ki­mų me­tu „vals­tie­čiai“ ap­mo­kė­jo vos 270,6 tūkst. eu­rų iš­lai­dų ir li­ko su 974,4 tūkst. eu­rų sko­la. „Sko­la mums ne­atro­do la­bai di­de­lė, nes anks­čiau bū­ta ir di­des­nių“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė LVŽS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Sei­mo na­rys To­mas To­mi­li­nas.

Ka­da „vals­tie­čiai“ at­sis­kai­tys už jiems su­teik­tas pa­slau­gas, po­li­ti­kas tei­gė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti. „Kaip iš­eis. Ma­nau, tai il­gai ne­už­truks. Da­bar mū­sų fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja dėl pa­siek­tų re­zul­ta­tų yra ge­res­nė. Per ke­lis pus­me­čius sko­la tu­rė­tų bū­ti pa­deng­ta“, – ti­ki­no T. To­mi­li­nas.

Tomas Tomilinas: "Dabar mūsų finansinė situacija dėl pasiektų rezultatų yra geresnė. Per kelis pusmečius skola turėtų būti padengta.“

Nors, pa­sak LVŽS vi­ce­pir­mi­nin­ko, ši par­ti­ja anks­čiau yra tu­rė­ju­si di­des­nių sko­lų, VRK vie­šai skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja ro­do, kad per šiuos rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ įsis­ko­li­no kaip nie­kad iki šiol. Po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų LVŽS sko­la sie­kė 474 tūkst. li­tų (maž­daug 137 tūkst. eu­rų), po 2008-ųjų – 913 tūkst. li­tų (265 tūkst. eu­rų), tai­gi ke­lis kar­tus ma­žiau nei da­bar.

VRK pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, par­ti­jų sko­los po rin­ki­mų nė­ra ne­įp­ras­tas da­ly­kas. „Ži­no­ma, tai di­de­lė prob­le­ma jų sko­lin­to­jams. Jei­gu par­ti­ja ne­bū­tų ga­vu­si tiek rin­kė­jų bal­sų, kil­tų klau­si­mas, iš ko­kių lė­šų bus pa­deng­tos sko­los. Da­bar LVŽS gau­na biu­dže­to do­ta­ci­ją – per ke­lis kar­tus tą sko­lą ir su­si­mo­kės“, – svars­tė jis.

„Vals­tie­čiai“ – ne vie­nin­te­lė par­ti­ja, rin­ki­mus bai­gu­si su sko­lo­mis. Be­veik 114 tūkst. eu­rų sko­lų yra su­kau­pu­si par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT), ji rin­ki­mams iš vi­so iš­lei­do 499,6 tūkst. eu­rų ir lai­mė­jo aš­tuo­nis man­da­tus. Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) nu­ro­do, kad po rin­ki­mų jai li­ku­si sko­la su­da­ro 48 cen­tus.

Au­ko­mis de­mons­tra­vo simpatijas

Per pra­ėju­sius rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ ga­lė­jo džiaug­tis dos­niau­sia fi­zi­nių as­me­nų teik­ta par­ama – jiems pa­au­ko­ta 103,6 tūkst. eu­rų. Šiuo me­tu opo­zi­ci­jo­je Sei­me 14 man­da­tų tu­rin­tis Li­be­ra­lų są­jū­dis, rin­ki­mams iš­lei­dęs 565,4 tūkst. eu­rų, iš fi­zi­nių as­me­nų su­lau­kė tris kar­tus ma­žes­nės – 29,6 tūkst. eu­rų – par­amos.

Dar men­kes­nė­mis su­mo­mis pi­lie­čiai rė­mė ki­tas lai­mė­ju­sias par­ti­jas. Dar­bo par­ti­ja (DP), ku­riai rin­ki­mai kai­na­vo 651 tūkst. eu­rų, o at­ne­šė vos du par­la­men­ta­rų man­da­tus, su­lau­kė 6,3 tūkst. eu­rų par­amos, TT – 4,3 tūkst. eu­rų.

Pa­na­šia su­ma – 4,1 tūkst. eu­rų – rė­mė­jai „ap­do­va­no­jo“ Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus (TS-LKD). Iš vi­so kon­ser­va­to­riai rin­ki­mams iš­lei­do 777,6 tūkst. eu­rų. Anks­čiau val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai di­ri­ga­vę, o da­bar ma­žai­siais „vals­tie­čių“ par­tne­riais ta­pę so­cial­de­mo­kra­tai iš fi­zi­nių as­me­nų te­ga­vo 2,8 tūkst. eu­rų. Nė cen­to pi­lie­čiai ne­paau­ko­jo LLRA rin­ki­mų kam­pa­ni­jai.

Nuo­ma iš sa­vo įmonės

Kar­tu su fi­nan­si­nė­mis at­as­kai­to­mis tei­kia­mos rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių par­ti­jų iš­lai­dų su­tar­tys at­sklei­džia, kad di­džią­ją da­lį lė­šų po­li­ti­kai sky­rė rek­la­mos ren­gė­jams, pla­nuo­to­jams bei sklei­dė­jams. Ta­čiau šie duo­me­nys at­sklei­džia ir ki­to­kio po­bū­džio su­tar­tis.

Val­dan­čio­ji LVŽS dek­la­ruo­ja, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, pra­ėju­sių me­tų lie­pos 8-ąją, su­da­rė au­to­mo­bi­lių nuo­mos su­tar­tį su par­ti­jos ly­de­rio R. Kar­baus­kio val­do­mu „Ag­ro­kon­cer­nu“. Šio san­do­rio de­ta­lės nė­ra vie­ši­na­mos. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė LVŽS vi­ce­pir­mi­nin­kas T. To­mi­li­nas, su­tar­tis apė­mė vie­no agi­ta­ci­jai nau­do­to au­to­mo­bi­lio nuo­mą.

„Ieš­ko­jo­me mums tin­kan­čios trans­por­to prie­mo­nės, bet rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu par­ti­ja tu­ri ri­bo­tas ga­li­my­bes rink­tis, to­dėl ką ran­di, tą ir nuo­mo­ji“, – ti­ki­no jis.

Pa­sak Z. Vai­gaus­ko, šiuo me­tu teig­ti, kad su­tar­tis su­da­ry­ta pa­žei­džiant įsta­ty­mus, nė­ra pa­grin­do. „La­bai ge­rai, kad jie to­kią su­tar­tį nu­ro­do. Skan­da­las ga­lė­tų bū­ti, jei pa­aiš­kė­tų, kad au­to­mo­bi­lių nuo­mos kai­na bu­vo dirb­ti­nai su­ma­žin­ta ar tuo at­ve­ju, jei san­do­ris bū­tų įvyk­dy­tas tei­kiant ko­kias nors pri­vi­le­gi­jas. Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad par­ti­jų san­do­rius pa­ti­kri­na ne­prik­lau­so­mi au­di­to­riai, mes tuos da­ly­kus taip pat ste­bi­me“, – kal­bė­jo VRK pir­mi­nin­kas.

LVŽS vie­ši­na­mos su­tar­tys ro­do, kad ši par­ti­ja per rin­ki­mus tu­rė­jo ir su vie­šai­siais ry­šiais su­si­ju­sių iš­lai­dų – sam­dė vi­są bū­rį kon­sul­tan­tų. Aiš­kė­ja, kad „vals­tie­čiams“ tal­ki­no per anks­tes­nius rin­ki­mus su kon­ser­va­to­riais dir­bu­si bend­ro­vė „VIP vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos par­tne­riai“, sie­ja­ma su Da­riu­mi Gu­de­liu, taip pat įvaiz­džio kū­ri­mo, kri­zių val­dy­mo bei ki­to­kias kon­sul­ta­ci­jas tei­kian­ti įmo­nė „Ad­res“.

Ši par­ti­ja taip pat sam­dė ži­no­mą so­cia­li­nį an­tro­po­lo­gą, vers­lo kon­sul­tan­tą Sau­lių Ma­tu­le­vi­čių, tu­rė­ju­sį at­lik­ti 23 va­lan­dų truk­mės LVŽS po­li­ti­nės prog­ra­mos ana­li­zę, „vals­tie­čių“ in­ter­ne­to sve­tai­nę kū­ru­sį Ai­va­rą Ven­ce­vi­čių, ko­mu­ni­ka­ci­jos stra­te­gi­ją ren­gu­sį vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tą Pa­ulių Mel­kū­ną, vie­šų­jų ry­šių bei vi­deo­rek­la­mos kū­ri­mo pa­slau­gas su­tei­ku­sį Min­dau­gą Ar­lins­ką.

Iš­orės kon­sul­tan­tus į pa­gal­bą rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu kvie­tė­si ir ki­tos par­ti­jos. So­cial­de­mo­kra­tai bu­vo su­da­rę ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­sul­ta­ci­jų su­tar­tį su bend­ro­ve „Piar“. TS-LKD pa­gal­bi­nin­kų są­ra­še – ir anks­čiau su šia par­ti­ja dir­bu­si vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vė „O­pen Agen­cy“, įmo­nė „DDB Vil­nius“, kū­ru­si kon­ser­va­to­riams vie­šų­jų ry­šių stra­te­gi­ją, „AR Agen­tū­ra“, tei­ku­si rek­la­mos pa­slau­gas. Vie­šų­jų ry­šių su­tar­tį TS-LKD bu­vo su­da­riu­si su po­li­to­lo­gu Jus­tu Ši­rei­ka. Ši par­ti­ja taip pat tu­rė­jo su­tar­tį su bend­ro­ve „Ins­pi­red com­mu­ni­ca­tions“, su­ren­gu­sia mo­ky­mus „Rin­ko­da­ros ko­mu­ni­ka­ci­ja iš var­to­to­jo pers­pek­ty­vos“.

Li­be­ra­lai prieš rin­ki­mus pa­si­tel­kė kon­sul­tan­tą Step­he­ną Eri­cą Gross­ma­ną, o „dar­bie­čiai“ nau­do­jo­si ne tik bend­ro­vės „In­dia­na.lt“, su ku­ria tu­ri il­ga­lai­kę su­tar­tį, bet ir ak­to­riaus bei re­ži­sie­riaus My­ko­lo Vil­džiū­no pa­slau­go­mis. Jis kū­rė par­ti­jos vi­deok­li­pų sce­na­ri­jus bei juos re­ži­sa­vo.

Stip­ri­no dvasią

Ne­tra­di­ci­nių iš­lai­dų per šiuos rin­ki­mus pa­ty­rė ir LLRA-KŠS. Dau­gu­ma šios par­ti­jos su­tar­čių yra dėl sa­lių nuo­mos bei ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­gų su įvai­rių mies­tų sa­vi­val­dy­bių bei pri­va­čio­mis ve­žė­jų kom­pa­ni­jo­mis. Prie šių su­tar­čių nu­ro­do­ma, kad bu­vo per­ka­mos „ke­lei­vių ve­ži­mo į LLRA-KŠS prieš­rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją“ pa­slau­gos.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė LLRA-KŠS va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, jo par­ti­ja ren­gė ne kon­fe­ren­ci­jas, bet rin­ki­mų „kon­ven­tus“. Šie ren­gi­niai, ku­riems bu­vo nuo­mo­ja­mi Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mai, Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė, ki­tos erd­vios pa­tal­pos, esą su­bur­da­vo nuo 300 iki 1000 LLRA-KŠS rin­ki­mų šta­bų na­rius bei ak­ty­vis­tus.

„Vy­ko 8 rin­ki­mų „kon­ven­tai“, o juo­se iš vi­so da­ly­va­vo dau­giau kaip 3 tūkst. žmo­nių iš vi­sų LLRA-KŠS sky­rių. „Kon­ven­tai“ – to­kie ren­gi­niai prieš rin­ki­mus, į juos su­si­ren­ka la­bai daug žmo­nių. Tu­ri bū­ti di­de­lė sa­lė, iš­kil­min­ga at­mos­fe­ra. Tie ren­gi­niai trun­ka ga­na il­gai, 5–6 va­lan­das. Prieš vi­sus juos au­ko­ja­mos šven­tos mi­šios. Pa­skui vyks­ta pri­sta­ty­mai, kal­bos, kul­tū­ri­nė bei in­teg­ra­ci­nė prog­ra­mos. Taip pat bu­vo pa­šven­tin­tas mū­sų par­ti­jos lo­go­ti­pas, są­ra­šo nu­me­ris, trys lo­zun­gai“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Pa­sak V. To­ma­ševs­kio, iš­lai­dos to­kiems ren­gi­niams pa­si­tei­si­no, nes pa­dė­jo mo­bi­li­zuo­ti par­ti­jos ak­ty­vis­tus. „Tam pa­dė­jo pa­ki­li ren­gi­nių at­mos­fe­ra“, – sa­kė jis.

Z. Vai­gaus­ko tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos rin­ki­mų iš­lai­doms dek­la­ruo­ti ski­ria ne­pa­ly­gin­ti dau­giau dė­me­sio nei anks­čiau. „Dau­gu­ma jų, ypač po DP by­los, sten­gia­si, kad jų veik­la ne­su­kel­tų abe­jo­nių. Ži­no­ma, yra ma­žų­jų par­ti­jų, ku­rios lei­džia sau vė­luo­ti ar­ba at­as­kai­tų aps­kri­tai ne­pa­teik­ti. Bet tų par­ti­jų ir Sei­me ne­ma­to­me“, – pa­žy­mė­jo VRK va­do­vas.