Parlamentinėms išlaidoms pernai Seimo nariai išleido 1,1 mln. eurų
Per­nai Sei­mo na­riai iš­lei­do 1 mln. 115 tūkst. 337 eu­rus par­la­men­ti­nei veik­lai. Di­džiau­sia su­ma, kaip vi­suo­met, skir­ta trans­por­to nuo­mai ir eksp­loa­ta­vi­mui.

Vie­nas par­la­men­ta­ras per me­tus ga­lė­jo tam iš­leis­ti 8,5 tūkst. eu­rų. Be­veik vi­si Sei­mo na­riai iš­nau­do­jo vi­sas ar­ba be­veik vi­sas jiems nu­ma­ty­tas lė­šas.

Par­la­men­ti­nei veik­lai skir­to­mis lė­šo­mis pra­ktiš­kai ne­si­nau­do­jo vie­nin­te­lis „tvar­kie­tis“ Sta­sys Brun­dza. Jis per me­tus iš­lei­do 115 eu­rų tar­ny­bi­nių te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pa­slau­goms ap­mo­kė­ti.

Ma­žiau nei pu­sę su­mos pa­nau­do­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė (1764 eu­rus), prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius (2410 eu­rų), Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las (2469 eu­rus), par­la­men­to pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė (3068 eu­rus), jos pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas (3787 eu­rus), su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius (4137 eu­rus).

Dau­giau­sia pi­ni­gų par­la­men­ta­rai sky­rė au­to­mo­bi­lių nuo­mai, eksp­loa­ta­ci­jai, drau­di­mui. Po­li­ti­kai pi­ni­gus taip pat lei­do vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos tie­kė­jų pa­slau­goms pirk­ti, gė­lėms su­ve­ny­rams, sa­vo at­as­kai­toms spaus­din­ti ir pla­tin­ti, biu­ro, kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos nuo­mai ir kt.

Sei­mo na­riai kas mė­ne­sį at­sis­kai­ty­ti­nai gau­na 1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­džio su­mą su par­la­men­ti­ne veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms. Yra nu­sta­ty­ta tvar­ka, ko­kias pre­kes ir pa­slau­gas ga­li­ma už jas pirk­ti. At­as­kai­tas, kur pa­nau­do­jo pi­ni­gus, par­la­men­ta­rai kas ket­vir­tį tei­kia Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai.