Parodų rūmuose „Litexpo“ dingo policijos mokyklos ginklas
Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis BNS sa­kė, kad gink­las bu­vo be šo­vi­nių, jis din­go apie 15 val.

„Tur­būt rei­kė­tų vi­sus nu­ra­min­ti, kad sten­de bu­vęs gink­las bu­vo be šo­vi­nių ir ti­krai pa­vo­jaus nie­ko ne­ke­lia. Šiuo me­tu yra su­kvies­tos vi­sos mū­sų pa­jė­gos, mes ti­kri­na­me vi­sus iš­ei­nan­čius žmo­nes, sie­kiant su­ras­ti din­gu­sį gink­lą“, - BNS sa­kė jis.

Kol kas ne­skel­bia­ma, koks tai pis­to­le­tas.

R.Ma­to­nis taip pat in­for­ma­vo, kad lan­ky­to­jai yra įlei­džia­mi, par­odos dar­bas nė­ra su­trik­dy­tas.

Po­li­ci­ja ža­da pa­ti­krin­ti vi­sus iš­ei­nan­čius lan­ky­to­jus iki pat par­odos už­da­ry­mo ar­ba kol bus ras­tas gink­las, sa­kė R.Ma­to­nis.

„Li­tex­po“ cen­tre va­sa­rio 5–7 die­no­mis vyks­ta moks­lei­viams skir­ta par­oda „Stu­di­jos 2015“.

Jo­je jie tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su stu­di­jų ga­li­my­bė­mis Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, su rei­ka­lin­giau­sio­mis pro­fe­si­jo­mis ir spe­cia­ly­bė­mis, kar­je­ros ir vers­lo pers­pek­ty­vo­mis, sta­žuo­tė­mis ir sa­va­no­rys­te.

Par­odo­je „Stu­di­jos 2015“, ku­rios šū­kis „I­šei­ni su at­sa­ky­mu“, stu­di­jų prog­ra­mas pri­sta­to vi­sos Lie­tu­vos aukš­to­sios mo­kyk­los, ko­le­gi­jos, pro­fe­si­nės mo­kyk­los, o per 70 sve­čių iš už­sie­nio siū­lo stu­di­jas, sa­va­no­rys­tės pro­jek­tus ir įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes.

Par­odo­je su­pla­nuo­ta per 200 ren­gi­nių: vyks­ta edu­ka­ci­niai pro­jek­tai, su­si­ti­ki­mai, dis­ku­si­jos ir kon­fe­ren­ci­jos, ku­rio­se į vi­sų su­in­te­re­suo­tų gru­pių (tė­vų, moks­lei­vių, stu­den­tų, aka­de­mi­nės ir vers­lo bend­ruo­me­nės) klau­si­mus at­sa­ko pro­fe­sio­na­lai iš vi­sos Lie­tu­vos.