Partija „Neapmokestinamų pajamų didinimas“ siekia įregistravimo
Sau­sio pra­džio­je su­si­kū­ru­si par­ti­ja „Neap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų di­di­ni­mas“ lau­kia Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo dėl jos įre­gis­tra­vi­mo, jis tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ko­vą.

Mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo BNS, kad stei­gi­mo do­ku­men­tus par­ti­jos at­sto­vai jai pa­tei­kė va­sa­rio 1 die­ną, o spren­di­mui pri­im­ti skir­ta 30 die­nų.

Šios par­ti­jos stei­gia­mo­jo su­va­žia­vi­mo me­tu Pa­ne­vė­žy­je da­ly­va­vo 2600 stei­gė­jų. Įsta­ty­mai rei­ka­lau­ja, kad par­ti­jos stei­gė­jais bū­tų ne­ma­žiau kaip 2 tūkst. as­me­nų.

Par­ti­jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Gied­rai­tie­nė, sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­si su Sei­mo na­rio Nag­lio Pu­tei­kio var­do vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu.

„Neap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų di­di­ni­mas“ ke­ti­na da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se. Tarp par­ti­jos tiks­lų – „o­raus pra­gy­ve­ni­mo ly­gio už­ti­kri­ni­mas, ar­tė­jant kiek įma­no­ma ar­čiau Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kio, ti­kro­sios de­mo­kra­ti­jos su­grą­ži­ni­mas į val­džios ir žmo­nių gy­ve­ni­mą, sa­vi­val­dos įvai­rių me­cha­niz­mų at­kū­ri­mas vi­so­se gran­dy­se, na­cio­na­li­nės kul­tū­ros, šei­mos ir švie­ti­mo po­li­ti­kos puo­se­lė­ji­mas“, BNS yra sa­kiu­si par­ti­jos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­kė Ge­ma Umb­ra­sie­nė.

Iš vi­so šiuo me­tu Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ta 38, vie­na iš jų – lik­vi­duo­ja­ma, dar 13 nė­ra pa­tei­ku­sios sa­vo na­rių są­ra­šų, dėl to joms ir­gi ga­li grės­ti iš­re­gis­tra­vi­mas.