Partijai atsiribojus, K.Komskis skųs VRK sprendimą atimti jo mandatą
Par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nu­spren­dus ne­skųs­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) spren­di­mo dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo iš nau­jo­jo Sei­mo pa­ša­lin­ti par­ti­jos na­rį Kęs­tą Koms­kį, šis by­li­nė­tis ža­da as­me­niš­kai.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ne­skųs Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) spren­di­mo dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo iš nau­jo­jo Sei­mo pa­ša­lin­ti par­ti­jos na­rį K. Koms­kį.

„Ką ten skųs­ti? Ne­tu­ri­me ar­gu­men­tų. (...) VRK spren­di­mas yra toks, koks yra“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė lai­ki­na­sis „tvar­kie­čių“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Anot jo, VRK spren­di­mas par­ti­jos ne­lie­čia.

„Jo­kio ry­šio su par­ti­ja nė­ra, par­ti­ja ti­krai ne­da­ly­va­vo ir ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti“, – tvir­ti­no R.Že­mai­tai­tis.

Jis sa­kė ger­bian­tis VRK po­zi­ci­ją, nes jos na­riai prieš pri­im­da­mi spren­di­mą su­si­pa­ži­no su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

„Lie­ka su­lauk­ti by­los ati­da­vi­mo į teis­mą ir pa­ties teis­mo spren­di­mo“, – BNS sa­kė R.Že­mai­tai­tis.

Tuo pa­čiu jis tvir­ti­no, kad skųs­ti VRK spren­di­mą ga­li pats K.Koms­kis.

By­li­nė­sis asmeniškai

„Ti­krai skų­siu, VRK už­sii­ma ma­žų ma­žiau­siai bent pro­ku­ra­tū­ros vaid­me­niu, bet ti­krai ne sa­vo dar­bu. Yra ke­lios pro­ce­dū­ros, aiš­ki­na­mės, kol kas ne­ma­to­me (VRK) spren­di­mo, kai ma­ty­si­me spren­di­mą, pa­sa­ky­si­me, kur skų­sim, yra ke­lios pro­ce­dū­ros. Bet kol nė­ra pa­skelb­ta, nė­ra ką skųs­ti“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė K.Koms­kis.

Pra­ra­do mandatą

Kaip va­kar ra­šy­ta, „Tvar­kie­tis“ K. Koms­kis pra­ra­do lai­mė­tą Sei­mo na­rio man­da­tą. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo sek­ma­die­nį pa­nai­ki­no jo re­gis­tra­ci­ją Sei­mo rin­ki­muo­se.

Ko­mi­si­ja vien­bal­siai pa­nai­ki­no už K.Koms­kį pa­duo­tus pir­mu­mo bal­sus. Pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, pa­nai­ki­nus kan­di­da­to re­gis­tra­vi­mą, jo rei­tin­go bal­sai pri­pa­žįs­ta­mi ne­ga­lio­jan­čiais.

„Kan­di­da­to re­gis­tra­ci­ja ir už jį pa­duo­ti bal­sai yra pa­nai­kin­ti. (...) Kan­di­da­tų są­ra­šą mes pa­lie­ka­me“, – VRK po­sė­dy­je sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Spren­di­mą brauk­ti K.Koms­kį iš „tvar­kie­čių“ kan­di­da­tų są­ra­šo VRK pri­ėmė, su­si­pa­ži­nu­si su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, bet pro­ku­ro­rai ne­lei­do jos vie­šin­ti, ar­gu­men­tuo­da­mi, kad tai pa­kenk­tų ty­ri­mui.

Sa­vo raš­tiš­ka­me pa­aiš­ki­ni­me VRK K.Koms­kis nu­ro­dė su bal­sų pir­ki­mu nie­kaip ne­su­si­jęs, apie jį ži­nan­tis tik iš ži­niask­lai­dos, sa­kė tai esant pro­vo­ka­ci­ja. Po­li­ci­jai pa­skel­bus apie iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Ši­lu­tė­je, jis pa­skel­bė stab­dan­tis na­rys­tę par­ti­jo­je. Su K.Koms­kiu BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

„Ne­ras­da­mas ki­to lo­giš­ko ma­no pa­var­dės skel­bi­mo bal­sų pir­ki­mo skan­da­le pa­aiš­ki­ni­mo lei­džiu sau ma­ny­ti, kad Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo spra­gos lei­džia iš­eli­mi­nuo­ti stip­rų kon­ku­ren­tą, ar net vi­są par­ti­ją, su­ren­giant leng­vai su­re­ži­suo­ja­mą bal­sų pir­ki­mo pro­vo­ka­ci­ją, nes už­ten­ka vos ke­le­to as­me­nų liu­di­ji­mo ir kan­di­da­tas ne tik su­komp­ro­mi­tuo­ja­mas, su­ga­di­na­ma jo re­pu­ta­ci­ja, bet net ga­li ne­tek­ti man­da­to“, – K.Koms­kio pa­aiš­ki­ni­mą pers­kai­tė VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

Kęstas Komskis.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas raš­tiš­ka­me pa­aiš­ki­ni­me VRK nu­ro­dė ne­dis­po­nuo­jan­tis jo­kia in­for­ma­ci­ja, su­si­ju­sia su VRK at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl ga­li­mų Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų Ši­lu­tės apy­gar­do­je. „Man nė­ra ži­no­mi jo­kie fak­tai, ku­rie ga­lė­tų do­min­ti VRK Sei­mo rin­ki­mų kon­teks­te“, – sa­vo pa­aiš­ki­ni­me VRK ko­mi­si­jai nu­ro­dė R.Pa­ksas.

Tuo tar­pu ty­ri­mą at­li­ku­si VRK dar­bo gru­pė at­krei­pė dė­me­sį, kad tiek 2012 me­tais per Sei­mo rin­ki­mus, tiek 2015 me­tais per sa­vi­val­dos rin­ki­mus ko­mi­si­ja iš Ši­lu­tės apy­gar­dos ga­vo pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­žei­di­mus.

„Dar­bo gru­pės na­riai pri­ėjo pa­grįs­tos iš­va­dos, kad Ši­lu­tės apy­gar­do­je per pir­mą tu­rą bu­vo ga­li­mai vyk­do­mas rin­kė­jų bal­sų pir­ki­mas. Re­mian­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja, ga­lė­jo bū­ti nu­pirk­ta dau­giau kaip 120 rin­kė­jų bal­sų“, – pa­žy­mė­jo dar­bo gru­pės iš­va­dą pes­kai­čiu­si L.Mat­jo­šai­ty­tė.

L.Mat­jo­šai­ty­tė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad iš vi­so dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ nau­dai vyks­ta trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai – du Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų apy­gar­do­je ir vie­nas Ši­lu­tės apy­gar­do­je, ta­čiau „dar­bo gru­pė ne­tu­ri pa­kan­ka­mai pa­grin­do iš­va­dai, kad rin­kė­jų bal­sai Ši­lu­tės ir Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų apy­gar­do­se bu­vo per­ka­mi vi­so są­ra­šo nau­dai“.

To­dėl ko­mi­si­ja ne­siū­lė pri­pa­žin­ti vi­sų par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bal­sų ne­ga­lio­jan­čiais ir tuo pa­čiu ne­nai­kin­ti vi­so „tvar­kie­čių“ są­ra­šo re­gis­tra­ci­jos. Tuo tar­pu K.Koms­kio kaip kan­di­da­to re­gis­tra­ci­ją, re­mian­tis ne­vie­ši­na­ma iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, siū­ly­ta pa­nai­kin­ti.

Iš­brau­kus K.Koms­kį, į Sei­mą pa­ten­ka są­ra­še že­miau li­kęs „tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius.

Taip pat ko­mi­si­jos dar­bo gru­pė kė­lė klau­si­mą dėl dar tri­jų tei­sė­sau­gos ty­ri­me mi­ni­mų „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tų, Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio, V.Kamb­le­vi­čiaus bei Vai­do Ben­da­ra­vi­čiaus, ta­čiau jų re­gis­tra­ci­jos nu­spręs­ta ne­nai­kin­ti.

VRK va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas pa­brė­žė, kad „me­džia­gą tu­ri­me dėl vie­no kan­di­da­to“, ir įvar­di­no K.Koms­kį, o apie ki­tus mig­lo­tai už­si­mi­nė, kad tai ga­lė­jo bū­ti „kaip prie­dan­gos ele­men­tas ir dėl ki­tų su­me­ti­mų kan­di­da­tai bu­vo mi­ni­mi“.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, gru­pė Ši­lu­tės gy­ven­to­jų per pir­mą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą už al­ko­ho­lį, ci­ga­re­tes ir gry­nuo­sius pi­ni­gus rin­kė­jams siū­lė bal­suo­ti už kan­di­da­tus, pri­klau­san­čius vie­nai iš par­ti­jų. Šiuo me­tu ty­ri­me tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad iš vi­so ga­lė­jo bū­ti pa­pirk­ta dau­giau kaip 120 rin­kė­jų.

Įta­ri­mai dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mo bei vyk­dy­mo yra pa­teik­ti iš vi­so 11-ai as­me­nų. Jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai ar ki­tam ju­ri­di­niam as­me­niui įta­ri­mai šiuo me­tu nė­ra pa­teik­ti.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo Ši­lu­tė­je pra­dė­tas, kai spa­lio 6 die­ną Tau­ra­gės aps­kri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mą spa­lio 9 die­ną.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris anks­čiau yra pa­tvir­ti­nęs, kad bal­sų pir­ki­mas Ši­lu­tė­je vy­ko par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nau­dai. Taip pat dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo „tvar­kie­čiams“ at­lie­ka­mi du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų apy­gar­do­je.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Ši­lu­tė­je ga­vo 2053 bal­sus. Iš vi­so dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je par­ti­ja lai­mė­jo pen­kis man­da­tus, o su an­tro­jo tu­ro nu­ga­lė­to­jais – aš­tuo­nis man­da­tus. Šio­je apy­gar­do­je iš­kel­tas par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas K.Koms­kis da­ly­vau­da­mas rin­ki­muo­se su­rin­ko 2305 bal­sus ir li­ko tre­čias. Bend­ra­me par­ti­jos są­ra­še po rei­tin­ga­vi­mo K.Koms­kis su­rin­ko 6098 pir­mu­mo taš­kus ir nu­kri­to iš an­tros į ket­vir­tą vie­tą.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad VRK dėl šiurkš­taus Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mo pri­ima spren­di­mą dėl kan­di­da­tų są­ra­šo pa­skel­bi­mo at­šau­ki­mo ar kan­di­da­to re­gis­tra­vi­mo pa­nai­ki­ni­mo po rin­ki­mų die­nos, bet ne vė­liau kaip iki ga­lu­ti­nių rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo. VRK sek­ma­die­nį skel­bia ga­lu­ti­nius Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

Ne­ži­no­jo ar skųs

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ va­kar dar ne­ži­no­jo, ar skųs Vy­riau­sios rin­ki­mų Ko­mi­si­jos (VRK) spren­di­mą dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo iš nau­jo­jo Sei­mo pa­ša­lin­ti par­ti­jos na­rį Kęs­tą Koms­kį. Ki­ti į Sei­mą iš­rink­ti par­ti­jos na­riai ga­lės dirb­ti nau­ja­me par­la­men­te.

„Dėl par­ti­jos są­ra­šo nai­ki­ni­mo taip ir ti­kė­jo­mės. Ne­ga­lė­jo­me su­si­tai­ky­ti su ta min­ti­mi, kad 60 tūkst. rin­kė­jų bū­tų ati­mta tei­sė. Tai bū­tų bu­vu­si pa­min­ta de­mo­kra­ti­ja, o dėl ki­tų spren­di­mų... Dar ne­tu­ri­me tos in­for­ma­ci­jos ir ban­dy­si­me su­si­vok­ti. Par­ti­jo­je ry­toj pra­dė­si­me dis­ku­si­jas“, – po VRK spren­di­mo žur­na­lis­tams sa­kė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Al­man­tas Pet­kus.

Jo tei­gi­mu, par­ti­ja ma­no, kad ga­li­mas bal­sų pir­ki­mas bu­vo pro­vo­ka­ci­ja.

„Sun­ku da­bar at­sa­ky­ti kaž­ką, rei­kia mums su­vok­ti vi­są in­for­ma­ci­ją. Mes ne­tu­ri­me iki­teis­mi­nio ty­ri­mo in­for­ma­ci­jos. Jei­gu kal­bė­tu­me apie to pa­ties liu­di­nin­ko – jo pa­var­dė Gai­žaus­kas – mes su­pra­to­me, kad ta pa­ti in­for­ma­ci­ja pa­skelb­ta vie­šai ir per­duo­ta pro­ku­ro­rams. Ko­mi­si­jo­je šian­dien bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tas pa­liu­di­ji­mas ski­ria­si“, – tei­gė A.Pet­kus.

Ža­da bylinėtis

Iš nau­jo­jo Sei­mo sek­ma­die­nį pa­ša­lin­tas par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Kęs­tas Koms­kis par­eiš­kė, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) spren­di­mas pri­im­tas, vir­ši­jant jos įga­lio­ji­mus. Jis tei­gia gin­sian­tis sa­vo in­te­re­sus tiek Lie­tu­vos, tiek tarp­tau­ti­niuo­se teis­muo­se.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad VRK, ig­no­ruo­da­ma tei­sės vir­še­ny­bės pri­nci­pą, šiurkš­čiai pa­žei­dė ma­no pi­lie­ti­nes tei­ses, to­dėl vi­so­mis prie­mo­nė­mis gin­siu sa­vo tei­sė­tus in­te­re­sus, rei­ka­lau­siu as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės iš tų, ku­rie or­ga­ni­za­vo šią pur­vi­ną šmeiž­to kam­pa­ni­ją prieš ma­ne bei par­ti­ją“, – ra­šo­ma K. Koms­kio pra­ne­ši­me spau­dai.

Anot jo, VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas pa­sklei­dė me­la­gin­gas ži­nias, ku­rios pa­da­rė ža­los par­ti­jos ir jo as­me­ni­nei re­pu­ta­ci­jai.

„Ze­no­nas Vai­gaus­kas dėl man ne­ži­no­mų prie­žas­čių iš anks­to bu­vo užė­męs ša­liš­ką po­zi­ci­ją ma­no at­žvil­giu, po rin­ki­mų ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se gra­si­no eli­mi­nuo­ti par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, ten­den­cin­gai pa­si­sa­kė dėl jos iš­ko­vo­tų man­da­tų ga­li­mo pers­kirs­ty­mo ki­toms po­li­ti­nėms jė­goms“, – ra­šo­ma K.Koms­kio pra­ne­ši­me.

Jo tei­gi­mu, VRK spren­di­mas yra po­li­ti­nis, ku­rio mo­ty­vai esą nė­ra iki ga­lo su­pran­ta­mi: „Tai tu­rės nu­sta­ty­ti tiek Lie­tu­vos, tiek tarp­tau­ti­nės teis­mi­nės ins­tan­ci­jos“.

At­lei­do ko­mi­si­jos pirmininką

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) at­lei­do Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Vid­man­tą Pil­vi­nį, ku­ris per an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą bu­vo ne­blai­vus.

„Dar­bo me­tu ko­mi­si­jos na­rys bu­vo ne­blai­vus. Gau­ta pa­žy­ma iš me­di­kų, kad pa­ėmus krau­jo mė­gi­nį bu­vo nu­sta­ty­ta, kad po­no Pil­vi­nio or­ga­niz­me bu­vo 1,75 pro­mi­lės eti­lo al­ko­ho­lio. To­kia bū­se­na, aki­vaiz­dus gir­tu­mas, ne­su­de­ri­na­mas su ko­mi­si­jos dar­bu. Pir­mi­nin­kas, bū­da­mas ne­blai­vus, pri­si­dė­jo prie ne­igia­mo po­žiū­rio į Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bą“, – VRK po­sė­dy­je sek­ma­die­nį sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

Jos tei­gi­mu, šeš­ta­die­nį VRK ga­vo V.Pil­vi­nio pra­šy­mą at­leis­ti iš par­ei­gų dėl svei­ka­tos prob­le­mų. L.Mat­jo­šai­ty­tė ko­mi­si­jos na­rių pra­šė at­siž­velg­ti į fak­tą, jog me­di­jų in­for­ma­ci­ja apie V.Pil­vi­nio gir­tu­mą gau­ta, prieš jam pa­pra­šius jį at­leis­ti, to­dėl siū­lė bal­suo­ti dėl jo at­lei­di­mo.

VRK spren­di­mą pri­ėmė vien­bal­siai.

Ta­čiau ko­mi­si­ja sek­ma­die­nį ne­nusp­ren­dė, kas tu­rė­tų užim­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas VRK in­for­ma­vo, kad spa­lio 23 die­nos vė­lų va­ka­rą bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai yra gal­būt ne­blai­vūs. Ti­kri­nant in­for­ma­ci­ją, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas at­si­sa­kė pa­si­ti­krin­ti gir­tu­mą, bet vė­liau li­go­ni­nė­je pa­im­tas jo krau­jas.

Trims ko­mi­si­jos na­riams nu­sta­ty­tas 0,08, 0,16 ir 0,4 pro­mi­lės gir­tu­mas.