Partijoms ir kandidatams grąžinti užstatai – per 400 tūkstančių eurų
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) po Sei­mo rin­ki­mų grą­ži­no užs­ta­tus par­ti­joms bei kan­di­da­tams – dau­giau 446 tūkst. eu­rų iš vi­sų su­mo­kė­tų 647 tūkst eu­rų.

Treč­da­lis rin­ki­mų užs­ta­tų – 201 tūkst. eu­rų – ne­bus grą­žin­ti, par­ti­joms bei kan­di­da­tams ne­su­rin­kus bent 3 proc. rin­kė­jų bal­sų ar ne­įvyk­džius ki­tų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, skel­bia VRK.

Be­veik 53 tūkst. eu­rų ne­te­ko 3 proc. ri­bos rin­ki­muo­se ne­per­žen­gu­sios par­ti­jos: „Drą­sos ke­lias“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja, „Jau­no­ji Lie­tu­va“, „Lie­tu­vos są­ra­šas“ ir Tau­ti­nin­kų są­jun­ga.

Dar be­veik 147,6 tūkst. eu­rų rin­ki­mų užs­ta­tų pra­ra­do kan­di­da­tai ar juos iš­kė­lu­sios par­ti­jos vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, iš jų 177 kan­di­da­tai ne­su­rin­kę 3 proc. apy­gar­dos rin­kė­jų bal­sų, taip pat ke­li pa­si­trau­kę vi­du­ry­je rin­ki­mų ko­vos, ne­su­rin­kę rei­kia­mo par­ašų skai­čiaus.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad rin­ki­mų užs­ta­tas vie­nam kan­di­da­tui sie­kia vie­ną vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­dį, per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus jis bu­vo 757 eu­rai. Par­ti­jai tai­ko­mas 10 VMDU dy­džio užs­ta­tas, t.y. per 7,5 tūkst. eu­rų.

Kaip pa­žy­mi VRK, rin­ki­mų užs­ta­tas rei­ka­lin­gas tam, kad kan­di­da­tas pa­grįs­tų sa­vo ke­ti­ni­mų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se rim­tu­mą ir sva­ru­mą. Ne­grą­žin­ti­ni užs­ta­tai per­ve­da­mi į vals­ty­bės biu­dže­tą. Užs­ta­tas grą­ži­na­mas per 40 die­nų pa­si­bai­gus po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos lai­ko­tar­piui.

2016 me­tų spa­lį Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo dvy­li­ka par­ti­jų ir ke­tu­rios par­ti­jos, su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas. Iš vi­so da­ly­va­vo 1 tūkst. 416 kan­di­da­tai, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se – 673, dau­gia­man­da­tė­je – 1 tūks. 387 kan­di­da­tai.

Per rin­ki­mus dau­giau­siai vie­tų par­la­men­te lai­mė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, šiuo me­tu par­la­men­te tu­rin­ti 56 at­sto­vų frak­ci­ja, an­tra li­ko opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, tu­rin­tys 31 at­sto­vą Sei­me.