Partijos algų nemoka, bet pažadų negaili
Fi­nan­sų ana­li­ti­kas Gi­ta­nas Nau­sė­da ste­bi­si Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų ne­rea­liais pa­ža­dais di­din­ti at­ly­gi­ni­mus.

Sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ G. Nau­sė­da pri­me­na, kad 2020-ai­siais Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ža­da pa­siek­ti 1250 eu­rų, Dar­bo par­ti­ja – 1110 eu­rų, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 1100 eu­rų, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 1000 eu­rų vi­du­ti­nį (ne­to) at­ly­gi­ni­mą. Pa­ly­gin­ti su da­bar­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas per ket­ve­rius me­tus iš­aug­tų ati­tin­ka­mai 62 proc., 44 proc., 42 proc., t.y. 9–13 proc. per me­tus?

„Ne­ži­nau, kas ra­šė par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ prog­ra­mą, ta­čiau ši par­ti­ja už­sib­rė­žu­si po ka­den­ci­jos pa­siek­ti 777 eu­rų mi­ni­ma­lią al­gą ir 999 eu­rų vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį. Kaip ma­to­me, da­bar­ti­nį MMA ly­gį ke­ti­na­ma pa­dvi­gu­bin­ti. At­siž­vel­giant į tai, kad už mi­ni­ma­lią al­gą ša­ly­je dir­ba maž­daug penk­ta­da­lis dar­buo­to­jų, pa­di­di­nus MMA iki 777 eu­rų, vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis gry­nai sta­tis­tiš­kai pa­siek­tų 1000 eu­rų ri­bą (!)“, – ra­šo G. Nau­sė­da.

Pa­sak jo, darb­da­viams ne­be­rei­kė­tų kel­ti at­ly­gi­ni­mų dėl ki­tų prie­žas­čių, tik sek­ti Vy­riau­sy­bės de­kre­tus. „Tik va, bė­da – „mi­ni­ma­lis­tu“ tap­tų jau ne kas penk­tas, o tur­būt ke­tu­ri iš pen­kių dar­buo­to­jų. Jei­gu rim­tai – par­ti­jos al­gų ne­mo­ka, na, ne­bent vie­nam ki­tam sa­vo apa­ra­to dar­buo­to­jui. To­dėl no­rė­tų­si su­ži­no­ti, kaip ke­ti­na­ma su­kur­ti prie­lai­das vi­du­ti­niam dar­bo už­mo­kes­čiui di­dė­ti to­kiu tem­pu? Tei­sin­gu­mo dė­lei rei­kia pri­pa­žin­ti, kad vie­nos ki­tos par­ti­jos prog­ra­mo­je siū­lo­mi in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo ir dar­bo vie­tų kū­ri­mo re­cep­tai. Ta­čiau tai – vei­kiau iš­im­tis nei tai­syk­lė“, – ra­šo eko­no­mis­tas.

Tuo me­tu ar­ti­miau­sių­jų me­tų prog­no­zės ro­do, kad Lie­tu­vos BVP augs ne dau­giau nei lei­džia po­ten­cia­las, t.y. 2,5 –3 pro­cen­tus. „Tai gal ke­ti­na­ma su­kel­ti inf­lia­ci­ją? Tuo­met sa­vo abe­jo­nes dėl no­mi­na­lių al­gų di­dė­ji­mo at­siim­čiau“, – iro­ni­zuo­ja G. Nau­sė­da.