Parlamente – noras stiprinti pranešėjų apie korupciją apsaugą
Par­la­men­ta­rai nu­si­tei­kę at­gai­vin­ti Sei­mui dar 2010 me­tais pa­teik­tą svars­ty­ti Pra­ne­šė­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą ar­ba ra­šy­ti nau­ją jo va­rian­tą.

Pa­sak Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės, da­bar nė­ra tin­ka­mos apie ko­rup­ci­jos at­ve­jus pra­ne­šu­sių as­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos.

Sei­mo na­rių gru­pė „Už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“ nu­ta­rė kreip­tis į Sei­mo val­dy­bą, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, kad ši par­eng­tų įsta­ty­mą, aiš­kiau reg­la­men­tuo­jan­tį gy­ven­to­jų tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją val­dy­mo pro­ce­sus, žmo­nių, tei­kian­čių in­for­ma­ci­ją, ap­sau­gą.

„Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus is­to­ri­ja ro­do, kad at­sklei­dę in­for­ma­ci­ją apie pa­žei­di­mus, žmo­nės lie­ka vie­ni pa­tys“, – ko­mi­si­jos po­sė­dy­je tei­gė A.Bi­lo­tai­tė.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas taip pat ak­cen­ta­vo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­vyz­džio svar­bą, ku­riant to­kį įsta­ty­mą.

„Siū­ly­čiau ne­sku­bė­ti, pa­lauk­ti ke­lias sa­vai­tes, pa­žiū­rė­ti, kaip to­liau vys­ty­sis tos kas­die­nės si­tua­ci­jos, nes jos yra sa­vo­tiš­kas lak­mu­so po­pie­rė­lis – to­kia mo­ka­mo­ji prie­mo­nė, kaip vis­kas vyks­ta... (...) Dar grįž­ti rei­kia prie gi­les­nių dis­ku­si­jų ne­sie­kiat re­zul­ta­to tik 2018 me­tais, nes bū­tų gra­žu, kad 2017 me­tų pa­va­sa­rio se­si­jo­je bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti: tu­ri­me įsta­ty­mą, nes (...) Sei­mas, kai no­ri, ti­krai ga­li karš­tus klau­si­mus svars­ty­ti ir žy­giuo­ti į prie­kį“, – tei­gė jis.

S.Mu­rav­jo­vas taip pat ak­cen­ta­vo „karš­tų­jų“ li­ni­jų, ku­rio­mis ga­li­ma su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ky­ši­nin­ka­vi­mą ir ki­tus ko­rup­ci­jos at­ve­jus, pert­var­kos bū­ti­ny­bę. Pa­sak jo, da­bar nė­ra duo­me­nų, kiek to­kiais ka­na­lais gau­na­ma pra­ne­ši­mų, ar jie pa­sit­vir­ti­na bei ar į juos yra tin­ka­mai su­rea­guo­ja­ma.

„Karš­to­sios li­ni­jos vi­sur vei­kia, dau­gu­ma įstai­gų (vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių – BNS) tu­ri jas, bet, ma­no aki­mis, ten mil­ži­niš­ka ne­tvar­ka, tu­ri­me su­ne­rim­ti (...) gal dau­gu­mą tų karš­tų­jų li­ni­jų rei­kia pa­pras­čiau­siai pa­nai­kin­ti, nes jos ne­at­lie­ka sa­vo funk­ci­jų ir ku­ria ne­pa­ma­tuo­tus lū­kes­čius“, – tei­gė „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ at­sto­vas.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys bei Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Dai­nius Gai­žaus­kas siū­lo ki­tą spren­di­mą – pa­lik­ti vie­ną ka­na­lą, ku­riuo gy­ven­to­jai pra­neš­tų apie ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas.

Pa­sak jo, to­kia li­ni­ja gy­ven­to­jai la­biau pa­si­ti­kė­tų ir ži­no­tų, kad ji ad­mi­nis­truo­ja­ma pro­fe­sio­na­lai.

S.Mu­rav­jo­vas BNS tei­gė ne­sąs sku­bo­to karš­tų­jų li­ni­jų nai­ki­ni­mo ša­li­nin­kas.

„Sup­ran­tu no­rą tu­rė­ti vie­ną si­dab­ri­nę kul­ką, su ku­ria ga­li­ma iš­spręs­ti vi­sas esa­mas prob­le­mas, bet siū­ly­čiau prieš tai at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar tos li­ni­jos pa­de­da įstai­goms, ku­rias jos tu­ri, spręs­ti sa­vo skaid­ru­mo ar an­ti­ko­rup­ci­jos iš­šū­kius. To­dėl siū­lau su­rink­ti dau­giau duo­me­nų ir re­vi­zuo­ti jų vei­ki­mą“, – tei­gė „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos pa­da­li­nio va­do­vas.

Pa­sak jo, ty­ri­mai ro­do, kad ket­vir­ta­da­lis lie­tu­vių yra nu­si­tei­kę pra­neš­ti apie ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą.