Partija neveikia, bet valstybės iždo lėšų gauna
Mer­din­čiai „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jai iš vals­ty­bės biu­dže­to bus at­sei­kė­ta per 129 tūkst. eu­rų. Po­li­ti­kams ir po­li­to­lo­gams ky­la abe­jo­nių, ar tiks­lin­ga mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus skir­ti gy­vy­bės ženk­lų ne­ro­dan­čioms par­ti­joms.

Va­kar Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja po­li­ti­nėms par­ti­joms pa­skirs­tė 2 mln. 751 tūkst. eu­rų. Pa­ly­gin­ti ne­ma­žai - 129,3 tūkst. eu­rų - ati­teks iš ak­ty­vios po­li­ti­nės are­nos pa­si­trau­ku­siai ir tik for­ma­liai eg­zis­tuo­jan­čiai „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jai.

„I­šei­na ko­miš­ka si­tua­ci­ja, ku­rią ga­lė­tu­me su­ly­gin­ti su pi­ni­gų sky­ri­mu mi­ru­siai sie­lai“, - ste­bė­jo­si LŽ kal­bin­tas Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis. Jam at­ro­do ab­sur­diš­ka, kad rea­liai ne­be­vei­kian­čiai „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jai at­sei­kė­ja­ma na­cio­na­li­nio iž­do lė­šų, ban­dant šią po­li­ti­nę jė­gą rea­ni­muo­ti. „Pi­ni­gi­nis krau­jas šiam mirš­tan­čiam or­ga­niz­mui jau ne­be­pa­gel­bės“, - par­eiš­kė par­la­men­ta­ras.

K. Ma­siu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad bū­ti­na stip­rin­ti po­li­ti­nių par­ti­jų kon­tro­lę, griež­tin­ti joms ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir pri­žiū­rė­ti, kad vals­ty­bės par­ama pa­siek­tų gy­vy­bin­gas po­li­ti­nės jė­gas. Ta­čiau jis ra­mus, jog ski­ria­mos do­ta­ci­jos lė­šos yra kon­tro­liuo­ja­mos, to­dėl esą ne­ga­lės bū­ti pa­leis­tos vė­jais. „Ne­ga­li bū­ti taip, kad Ne­rin­ga Venc­kie­nė (tei­sė­sau­gos ieš­ko­ma bu­vu­si Sei­mo na­rė - aut.) per­si­siųs pi­ni­gus į Či­ka­gą ir gy­vens iš jų. Jie tu­ri bū­ti iš­lei­džia­mi par­ti­nei veik­lai, rei­kės at­sis­kai­ty­ti“, - aiš­ki­no po­li­ti­kas.

For­ma­liai „Drą­sos ke­liui“ va­do­vau­jan­tis par­la­men­ta­ras Jo­nas Var­ka­las ne­ro­dė di­de­lio en­tu­ziaz­mo, kad par­ti­jos sąs­kai­ta pa­si­pil­dys 129 tūkst. eu­rų vals­ty­bės do­ta­ci­ja. Jis pri­pa­ži­no, kad ryž­tin­gai į Sei­mo rin­ki­mus ėję „drą­sie­čiai“ iš­sis­kirs­tė, o po­li­ti­nė „Drą­sos ke­lio“ veik­la ta­po su­nkiai įma­no­ma. „Jei­gu baig­tų­si rep­re­si­jos prieš Ne­rin­gą ir ki­tus, par­ti­ja ga­lė­tų veik­ti, o da­bar žmo­nės gy­ve­na bai­mės at­mos­fe­ro­je ir „Drą­sos ke­lio“ ne­la­bai kas ren­ka­si“, - LŽ at­vi­ra­vo J. Var­ka­la.

Jis ne­kon­kre­ti­za­vo, kur bus lei­džia­ma vals­ty­bės skir­ta do­ta­ci­ja.

Po­li­to­lo­gas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius LŽ tei­gė, kad „Drą­sos ke­lias“ iš „kli­ni­ki­nės mir­ties būk­lės jau yra ta­pęs po­li­ti­niu la­vo­nu“. „Tai ge­riau­siai par­odė sa­vi­val­dos rin­ki­mai. Iš es­mės ši par­ti­ja ne­su­lau­kė jo­kios rin­kė­jų par­amos“, - LŽ pa­žy­mė­jo jis.

A. Kru­pa­vi­čius ir­gi abe­jo­jo, ar tiks­lin­ga „Drą­sos ke­liui“ skir­ti vals­ty­bės do­ta­ci­jų. „Kai už par­ti­ją nie­kas ne­be­bal­suo­ja, tai, kad ga­li­ma skir­ti vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą ne­di­de­lei gru­pei žmo­nių, ku­rie gau­tas vals­ty­bės lė­šas grei­čiau­siai nau­dos as­me­ni­nėms reik­mėms, yra įsta­ty­mų spra­ga“, - pa­brė­žė politologas

Vals­ty­bės do­ta­ci­jos 2015 m. I pusm.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja - 569,7 tūkst. eu­rų.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 553,5 tūkst. eu­rų.

Dar­bo par­ti­ja – 489,9 tūkst. eu­rų.

Li­be­ra­lų są­jū­dis – 326,9 tūkst. eu­rų.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 254 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja –184,4 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 148,7 tūkst. eu­rų,

„Drą­sos ke­lias“ – 129,3 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) – 94,3 tūkst. eu­rų.

Do­ta­ci­jos po­li­ti­nėms par­ti­joms yra aps­kai­čiuo­ja­mos pa­gal par­ti­jų gau­tus bal­sus per pa­sta­ruo­sius rin­ki­mus. Jos mo­ka­mos du­kart per me­tus.