Parlamentinėms išlaidoms panaudota daugiau kaip 273 tūkst. eurų
Sei­mo na­riai per pir­muo­sius tris šių me­tų mė­ne­sius su par­la­men­ti­ne veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms pa­nau­do­jo dau­giau kaip 273 tūkst. eu­rų.

Iš vi­so per ket­vir­tį vie­nas par­la­men­ta­ras tam ga­lė­jo iš­leis­ti 2 tūkst. 227 eu­rus, tra­di­ciš­kai di­džio­ji da­lis Sei­mo na­rių iš­nau­do­jo vi­są ar di­džią­ją da­lį nu­ma­ty­tos su­mos, ro­do Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pa­skelb­tos at­as­kai­tos.

Pa­grin­di­nė iš­lai­dų da­lis ten­ka au­to­mo­bi­lių nuo­mai bei iš­lai­ky­mui, taip pat Sei­mo na­riai iš šių lė­šų per­ka vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų pa­slau­gas, su­ve­ny­rus, gė­les, ap­mo­ka biu­ro nuo­mą, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pa­slau­gas.

Vie­nin­te­lis Sei­mo na­rys, iš vi­so ne­pa­nau­do­jęs par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų – Sta­sys Brun­dza. Šis par­la­men­ta­ras biu­dže­to pi­ni­gų sa­vo veik­lai be­veik ne­nau­do­jo ir per­nai, tuo­met iš vi­so iš­lei­dęs 115 eu­rų tar­ny­bi­nių te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pa­slau­goms ap­mo­kė­ti.

Ne­di­de­lė­mis iš­lai­do­mis iš­sis­ki­ria va­do­vai Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je, ta­čiau jiems yra ga­ran­tuo­ja­mas tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė per pir­mą­jį ket­vir­tį iš­lei­do 44 eu­rus gė­lėms ir su­ve­ny­rams, Sei­mo pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės iš­lai­dos per ket­vir­tį sie­kė dau­giau kaip 800 eu­rų, ji ap­mo­kė­jo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų pa­slau­gas, biu­ro nuo­mą.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las iš par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų pa­nau­do­jo 282 eu­rus, jo frak­ci­jos ko­le­ga Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas – 997 eu­rus, prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius per ket­vir­tį pa­nau­do­jo ne­to­li 600 eu­rų, tar­ny­bi­nių te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pa­slau­goms ap­mo­kė­ti, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius pa­nau­do­jo 664 eu­rus.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka par­la­men­ti­nei veik­lai pa­nau­do­jo 666 eu­rus, kon­ser­va­to­rius Pra­nas Žei­mys – 910 eu­rų.

Tarp par­la­men­ta­rų, ku­rie vi­są ar be­veik vi­są su­mą iš­lei­džia tik au­to­mo­bi­lio nuo­mai ir prie­žiū­rai – kon­ser­va­to­riai Man­tas Ado­mė­nas, Do­na­tas Jan­kaus­kas, so­cial­de­mo­kra­tai Min­dau­gas Bas­tys, Bro­nius Bra­daus­kas, An­ta­nas Ne­stec­kis, Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, Bi­ru­tė Vė­sai­tė, „dar­bie­čiai“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Ser­ge­jus Dmi­tri­je­vas, Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas, „tvar­kie­čiai“ Pe­tras Gra­žu­lis, Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius, Ri­mas An­ta­nas Ru­čys, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vė Van­da Krav­čio­nok.

Iš­lai­do­mis už vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų pa­slau­gas tra­di­ciš­kai iš­sis­ki­ria so­cial­de­mo­kra­tas Ed­var­das Ža­ka­ris, tam sky­ręs per 2 tūkst. eu­rų. „Tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis tam sky­rė 1,6 tūkst., jo frak­ci­jos ko­le­ga Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis – 1,1 tūkst. eu­rų, Sei­mo na­rių miš­rios gru­pės at­sto­vas Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas – 1,3 tūkst. eu­rų.

Ne­to­li tūks­tan­čio eu­rų už vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų pa­slau­ga su­mo­kė­jo „dar­bie­čiai“ Kęs­tu­tis Dauk­šys, Vy­das Ged­vi­las, so­cial­de­mo­kra­tas Al­bi­nas Mi­tru­le­vi­čius, kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys,

Per­nai Sei­mo na­rių iš­lai­dos par­la­men­ti­nei veik­lai per vi­sus me­tus sie­kė 1 mln. 115 tūkst. 337 eu­rus. Par­la­men­ta­rui per mė­ne­sį šioms iš­lai­dos ski­ria­ma vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio su­ma, šiuo me­tu ji sie­kia per 750 eu­rų.