Parlamentas dirbs be opozicijos lyderio
Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD) bei Li­be­ra­lų są­jū­džiui ne­su­si­ta­rus dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio, ši po­zi­ci­ja Sei­me bent kol kas lie­ka ne­užim­ta.

„Mes jau sa­vai­tė kaip ne­su­lau­kė­se at­sa­ky­mo iš li­be­ra­lų dėl pa­lai­ky­mo ar ne­pa­lai­ky­mo bend­ro spren­di­mo dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio, ir šian­dien frak­ci­jos spren­di­mu mes pa­si­trau­kia­me iš to­les­nių dis­ku­si­jų ir kon­cen­truo­si­mės ties tuo, kas svar­biau­sia – biu­dže­tu ir taip to­liau“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Apie tai, kad de­ry­bo­se dėl koa­li­ci­jos ly­de­rio „taš­kas pa­dė­tas“, G.Lands­ber­gis pa­sa­kė an­tra­die­nio va­ka­rą per LRT te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“.

„Šian­dien pla­na­vo­me frak­ci­jo­je svars­ty­ti do­ku­men­tą, va­kar te­le­vi­zi­jos lai­do­je (iš G.Lands­ber­gio) iš­gir­dau, kad taš­kas pa­de­da­mas, bet tur­būt ne vi­sam lai­kui, ir va­kar va­ka­re su po­nu Lands­ber­giu dar pa­si­kal­bė­jo­me, kad tai nė­ra, at­ro­do, ga­lu­ti­nis šios ka­den­ci­jos me­tu taš­kas pa­dė­tas“, – žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Su­si­rin­kus nau­ja­jam Sei­mui kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai pra­dė­jo tar­tis dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio de­le­ga­vi­mo, ta­čiau de­ry­bos bu­vo nu­trū­kę, kai E.Gent­vi­las žur­na­lis­tams ka­te­go­riš­kai pa­tvir­ti­no, kad li­be­ra­lai su kon­ser­va­to­riais ne­pa­si­ra­šys su­si­ta­ri­mo. Po to li­be­ra­lai nuo­mo­nę pa­kei­tė, ta­čiau šį­kart ne­su­lau­kę at­sa­ky­mo iš li­be­ra­lų de­ry­bas nu­trau­kė kon­ser­va­to­riai.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad jei­gu opo­zi­ci­nė frak­ci­ja ar­ba jų koa­li­ci­ja tu­ri dau­giau kaip pu­sę Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, to­kios frak­ci­jos se­niū­nas ar­ba koa­li­ci­jos va­do­vas yra va­di­na­mas Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­riu. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris nau­do­ja­si pa­pil­do­mo­mis opo­zi­ci­jos ly­de­rio tei­sė­mis, pra­ktiš­kai jo sta­tu­sas pri­lygs­ta Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui.

Kon­ser­va­to­riams trūks­ta vie­no bal­so, kad jų frak­ci­jos va­do­vas au­to­ma­tiš­kai tap­tų opo­zi­ci­jos ly­de­riu. Opo­zi­ci­nė kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja tu­ri 31 at­sto­vą, iš vi­so Sei­mo ma­žu­mo­je – 63 Sei­mo na­riai.