Partijoms paskirstyta pirmoji šių metų dotacija – 2,7 mln. eurų
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pir­ma­die­nį par­ti­joms pa­skir­tė pir­mo­jo pus­me­čio biu­dže­to do­ta­ci­ją – 2,7 mln. eu­rų pa­da­ly­ta sep­ty­nioms par­ti­joms.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pir­ma­die­nį par­ti­joms pa­skir­tė pir­mo­jo pus­me­čio biu­dže­to do­ta­ci­ją – 2,7 mln. eu­rų pa­da­ly­ta sep­ty­nioms par­ti­joms.

Pir­mo­jo pus­me­čio do­ta­ci­jos jau yra pa­ko­re­guo­tos pra­ėju­sių Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų – ge­ro­kai di­des­nę do­ta­ci­ją gaus juos lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), o ne­sėk­min­gai pa­si­ro­dę „Drą­sos ke­lias“ bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) iš da­ly­bų iš­kren­ta.

Di­džiau­sią da­lį lė­šų gau­na per šiuos rin­ki­mus an­tra li­ku­si opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai. Kon­ser­va­to­riams skir­ta per 663 tūkst. eu­rų, jų pra­ėju­si do­ta­ci­ja sie­kė per 550 tūkst. eu­rų.

„Vals­tie­čiai“ gau­na per 545 tūkst. eu­rų, jų do­ta­ci­ja po sėk­mės rin­ki­muo­se iš­au­go la­biau­siai – pra­ėju­sį pus­me­tį sie­kė apie 147 tūkst. eu­rų.

Ma­žes­nio­ji val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos par­tne­rė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja gau­na per 509 tūkst. eu­rų do­ta­ci­ją. Jų gau­na­ma su­ma, pa­ly­gin­ti su ru­de­nį gau­ta do­ta­ci­ja, šiek tiek su­ma­žė­jo, tuo­met ji sie­kė 570 tūkst. eu­rų.

Li­be­ra­lų są­jū­džio do­ta­ci­ja šį pus­me­tį au­ga iki 395 tūkst. eu­rų, prieš pus­me­tį li­be­ra­lai ga­vo dau­giau kaip 320 tūkst. eu­rų. Dar­bo par­ti­ja šį pus­me­tį gau­na 232 tūkst. eu­rų, jų do­ta­ci­ja ma­žė­ja per­pus – ru­de­nį „dar­bie­čiai“ ga­vo per 480 tūkst. eu­rų.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ do­ta­ci­ja kei­sis ne­daug, šį pus­me­tį „tvar­kie­čiams“ bus per­ves­ta 223 tūkst. eu­rų, ru­de­nį jie ga­vo dau­giau kaip 250 tūkst. eu­rų. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga gau­na be­veik iden­tiš­ką su­mą kaip ir prieš pus­me­tį, apie 187 tūkst. eu­rų.

Pa­gal įsta­ty­mą, do­ta­ci­jos po­li­ti­nėms par­ti­joms per­ve­da­mos du kar­tus per me­tus, iki kiek­vie­nų me­tų ba­lan­džio 15 ir lap­kri­čio 15 die­nos.

Po pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų do­ta­ci­jų ne­be­gaus „Drą­sos ke­lias“, ru­de­nį sa­vo sąs­kai­tą iš biu­dže­to dar pa­pil­dęs apie 128 tūkst. eu­rų, bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), prieš pus­me­tį ga­vu­si apie 92 tūkst. eu­rų.

Vals­ty­bės do­ta­ci­jos ski­ria­mos par­ti­joms, ku­rios ati­tin­ka įsta­ty­mu ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus bei yra ga­vu­sios ne ma­žiau kaip 3 proc. bal­sų per pa­sta­ruo­sius Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus. Vie­nas rin­kė­jo bal­sas per šiuos rin­ki­mus par­ti­jai at­ne­ša 56 eu­ro­cen­tus.