Partijas į Seimą veda samdiniai
Iki Sei­mo rin­ki­mų li­kus vos dau­giau nei dviem mė­ne­siams, po­li­ti­nės jė­gos ren­ka­si skir­tin­gas stra­te­gi­jas pri­vi­lio­ti rin­kė­jus. Tra­di­ci­nės par­ti­jos ne­dve­jo­da­mos į rin­ki­mus ei­na su lai­ko pa­ti­krin­tais ly­de­riais, ki­tos žval­go­si nau­jų vei­dų, tu­rin­čių at­ver­ti var­tus į per­ga­lę.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio spren­di­mas ne pa­čiam sto­ti par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šo prie­ky­je, o pa­ti­kė­ti šią po­zi­ci­ją ne­par­ti­nei įžy­my­bei – vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­to dėl to at­si­sa­kiu­siam Sau­liui Skver­ne­liui „už­krė­tė“ ir ki­tas po­li­ti­nes par­ti­jas.

Ar­tė­jan­tį šeš­ta­die­nį „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos ta­ry­ba tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti, kas taps jos są­ra­šo ved­liu, mat, kaip ži­no­ma, „tvar­kie­čių“ pir­mi­nin­kui eu­ro­par­la­men­ta­rui Ro­lan­dui Pa­ksui po pre­zi­den­ti­nės ap­kal­tos ke­lias į Sei­mą yra už­kirs­tas.

Ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, kad užim­ti „tvar­kie­čių“ są­ra­šo ved­lio po­zi­ci­ją par­ti­jos vir­šū­nės įkal­bi­nė­ja R. Pa­kso du­krą In­gą Stumb­rie­nę, pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau ly­din­čią tė­vą par­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se.

„I­dea­liau­sias są­ra­šo ved­lys bū­tų ne­par­ti­nis žmo­gus. Ypač da­bar, kai vyks­ta dau­ge­lio par­ti­jų, iš­sky­rus kon­ser­va­to­rius ir li­be­ra­lus, juo­di­ni­mas, yra aki­vaiz­du, jog bus da­ro­ma vis­kas, kad ne­no­menk­la­tū­ri­nės par­ti­jos ne­be­pa­tek­tų į Sei­mą. Ki­tas da­ly­kas, ne­par­ti­nis są­ra­šo ved­lys bus pa­trauk­lus rin­kė­jams“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas par­la­men­ta­ras Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Už­leis pozicijas

Kal­bos apie ak­ty­ves­nį I. Stumb­rie­nės, va­do­vau­jan­čios Pre­zi­den­to R. Pa­kso lab­da­ros ir par­amos fon­dui, įsi­trau­ki­mą į po­li­ti­ką pa­skli­do dar šį pa­va­sa­rį, kai mo­te­ris at­ly­dė­jo tė­vą į „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kong­re­są. Nors pa­ti I. Stumb­rie­nė vie­šai ne­igė ke­ti­nan­ti da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, ta­čiau ne kar­tą už­si­mi­nė tu­rin­ti su po­li­ti­ka su­si­ju­sių sva­jo­nių.

„Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių par­ti­jo­je „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ tei­gi­mu, šiuo me­tu R. Pa­kso ap­lin­ka ban­do įkal­bė­ti tiek jį, tiek jo du­krą, kad I. Stumb­rie­nės po­zi­ci­ja są­ra­šo prie­ky­je bū­tų pa­lan­kiau­sia šiai or­ga­ni­za­ci­jai. Jei mo­te­ris vis dėl­to at­si­sa­ky­tų kan­di­da­tuo­ti, „tvar­kie­čių“ ved­lio vie­ta ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta ži­niask­lai­dos vers­lu už­sii­man­čiam Kęs­tu­čiui Pū­kui. Ta­čiau ne vi­si „tvar­kie­čiai“ pa­lai­ko to­kius pla­nus – va­kar pa­aiš­kė­jo, jog dau­gu­ma par­ti­jos ly­de­rių pa­si­sa­kė už tai, kad jos rin­ki­mų są­ra­šą pra­dė­tų par­la­men­ta­ras R. Že­mai­tai­tis.

„Taip, sky­riai yra nu­bal­sa­vę, kad tu­rė­čiau ves­ti są­ra­šą. Bet su par­ti­jos pir­mi­nin­ku R. Pa­ksu esa­me su­ta­rę, kad pa­si­lie­ka­me tei­sę pa­keis­ti pir­mą­jį są­ra­šo de­šim­tu­ką. Nors sky­riai nu­bal­sa­vo už ma­ne, aš tai ko­re­guo­siu. Esu už kar­di­na­lius pa­si­kei­ti­mus, bet pa­var­džių dar ne­no­riu mi­nė­ti“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas.

Par­la­men­ta­ras ne­igė abe­jo­nes, kad „tvar­kie­čiai“ ne­tu­ri ryš­kes­nių ly­de­rių, ku­rie ga­lė­tų at­sto­vau­ti par­ti­jai per rin­ki­mus. „Ga­liu kuo pui­kiau­siai bū­ti są­ra­šo prie­ky­je, bet ar šian­dien to rei­kia? Šian­dien sie­kia­me gau­ti kuo dau­giau bal­sų pri­sta­ty­da­mi sa­vo prog­ra­mą ir par­ody­da­mi, kad mū­sų par­ti­ja – at­vi­ra. Ma­no gal­va, tai tu­rė­tų pa­sit­vir­tin­ti“, – aiš­ki­no jis.

Lei­do rinktis

Ne­par­ti­nių as­me­nų pa­grin­du sa­vo rin­ki­mų są­ra­šą for­muo­ja ir LVŽS. Dar ba­lan­džio pa­bai­go­je šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas vers­li­nin­kas R. Kar­baus­kis pa­tvir­ti­no, kad jis pats kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­še užims an­trą­ją po­zi­ci­ją – pir­ma pa­ti­kė­ta vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­to dėl kan­di­da­ta­vi­mo į par­la­men­tą at­si­sa­kiu­siam S. Skver­ne­liui.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad tai – ge­riau­sias spren­di­mas. Vi­suo­me­nei ir vals­ty­bei rei­kia ly­de­rio, ku­rio re­pu­ta­ci­ja, kom­pe­ten­ci­ja ir pro­fe­sio­na­lu­mas ne­kel­tų net men­kiau­sių abe­jo­nių. S. Skver­ne­lis – bū­tent toks žmo­gus“, – LVŽS iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me aiš­ki­no R. Kar­baus­kis.

Vers­li­nin­kas ne tik pa­ti­kė­jo S. Skver­ne­liui ves­ti rin­ki­mų są­ra­šą, bet ir de­ri­no­si prie jo ren­kan­tis vien­man­da­tes rin­ki­mų apy­gar­das. Są­ra­šo ved­liui ap­sisp­ren­dus kan­di­da­tuo­ti Vil­niu­je, kaip tei­gia­ma, S. Skver­ne­lis var­žy­sis sos­ti­nės Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je, kur jo prieš­inin­kais taps so­cial­de­mo­kra­tas tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis, kon­ser­va­to­rius par­la­men­ta­ras Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, bu­vęs Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas, „tvar­kie­čių“ at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Al­man­tas Pet­kus, taip pat 2012 me­tais čia lai­mė­jęs Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Li­nas Bal­sys. Tuo me­tu LVŽS pir­mi­nin­kas pa­si­rin­ko Ši­lai­nių vien­man­da­tę apy­gar­dą Kau­ne.

Va­di­na blo­gu sprendimu

Dar­bo par­ti­jos (DP), iki šiol ne­atsk­lei­du­sios, kas ves jos kan­di­da­tus į Sei­mą, va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad „dar­bie­čiai“ ki­tų par­ti­jų pė­do­mis ne­seks ir ly­de­rių rin­ki­mams ne­si­sam­dys.

„Spren­di­mas, kas ves par­ti­jos są­ra­šą, bus pa­skelb­tas lie­pos 25-ąją. Da­bar kar­tu su ma­ni­mi yra ke­tu­ri kan­di­da­tai. Pa­gal par­ti­jos tai­syk­les, tar­da­ma­sis su val­dy­ba ir pre­zi­diu­mu, są­ra­šo ved­lio kan­di­da­tū­rą tei­kia pir­mi­nin­kas“, – aiš­ki­no jis.

V. Ma­zu­ro­nio ma­ny­mu, par­ti­jos, rin­ki­mams ieš­kan­čios sam­di­nių, el­gia­si klai­din­gai. „Ko­dėl taip da­ro­ma – aiš­ku: sie­kia­ma mak­si­ma­laus pa­lai­ky­mo. Kai kam at­ro­do, kad gar­sios pa­var­dės pa­trauks rin­kė­jus. Ta­čiau po­li­ti­ka ir­gi yra pro­fe­si­ja, ir ne­leng­va. Jau ke­le­rių rin­ki­mų pra­kti­ka par­odė, kad ko­man­dos, su­for­muo­tos iš ša­lies pa­sik­vies­tų žmo­nių pa­grin­du, daž­niau­siai ne­ge­ba sėk­min­gai kar­tu dirb­ti, nes jų po­zi­ci­jos, tiks­lai, ma­ty­mai pa­si­ro­do esan­tys vi­sai skir­tin­gi. De­ja, kai ku­rios par­ti­jos vis ti­ki­si, kad trum­pa­lai­kė žmo­nių ap­gau­lė pa­vyks“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Ei­na tra­di­ci­niu keliu

Ieš­ko­da­mos gar­sių ved­lių pa­sta­rai­siais me­tais ne­sib­laš­ko po­li­ti­kos sen­bu­vės. Dar pa­va­sa­rį pa­skelb­ta, kad Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šo prie­ky­je stos jos pir­mi­nin­kas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jė­gas jis taip pat iš­ban­dys vien­man­da­tė­je Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je, ku­rio­je nuo 2004 me­tų yra iš­ren­ka­mas jau pir­ma­me tu­re.

Ki­tos po­li­ti­nės par­ti­jos yra aki­vaiz­džiai su­si­tai­kiu­sios su to­kia si­tua­ci­ja, tad prem­je­ro apy­gar­do­je lei­džia pa­si­mik­lin­ti pra­de­dan­tiems po­li­ti­kams. Ir šį­met Vil­ka­viš­ky­je kon­ser­va­to­riai kan­di­da­tu siū­lo di­džio­jo­je po­li­ti­ko­je ne­da­ly­va­vu­sį Pil­viš­kių se­niū­ną Vy­tau­tą Ju­dic­ką, „dar­bie­čiai“ – Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rį Ed­mun­dą Ža­lį.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, dėl par­ti­jos in­te­re­sų at­si­sa­kęs eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to, per­ga­lės sieks ne tik pa­gal par­ti­jos są­ra­šą, bet ir kan­di­da­tuo­da­mas Kau­no Cen­tro-Ža­lia­kal­nio apy­gar­do­je. Pirš­ti­nę jam mes­ti pa­si­ry­žo bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Dai­nius Pa­val­kis, Kau­no Se­na­mies­čio se­niū­nai­tė „dar­bie­tė“ Er­nes­ta Ra­nu­sie­nė, LVŽS at­sto­vau­jan­ti žur­na­lis­tė Aud­ro­nė Jan­ku­vie­nė bei „tvar­kie­tis“ vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Mor­kū­nas.

Su Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šą po šios par­ti­jos pir­mi­nin­ko Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ko­rup­ci­jos skan­da­lo ga­vu­siu ves­ti par­la­men­ta­ru Eu­ge­ni­ju­mi Gent­vi­lu, kan­di­da­tuo­sian­čiu Gargž­dų apy­gar­do­je, su­si­rungs „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos Sei­me na­rys Pe­tras Gra­žu­lis, čia per­ga­les ski­nan­tis nuo 1996 me­tų, taip pat Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka, kon­ser­va­to­rė Ra­sa Pe­traus­kie­nė.