Parlamentinių tyrimų gausu, nauda – abejotina
Lie­tu­vos Sei­me įsit­vir­ti­nu­si tra­di­ci­ja san­ty­kius su po­li­ti­niais opo­nen­tais aiš­kin­tis pa­si­tel­kiant par­la­men­ti­nes ty­ri­mų ko­mi­si­jas ne­ten­ki­na nei kons­ti­tu­ci­nės tei­sės spe­cia­lis­tų, nei pa­čių par­la­men­ta­rų. Taip esą nu­si­ša­li­na­ma nuo vals­ty­bei ypa­tin­gai svar­bių klau­si­mų nag­ri­nė­ji­mo, jė­gas ski­riant rin­kė­jų dė­me­sį ga­lin­tiems pa­trauk­ti ap­si­žo­džia­vi­mams.

Bai­gian­tis pra­ėju­siais sa­vai­tei, Sei­mas po il­gų gin­čių nu­ta­rė su­teik­ti par­la­men­ti­nei An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus. Jai pa­ves­ta at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio žmo­nos Aus­tė­jos Lands­ber­gie­nės ga­li­mai ne­tei­sė­to nau­do­ji­mo­si vals­ty­bės tur­tu, dėl Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės val­do­mų bend­ro­vių veik­los tei­sė­tu­mo ir ki­tų. Iš vi­so ko­mi­si­ja įpa­rei­go­ta iš­siaiš­kin­ti 8 klau­si­mus. Iš­va­dos Sei­mui tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tos iki ki­tų me­tų ko­vo.

Ini­cia­ty­vą pra­dė­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės val­do­mų bend­ro­vių veik­los tei­sė­tu­mo, sta­ty­bų, lai­kraš­čio lei­dy­bos par­odė opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Svars­tant nu­ta­ri­mo pro­jek­tą į jį įra­šy­ti ir „tvar­kie­čio“ Pe­tro Grau­žu­lio pa­siū­ly­mai tir­ti klau­si­mus, su­si­ju­sius su kon­ser­va­to­rių va­do­vų šei­mų na­riais.

„Ko­kių re­zul­ta­tų duo­da par­la­men­ti­nių ty­ri­mų ko­mi­si­jos? Dar ir ko­kių! Ply­tos ant ply­tos po jų daž­nai ne­be­lie­ka“, – juo­ka­vo po­li­to­lo­gas Al­vi­das Lu­ko­šai­tis. Ta­čiau, jo tei­gi­mu, yra ir tei­gia­mų to­kių „pa­sis­vai­dy­mų“ mo­men­tų – vi­suo­me­nės at­sto­vai, be­si­do­min­tys po­li­ti­niais pro­ce­sais, per to­kius ty­ri­mus apie juos gau­na ne­ma­žai in­for­ma­ci­jos.

Re­zul­ta­tai skurdūs

Šios ka­den­ci­jos Sei­mas iki šio lai­ko yra su­da­ręs 12-ka lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų. Di­džio­sios da­lies iš jų pa­si­kir­tis – nag­ri­nė­ti tei­sė­sau­gos pra­šy­mus leis­ti nag­ri­nė­ti vie­no ar ki­to par­la­men­ta­ro veik­lą, su­si­ju­sią tiek su gal­būt ne­skaid­riu vei­ki­mu, tiek su kur kas bui­tiš­kes­niais įvy­kiais, pa­vyz­džiui, grei­čio vir­ši­ji­mu.

Su­dė­tin­ges­nius ty­ri­mus spe­cia­lio­sios lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos šios ka­den­ci­jos Sei­me vyk­dė vos ke­lis. Pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį gru­pei par­la­men­ta­rų bu­vo pa­ves­ta iš­tir­ti, kaip įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mą dėl iš pre­zi­den­to pos­to pa­ša­lin­to Ro­lan­do Pa­kso. 2014-ųjų rug­sė­jį dar­bą bai­gu­si ko­mi­si­ja, va­do­vau­ta R. Pa­kso bend­ra­par­tie­čio Kęs­to Koms­kio, pa­siū­lė iki šių me­tų pa­bai­gos iš tei­sės ak­tų pa­ša­lin­ti nuo­sta­tas, prieš­ta­rau­jan­čias Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jai bei Tarp­tau­ti­niam pi­lie­ti­nių ir po­li­ti­nių tei­sių pa­ktui. Sei­mas šį klau­siąm svars­to, bet ga­lu­ti­nių spren­di­mų dar nė­ra pri­im­ta.

Ki­ta par­la­men­ti­nė ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus, per­nai ren­gė iš­va­das dėl 2007 me­tų na­cio­na­li­nė­je ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jo­je su­for­mu­luo­tų sie­kių įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tų įver­ti­ni­mo ir si­tua­ci­jos ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je iš­siaiš­ki­ni­mo. Ty­ri­mas iš es­mės apė­mė lai­ko­tar­pį, kai Sei­mo val­dan­čią­ją dau­gu­mą for­ma­vo TS-LKD. Par­la­men­ta­rai po il­gų de­ba­tų ko­mi­si­jos iš­va­doms, tie­sa, ge­ro­kai su­švel­nin­toms, pri­ta­rė, pa­ve­dė jų įgy­ven­di­ni­mą kon­tro­liuo­ti at­ski­roms ins­ti­tu­ci­joms. Ypa­tin­gai ta link­me ne­pa­sis­tū­mė­ta iki šiol.

Kei­čia­si tvarka

Pa­sak Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­ko „dar­bie­čio“ Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko, anks­čiau ėju­sio Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas, pa­sta­ruo­ju me­tu lai­ki­nų­jų par­la­men­ti­nių ko­mi­si­jų for­ma­vi­mo tvar­ka pa­si­kei­tė – jei­gu anks­čiau jos bū­da­vo su­da­ro­mos iš vi­sų frak­ci­jų at­sto­vų, tai da­bar kon­kre­tūs klau­si­mai nag­ri­nė­ti pa­ve­da­mi nuo­la­ti­niams Sei­mo ko­mi­te­tams pa­gal kom­pe­ten­ci­ją, jiems su­tei­kiant ypa­tin­gos ko­mi­si­jos tei­ses. Taip Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui pa­ves­ta vyk­dy­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą, ar tin­ka­mai el­gia­ma­si su kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos me­tu gau­ta in­for­ma­ci­ja, NSGK – dėl lėk­tu­vo An-2 pa­ieš­kos ir pa­na­šiai.

„Ma­nau, kad tuo at­ve­ju, kai ko­mi­te­tui ar lai­ki­na­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai yra pa­ve­da­ma at­sa­ky­ti į kon­kre­čius klau­si­mus, koor­di­nuo­ti ke­lių ins­ti­tu­ci­jų veik­lą, tai yra, rea­liai vyk­dy­ti par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, ir at­lie­ka­ma ti­kro­ji ty­ri­mo funk­ci­ja. Bet kai pra­de­da­me aiš­kin­tis, kas ką pa­da­rė, ieš­ko­ti kal­tų, siū­ly­ti baus­mes – per­žen­gia­me Sei­mo kom­pe­ten­ci­jos ri­bas. Ma­nau, mes dar ieš­ko­me vie­tos par­la­men­ti­nė­je kon­tro­lė­je, pa­tys blaš­ko­mės tarp ame­ri­kie­tiš­ko­jo mo­de­lio, dau­ge­liui ži­no­mo iš ki­no fil­mų, kai pri­sie­ku­sių­jų ko­mi­si­jos klau­si­nė­ja, tar­do, įspė­ja apie baus­mę už ne­tie­sios sa­ky­mą, ir, iš ki­tos pu­sės, tarp eu­ro­pi­nio mo­de­lio, kur to­kios ko­mi­si­jos yra re­tos“, – svars­tė A. Pa­ulaus­kas.

Po­li­ti­kai „užsižaidžia“

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus, kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) yra su­for­mu­la­vęs kons­ti­tu­ci­nę dok­tri­ną: par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos tu­ri bū­ti stei­gia­mos ypač svar­biems vals­ty­bi­nės reikš­mės klau­si­mams iš­tir­ti.

„Sei­mas, ka­dan­gi kiek­vie­ną kar­tą kon­kre­čiai spren­džia, ar su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, kar­tu ir kons­ta­tuo­ja, kad tai, jo nuo­mo­ne, yra vals­ty­bi­nės reikš­mės ypa­tin­gos svar­bos klau­si­mas. Ne­ver­tin­siu, ar tei­sin­gai su­da­ri­nė­ja­mos ko­mi­si­jos gi­mi­nių, vai­kų ir pa­na­šiai veik­lai tir­ti. La­bai abe­jo­ju, ar Sei­mas tin­ka­mai nau­do­ja tą lai­ką, ku­ris skir­tas įsta­ty­mų lei­dy­bai ar vals­ty­bei rei­ka­lin­gų klau­si­mų spren­di­mui – man at­ro­do, kar­tais po­li­ti­kai už­si­žai­džia to­mis ko­mi­si­jo­mis“, – svars­tė pro­fe­so­rius.

Jo ma­ny­mu, ne­re­tai Sei­mo spren­di­mus su­kur­ti vie­ną ar ki­tą ko­mi­si­ją le­mia vyks­tan­čios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, kai kiek­vie­na po­li­ti­nė jė­ga pra­de­da ieš­ko­ti opo­nen­tų silp­nų vie­tų. „Ką reiš­kia ko­mi­si­jos su­da­ry­mas? Tai už­ti­kri­na, kad vi­są lai­ką bū­si ži­niask­lai­dos dė­me­sio cen­tre, šmė­žuo­si te­le­vi­zo­rių ekra­nuo­se, ro­dy­si, kaip ko­vo­ji su tais, ku­rie ne­ger­bia įsta­ty­mų – tai yra, vis­da gau­si tam ti­krų po­li­ti­nių di­vi­den­dų, o prieš­inin­kas bus men­ki­na­mas. Jei yra įro­dy­mai ar­ba aiš­kūs duo­me­nys, kad Sei­mo na­rys pikt­nau­džiau­ja sa­vo man­da­tu, kaž­ką pro­te­guo­ja, el­gia­si ne­tin­ka­mai, pa­žeis­da­mas įsta­ty­mus – ta­da ga­li­ma at­lik­ti ty­ri­mą, bet ne­re­tai pir­ma ku­ria­ma ko­mi­si­ja, gal­vo­jant „gal­būt kaž­ką su­ra­si­me“. Tai yra ne­at­sa­kin­gas el­ge­sys“, – aiš­ki­no V. Sin­ke­vi­čius.

Par­la­men­ta­ras A. Pa­ulaus­kas, sa­vo ruo­žtu, tei­gė su­nkiai at­si­me­nan­tis at­ve­jį, kad bent vie­na lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja bū­tų iš es­mės at­sa­kiu­si į iš­kel­tus klau­si­mus.

„Ban­dau pri­si­min­ti, kiek bu­vo ko­mi­si­jų – ma­tyt, kas tre­čia ty­rė po­li­ti­kų veiks­mus. Ko­kius jų re­zul­ta­tus pri­si­me­na žmo­nės? Tai, kad 2005 me­tais lai­ki­no­ji Sei­mo ko­mi­si­ja Ar­tū­rą Zuo­ką pa­va­di­no „a­bo­nen­tu“, 2007-ai­sias ki­ta ko­mi­si­ja, ty­ru­si sa­va­no­rio Ju­ro Ab­ro­ma­vi­čiaus žū­ties ap­lin­ky­bes, su­sie­jo kon­ser­va­to­rius su te­ro­ris­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja, dar ke­lis pa­na­šius at­ve­jus. To­kių ty­ri­mų pa­si­tai­ko kiek­vie­no­je ka­den­ci­jo­je“, – kal­bė­jo A. Pa­ulaus­kas.