Parlamentarų žvilgsnis vėl krypsta į Rasas
Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas (ŠMKK) ke­ti­na ana­li­zuo­ti is­to­ri­nė­se sos­ti­nės ka­pi­nė­se įvy­ku­sius po­ky­čius. Par­la­men­ta­rai ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kai bai­mi­na­si, kad ten įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai ne­įs­trig­tų dėl sos­ti­nės val­džios kai­tos.

Iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį Ra­sų ka­pi­nė­se prieš po­rą me­tų su­ren­gę ŠMKK na­riai įžvel­gė ne­ma­žai prob­le­mų. Jų spren­di­mo ga­li­my­bės tuo­met bu­vo ap­tar­tos su ka­pi­nes val­dan­čios sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tais. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, ŠMKK na­rio Ja­ros­la­vo Nar­ke­vi­čiaus ini­cia­ty­va ko­mi­te­tas ry­toj ke­ti­na pa­si­do­mė­ti Ra­sų ka­pi­nių tvar­ky­mo rei­ka­lais.

Po­sė­dy­je tu­rė­tų da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės, pa­mink­lo­sau­gos spe­cia­lis­tai, vi­lia­ma­si su­lauk­ti ir nau­jo­jo Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus. Kul­tū­ros pa­vel­do sau­go­to­jai Ra­sų ka­pi­nėms siū­lo su­teik­ti kul­tū­ros pa­mink­lo sta­tu­są.

Skun­dai lio­vė­si

J. Nar­ke­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad per po­rą me­tų Ra­so­se nu­veik­tų dar­bų ne­pa­vy­ko ap­tar­ti dar prieš kei­čian­tis Vil­niaus val­džiai. “Bū­tų dau­giau aiš­ku­mo dėl bū­si­mos veik­los. Val­džios kai­ta ga­li pa­veik­ti kai ku­rių dar­bų tęs­ti­nu­mą”, - nuo­gąs­ta­vo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Jis pa­sa­ko­jo ret­sy­kiais ap­si­lan­kan­tis Ra­sų ka­pi­nė­se, pa­sta­ruo­ju me­tu jo­kių di­de­lių blo­gy­bių ne­ma­tan­tis. “Ten nuo­lat kas nors griū­va. Ta­čiau vaiz­das ne­blo­gas - sie­na su­tvar­ky­ta, kai kas res­tau­ruo­ta, mi­ni­ma­lūs dar­bai at­lie­ka­mi kas­dien. Ren­gia­mos vi­suo­me­ni­nės tvar­ky­mo ak­ci­jos, kiek ži­nau, la­bai ak­ty­vūs len­kiš­kų mo­kyk­lų moks­lei­viai. Ki­tas da­ly­kas, kad pa­mink­lų at­sta­ty­mas ir komp­lek­si­nis tvar­ky­mas - kur kas su­dė­tin­ges­nis rei­ka­las”, - LŽ aiš­ki­no J. Nar­ke­vi­čius. Anot jo, bend­ram rei­ka­lui ken­kia ir tai, kad vis dar ne­su­ta­ria­ma, kas tu­ri rū­pin­tis ka­pi­nių pa­vel­do iš­sau­go­ji­mu ir reng­ti pro­jek­tus fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Anks­čiau bu­vo ap­tar­ta, kad to im­sis sa­vi­val­dy­bė. Ar pa­dė­tis Ra­sų ka­pi­nė­se keis­tų­si su­tei­kus ob­jek­tui kul­tū­ros pa­mink­lo sta­tu­są, J. Nar­ke­vi­čius tei­gė ne­ga­lįs vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­ti. Tam esą rei­ka­lin­gas iš­sa­mes­nis prob­le­mos ap­ta­ri­mas.

“Pa­si­žiū­rė­si­me, ar mū­sų ap­si­lan­ky­mas Ra­so­se ne­nuė­jo vė­jais, ar da­vė re­zul­ta­tų”, - LŽ sa­kė ŠMKK pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė. Po­li­ti­kė pa­tvir­ti­no, kad, ki­taip nei prieš po­rą me­tų, kai ko­mi­te­tas bu­vo už­vers­tas gy­ven­to­jų skun­dais dėl is­to­ri­nių ka­pi­nių tvar­ky­mo, pa­sta­ruo­ju me­tu jų srau­tas lio­vė­si. “Prie­žas­ties kol kas ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, gal po po­sė­džio ži­no­si­me dau­giau”, - kal­bė­jo A. Pi­trė­nie­nė.

Par­eng­tas tvar­ky­mo planas

Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos (VKPK) pir­mi­nin­kės Gra­ži­nos Drė­mai­tės tei­gi­mu, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je per­nai par­eng­ta Ra­sų ka­pi­nių tvar­ky­mo kon­cep­ci­ja - “vi­sa­pu­siš­kai to­bu­la”. “At­lik­ti is­to­ri­niai, gam­to­sau­gi­niai, iko­nog­ra­fi­niai ir dend­ro­lo­gi­niai ty­ri­mai. Siū­lo­mi tvar­ky­mo bū­dai vi­siš­kai ati­tin­ka pa­mink­lo­sau­gos rei­ka­la­vi­mus”, - LŽ tvir­ti­no ji.

Pir­mi dar­bai at­lik­ti jau per­nai. Pa­si­rin­kus sau­gų bū­dą, kad ne­bū­tų pa­žeis­ti ant­ka­pi­niai pa­mink­lai, pra­dė­ti tvar­ky­ti žel­di­niai - iš­kirs­ti įsi­vei­sę krū­mai, pa­vo­jin­gi ar ne­tin­ka­mi me­džiai. G. Drė­mai­tės nuo­mo­ne, la­bai ge­rai su­tvar­ky­tas Ra­sų ka­pi­nių apš­vie­ti­mas. “Nei­ta to­kiu ke­liu kaip ant Kry­žių kal­no, kur daug vis­ko su­nai­kin­ta, kad bū­tų pa­sta­ty­ti švies­tu­vai. Ra­sų ka­pi­nė­se apš­vie­ti­mas įreng­tas už tvo­ros”, - pa­sa­ko­jo VKPK va­do­vė.

Ta­čiau G. Drė­mai­tė pri­pa­ži­no, jog pa­si­kei­tus sos­ti­nės val­džiai pa­vel­do­sau­gi­nin­kų ne­ri­mas pa­di­dė­jo. “Nė­ra ga­ran­ti­jos, kad nau­ja­sis Vil­niaus me­ras tęs bu­vu­sio va­do­vo pro­jek­tą. Kei­čia­si val­džia, kei­čia­si po­li­ti­ka”, - sa­kė ji.

G. Drė­mai­tė pri­mi­nė, kad nuo 2010 me­tų Ra­sų ka­pi­nė­se įgy­ven­di­na­mas bend­ras Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pro­jek­tas “Ra­sų ka­pi­nės Vil­niu­je. In­ven­to­ri­za­ci­niai, is­to­ri­niai ir kal­bi­niai ty­ri­mai”. “Bū­tų be ga­lo ap­mau­du, jei pro­jek­tas žlug­tų”, - pa­brė­žė ji. VKPK va­do­vė pri­mi­nė, kad 2013-ai­siais ko­mi­si­ja nu­spren­dė Ra­sų ir Ber­nar­di­nų ka­pi­nes skelb­ti kul­tū­ros pa­mink­lais. Ta­čiau pro­jek­tai yra įstri­gę Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je.

Pa­lai­do­ti švie­suo­liai

Vie­nos se­niau­sių ir gar­siau­sių Vil­niaus bei vi­sos Lie­tu­vos Ra­sų ka­pi­nės bu­vo pa­šven­tin­tos 1801-ųjų ge­gu­žę. Da­bar jos uži­ma 15 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją. Ra­sos - di­džiau­sias ir vie­nin­te­lis XIX-XX am­žiaus pir­mo­sios pu­sės Lie­tu­vos pa­nteo­nas ir ne­kro­po­lis, kul­tū­rų in­teg­ra­ci­jos pa­mink­las. Čia pa­lai­do­ta dau­gy­bė Lie­tu­vos švie­suo­lių, vi­suo­me­nės vei­kė­jų, me­ni­nin­kų.

Ra­so­se il­si­si tau­ti­nio at­gi­mi­mo pa­triar­chas Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, dai­li­nin­kas ir kom­po­zi­to­rius Mi­ka­lo­jus Kons­tan­ti­nas Čiur­lio­nis, ko­vo­to­jas už spau­dos lais­vę Po­vi­las Vi­šins­kis, lie­tu­viš­ko lai­kraš­čio „Vil­niaus ži­nios“ lei­dė­jas ir re­dak­to­rius in­ži­nie­rius Pe­tras Vi­lei­šis, pir­mo­jo mu­zie­jaus Vil­niu­je stei­gė­jas Eus­ta­chi­jus Tiš­ke­vi­čius, Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos pro­fe­so­rius Joa­chi­mas Le­le­ve­lis. Am­ži­no­jo poil­sio šio­se ka­pi­nė­se at­gu­lė ra­šy­to­jai Vin­cas My­ko­lai­tis-Pu­ti­nas, Ba­lys Sruo­ga, dra­ma­tur­gas Bo­ri­sas Dau­gu­vie­tis, kom­po­zi­to­rius Juo­zas Tal­lat-Kelp­ša.