Parodoje „Studijos 2017“ – visi ateities planavimo scenarijai
Di­džiau­sia ir ak­tua­liau­sia Lie­tu­vo­je mo­ky­mo­si, ži­nių bei kar­je­ros pla­na­vi­mo par­oda „Stu­di­jos 2017“ ren­gia­ma jau pen­kio­lik­tą kar­tą. Šį­met į Vil­nių, į par­odų ir kong­re­sų cen­trą „Li­tex­po“, ji kvie­čia va­sa­rio 2–4 die­no­mis.

Ma­no­ma, kad par­odo­je ap­si­lan­kys dau­giau kaip 40 tūkst. jau­nų žmo­nių, be­si­ti­kin­čių vie­no­je vie­to­je ras­ti bent da­lį at­sa­ky­mų į dau­gy­bę jiems ky­lan­čių klau­si­mų. Kur­ti sa­vo vers­lą ar sa­va­no­riau­ti? Bai­gus mo­kyk­lą da­ry­ti me­tų per­trau­ką ar iš­kart kib­ti į stu­di­jas? Dirb­ti ir stu­di­juo­ti? O gal vyk­ti mo­ky­tis į už­sie­nį? Anot „Li­tex­po“ par­odų gru­pės va­do­vės Jo­lan­tos Ma­siu­lie­nės, tai tik ke­li sce­na­ri­jai, ku­riuos ren­ka­si Lie­tu­vos moks­lei­viai.

Vis­kas po vie­nu stogu

Šie­met par­oda „Stu­di­jos 2017“ pa­si­tin­ka lan­ky­to­jus šū­kiu „Lais­vė rink­tis!“ Čia bus da­li­ja­mi pra­kti­niai pa­ta­ri­mai, ką veik­ti bai­gus mo­kyk­lą ir kaip pla­nuo­ti sa­vo at­ei­tį. At­ėju­sie­ji į par­odą taip pat su­ži­nos apie vi­sas Lie­tu­vo­je įma­no­mas stu­di­jas ir ga­lės iš­ana­li­zuo­ti di­de­lį jų kryp­čių pa­si­rin­ki­mą už­sie­ny­je. Pa­sak J. Ma­siu­lie­nės, vi­sa­me „Li­tex­po“ cen­tre šur­mu­liuo­jan­tis ren­gi­nys – tai ga­li­my­bė po vie­nu sto­gu ras­ti vis­ką, kas ak­tua­lu sa­vo at­ei­tį pla­nuo­jan­tiems moks­lei­viams.

Par­odos erd­vės bus su­skirs­ty­tos pa­gal te­mas, tad lan­ky­to­jai ga­lės ne tik ap­žiū­rė­ti eks­po­zi­ci­jas, bet ir da­ly­vau­ti pa­si­rink­to­se dis­ku­si­jo­se, se­mi­na­ruo­se, in­te­rak­ty­viuo­se pri­sta­ty­muo­se. „Vie­nu me­tu vyks 10–15 ren­gi­nių skir­tin­gų po­mė­gių, po­rei­kių ir lū­kes­čių žmo­nėms. Te­rei­kia pers­kai­ty­ti par­odos prog­ra­mą ir iš­si­rink­ti iš dau­giau kaip 200 pra­ne­ši­mų“, – pa­ta­rė J. Ma­siu­lie­nė.

Pra­dė­ti nuo savianalizės

Be eks­po­zi­ci­jų, bus ga­li­ma ap­lan­ky­ti ke­lias kon­fe­ren­ci­jų sa­les, „I­no­va­ci­jų alė­ją“, „3 K zo­ną“, erd­vę „U­ni­ka­lu­sis aš“. Pa­sta­rą­ją te­mą „Stu­di­jos 2017“ ren­gė­jams pa­dik­ta­vo pa­tys moks­lei­viai, so­cia­li­nė­je par­odos pa­sky­ro­je par­ašę, ką no­rė­tų ak­cen­tuo­ti.

Pa­sak par­odos pro­jek­to va­do­vės Sau­lės Jan­čiaus­kės, šių me­tų te­ma „U­ni­ka­lu­sis aš“ no­ri­ma at­kreip­ti jau­ni­mo dė­me­sį į as­me­ny­bės ug­dy­mą. Moks­lei­viai, ne­iš­mo­kę pa­žin­ti sa­vęs, sa­vo no­rų, stip­rių­jų ir silp­nų­jų vie­tų, su­nkiai pri­ima spren­di­mus dėl at­ei­ties. Kad ap­sisp­ręs­ti bū­tų leng­viau, ieš­kan­tie­siems sa­vo­jo „aš“ pa­ta­ria­ma pir­miau­sia su­si­tik­ti su kar­je­ros pla­nuo­to­jais. Jie lauks lan­ky­to­jų par­odo­je ir pa­dės su­sio­rien­tuo­ti, ko­kį ke­lią at­ei­ty­je ga­li bū­ti pa­lan­kiau­sia rink­tis.

„Stu­di­jų 2017“ or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, jog apie at­ei­tį bai­gus mo­kyk­lą mąs­tan­tys 9–12 kla­sių moks­lei­viai su­si­du­ria su pa­si­rin­ki­mų gau­sa. „Ką veik­ti už­vė­rus mo­kyk­los du­ris? Vie­ni ži­no tiks­lius at­sa­ky­mus, ki­ti (ir to­kių dau­gu­ma) ieš­ko, dve­jo­ja. Šių me­tų par­odos šū­kis „Lais­vė rink­tis!“ ak­cen­tuo­ja in­di­vi­dua­lų kiek­vie­no jau­no žmo­gaus pa­si­rin­ki­mą, pri­sta­to at­si­ve­rian­čių ga­li­my­bių erd­vę. At­ras­ti sa­ve ne­pa­si­duo­dant vi­suo­me­nės spau­di­mui la­bai su­nku, ta­čiau ska­ti­na­me rink­tis ne pa­pras­čiau­sią, bet ge­riau­siai as­mens no­rus, in­te­re­sus, am­bi­ci­jas ir il­ga­lai­kius tiks­lus ati­tin­kan­tį pla­ną“, – pa­brė­žė S. Jan­čiaus­kė.

Anot jos, pra­kti­ka, sta­žuo­tės, kal­bų kur­sai, sa­va­no­rys­tė, nuo­sa­vas vers­las ar tie­siog per­trau­ka prieš stu­di­jas – šios al­ter­na­ty­vos vis daž­niau kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­vy­je. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, du treč­da­liai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos stu­den­tų, pa­si­rin­ku­sių va­di­na­mą­ją gap year (me­tų per­trau­ką prieš stu­di­jas), tvir­ti­na, kad šis lai­kas pa­dė­jo ge­riau pa­si­rink­ti ir rim­čiau žiū­rė­ti į aka­de­mi­nę veik­lą, o net 88 proc. ne­abe­jo­ja, jog įgy­ta dar­bo ar sa­va­no­rys­tės pa­tir­tis pa­da­rė juos pa­trauk­les­nius darb­da­viams. „Pa­na­šiu ke­liu su­ka ir Lie­tu­vos jau­ni­mas“, – pri­dū­rė S. Jan­čiaus­kė.

Vers­las nuo mo­kyk­los suolo

„Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment“ ren­gi­nių erd­vė „Vers­las jau­niems“ sieks su­pa­žin­din­ti jau­ni­mą su pra­kti­niais vers­lu­mo as­pek­tais ir su­rengs mo­ko­mų­jų mo­ki­nių bend­ro­vių (MMB) mu­gę. Jo­je apie 40 mo­ki­nių įkur­tų bend­ro­vių pri­sta­tys sa­vo pro­duk­ci­ją, veik­lą ir ke­lią į sėk­mę. „MMB prog­ra­ma lei­džia per ke­lis mė­ne­sius mo­kyk­los suo­le įgy­ven­din­ti vi­sus rea­lios įmo­nės gy­va­vi­mo eta­pus. Ir tai ne žai­di­mas ar vers­lo kū­ri­mo si­mu­lia­ci­ja, bet rea­li veik­la, su­tei­kian­ti moks­lei­viams ga­li­my­bę ne tik pra­ktiš­kai su­si­pa­žin­ti su vers­lo pa­sau­lio rea­li­jo­mis, bet ir tap­ti jo da­li­mi“, – sa­kė or­ga­ni­za­ci­jos di­rek­to­rius Jus­ti­nas No­rei­ka.

Par­odo­je „Stu­di­jos“ taip pat bus ga­li­ma iš­girs­ti jau­nų ir pa­ty­ru­sių vers­li­nin­kų bei pra­mo­gų pa­sau­lio at­sto­vų pra­ne­ši­mus. Sa­vo sėk­mės is­to­ri­jas pa­sa­kos ir tie, ku­rie, pa­si­rin­kę juos įkve­pian­čią veik­lą, su­ge­bė­jo pel­ny­ti di­džiu­lį pri­pa­ži­ni­mą: me­ni­nin­kė Jo­li­ta Vait­ku­tė, pro­jek­tų „Ki­to­kie pa­si­kal­bė­ji­mai“ ir „Kve­pia ke­lio­nėm“ sie­la Man­tas Ber­tu­lis, at­li­kė­ja Si­mo­na Nai­nė bei dau­ge­lis ki­tų.

Po­pu­lia­riau­sių­jų trejetuke

Svar­biau­sio­je mo­ky­mo­si, ži­nių ir kar­je­ros pla­na­vi­mo par­odo­je „Stu­di­jos 2017“, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja bei „Li­tex­po“, pri­sis­ta­tys 220 da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Aus­tra­li­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Da­ni­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos, JAV, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Olan­di­jos, Pra­ncū­zi­jos, Švei­ca­ri­jos ir Vo­kie­ti­jos. Jie at­vers pla­tų veik­los spek­trą – nuo pro­fe­si­nio mo­ky­mo­si, aukš­to­jo moks­lo Lie­tu­vo­je, stu­di­jų už­sie­ny­je, sa­va­no­rys­tės ga­li­my­bių iki nuo­sa­vo vers­lo. Lan­ky­to­jai bus kvie­čia­mi į dau­giau kaip 200 ren­gi­nių – at­vi­rų pa­skai­tų, kon­fe­ren­ci­jų, su­si­ti­ki­mų su ži­no­mais žmo­nė­mis, uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų dės­ty­to­jais, vers­li­nin­kais, kar­je­ros kon­sul­tan­tais, psi­cho­lo­gais.

Be­je, „Stu­di­jos“ nuo pat pir­mų me­tų pa­ten­ka į lan­ko­miau­sių „Li­tex­po“ par­odų tre­je­tu­ką. Per­nai šis ren­gi­nys su­lau­kė re­kor­di­nio – net 40 506 lan­ky­to­jų – su­si­do­mė­ji­mo. „Per 15 me­tų par­oda la­bai iš­au­go, pa­si­kei­tė ir jo­je nag­ri­nė­ja­mos te­mos. Pir­mo­sio­se „Stu­di­jo­se“ ak­tua­liau­si bu­vo su bran­dos eg­za­mi­nais su­si­ję da­ly­kai. Da­bar in­te­re­sų spek­tras smar­kiai iš­sip­lė­tė – nuo klau­si­mų, ko­kių dar­buo­to­jų la­biau­siai rei­kės 2020-ai­siais, iki siū­lo­mų nau­jų ga­li­my­bių ir al­ter­na­ty­vų stu­di­joms“, – aiš­ki­no J. Ma­siu­lie­nė. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad į par­odą jau at­vyks­ta ne tik aukš­tes­nių kla­sių moks­lei­viai, bet ir sep­tin­to­kai, aš­tun­to­kai.

„Stu­di­jų“ da­ly­vių skai­čius per 15 me­tų pa­di­dė­jo 5,5 kar­to, tad no­rin­čių­jų pri­sis­ta­ty­ti – ne­be 78, o 220. Šie­met ren­gi­ny­je da­ly­vaus vi­si Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai, daug ko­le­gi­jų, už­sie­nio mo­ky­mo įstai­gų, Lie­tu­vos eks­per­ti­nės ir koor­di­nuo­jan­čios švie­ti­mo or­ga­ni­za­ci­jos, ne­for­ma­laus ug­dy­mo or­ga­ni­za­ci­jos. Par­oda jau do­mi­na ir bū­si­mais dar­buo­to­jais bei var­to­to­jais be­si­rū­pi­nan­tį vers­lą.

Ypač daug dė­me­sio tu­rė­tų su­lauk­ti in­te­rak­ty­vi pro­fe­si­nių mo­kyk­lų erd­vė. Čia pri­sis­ta­tys vi­sos Lie­tu­vos pro­fe­si­nės mo­kyk­los, o su įdo­miau­sio­mis ir rei­ka­lin­giau­sio­mis pro­fe­si­jo­mis lan­ky­to­jai bus su­pa­žin­di­na­mi tie­sio­giai.