Parlamente įstrigo pradėta VTEK reforma
Sei­me pra­dė­ta Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pert­var­ka su­si­dū­rė su kliū­ti­mis.

Šią sa­vai­tę Sei­mas po svars­ty­mo ne­pri­ta­rė gru­pės par­la­men­ta­rų ini­ci­juo­tam pro­jek­tui, ku­riuo bū­tų kei­čia­ma VTEK su­da­ry­mo tvar­ka. Už pro­jek­tą bal­sa­vo 43 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo ke­tu­ri, su­si­lai­kė 42 par­la­men­ta­rai. Nu­spręs­ta pro­jek­tą grą­žin­ti iš nau­jo svars­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui.

Ko­mi­te­tas siū­lė nu­sta­ty­ti to­kią VTEK su­da­ry­mo tvar­ką: po vie­ną kan­di­da­tą teik­tų pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, prem­je­ras, du kan­di­da­tus – Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja. Taip pat siū­ly­ta, kad VTEK na­rys dar­bo ko­mi­si­jo­je lai­ko­tar­piu tu­rė­tų su­stab­dy­ti na­rys­tę po­li­ti­nė­je par­ti­jo­je, jei jos na­rys bū­tų.

Ta­čiau to­kia pert­var­ka su­si­lau­kė par­la­men­ta­rų kri­ti­kos, kai ku­rie Sei­mo na­riai ste­bė­jo­si tei­kė­jų sie­kiu de­po­li­ti­zuo­ti ko­mi­si­ją, kai tei­sė ją su­da­ry­ti pa­lie­ka­ma vi­siems trims vals­ty­bės va­do­vams.

„Pra­di­nė min­tis bu­vo, kad ši­ta įstai­ga tu­rė­tų bū­ti tu­rin­čių vi­suo­me­nė­je pa­si­ti­kė­ji­mą tei­si­nin­kų ins­ti­tu­ci­ja, ku­rią žmo­nės ga­lė­tų pri­im­ti kaip au­to­ri­te­tą. De­ja, da­bar mes lyg ir su lo­zun­gu de­po­li­ti­za­vi­mo ši­tos ins­ti­tu­ci­jos su­ku­ria­me vi­siš­kai po­li­ti­zuo­tą struk­tū­rą. Kas iš mū­sų pa­sa­kys, kad pre­zi­den­tas, ar Sei­mo pir­mi­nin­kas, ar mi­nis­tras pir­mi­nin­kas nė­ra po­li­ti­kai?“ – re­to­riš­kai klau­sė kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys.

Jo frak­ci­jos ko­le­ga Kęs­tu­tis Ma­siu­lis sa­kė, kad nu­sta­čius to­kią VTEK su­da­ry­mo tvar­ką „vi­są lai­ką bus po­li­ti­nė de­da­mo­ji“.

„Da­bar­ti­nis mi­nis­tras pir­mi­nin­kas su­da­ri­nės ko­mi­si­ją, ku­rią pa­vel­dės ki­tos ka­den­ci­jos par­la­men­tas, ir vėl bus ne­pa­ten­kin­tas, vėl ieš­kos ga­li­my­bių, kaip su­da­ry­ti. Vi­są lai­ką bus po­li­ti­nė de­da­mo­ji. An­tras da­ly­kas, kas yra blo­gai, tai yra su­pran­ta­ma kaip nuo­la­ti­nai vei­kian­tis, nuo­la­ti­nis dar­bas. At­ly­gi­ni­mai nė­ra tiek so­li­dūs, kad nor­ma­lūs, au­to­ri­te­tin­gi, rim­tai gy­ve­ni­me įsit­vir­ti­nę žmo­nės ten verž­tų­si. Jūs su­nkiai so­li­dų žmo­gų, ku­ris rim­tai gy­ve­ni­me įsit­vir­ti­nęs, pa­sių­si­te į nuo­la­ti­nes par­ei­gas, jis ten ne­is dirb­ti. Ten ir bus to­kių be­sib­laš­kan­čių, sa­vęs dar beieš­kan­čių, sa­vęs ne­atra­du­sių žmo­nių bu­vei­nė. Ti­krai to­kių ne­rei­kia“, – kal­bė­jo K.Ma­siu­lis.

„Vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė sa­vo ruo­žtu sa­kė ne­sup­ran­tan­ti ko­le­gų nuo­gąs­ta­vi­mų.

„Pa­teik­ti pa­siū­ly­mai įne­ša la­bai daug prie­mo­nių, ku­rios už­ti­krins di­des­nį VTEK skaid­ru­mą ir at­vi­ru­mą vi­suo­me­nė­je. Vi­sų pir­ma mes tu­ri­me at­ski­rą­ją nuo­mo­nę, ku­ri tie­siog ga­lės bū­ti vė­liau vie­šai skel­bia­ma. At­vi­ru­mas vi­suo­me­nei bus už­ti­kri­na­mas ir per var­di­nį bal­sa­vi­mą. Ma­nau, kad tie pri­va­lu­mai, ku­rie at­si­ran­da VTEK re­for­mo­je, iš ti­krų­jų ska­tins ir mū­sų pa­čių, ir kar­tu mū­sų pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą VTEK ir ti­krai bū­tų la­bai ne­gra­žu, ką mes iš­gir­do­me, VTEK iš­va­din­tą jau­nų jau­ni­kai­čių or­ga­ni­za­ci­ja“, – kal­bė­jo A.Ši­rins­kie­nė.

Pir­mi­nia­me Sei­mui pa­teik­ta­me pro­jek­te VTEK siū­ly­ta pert­var­ky­ti pa­nai­ki­nant šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tei­sę Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos va­do­vui de­le­guo­ti vie­ną VTEK na­rį. Vie­toj to vie­ną na­rį į eti­kos sar­gus bū­tų pa­ti­kė­ta teik­ti tarp­tau­ti­nės an­ti­ko­rup­ci­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riui (TILS).

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos re­for­mos tei­kė­jai sa­kė taip sie­kian­tys ma­žin­ti ne­skaid­rias po­li­ti­kų įta­kas ins­ti­tu­ci­jos spren­di­mams. Šias pa­tai­sas tei­kė „vals­tie­čiai“ Ri­ma Baš­kie­nė, Po­vi­las Urb­šys, Sau­lius Skver­ne­lis, Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Ar­vy­das Ne­kro­šius ir kon­ser­va­to­rius Ta­das Lan­gai­tis.

VTEK su­dė­tį tvir­ti­na Sei­mas.