Parlamentarų norams išpildyti biudžeto nepakanka
Nors Vy­riau­sy­bė par­en­gė la­bai įtemp­tą ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą, par­la­men­to ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų ape­ti­to val­diš­kiems pi­ni­gams tai ne­nus­lo­pi­no. Ra­do­si siū­ly­mų ki­tų me­tų asig­na­vi­mus pa­di­din­ti dau­giau nei 1,5 mlrd. li­tų.

Va­kar aps­vars­tęs ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą Sei­mas grą­ži­no jį Vy­riau­sy­bei to­bu­lin­ti. Dėl siū­lo­mo svar­biau­sio fi­nan­si­nio do­ku­men­to par­la­men­to sa­lė­je už­vi­rė ais­trin­gi gin­čai. Kaip įpras­ta, val­dan­čių­jų ir opo­zi­ci­jos nuo­mo­nės kar­di­na­liai iš­sis­ky­rė.

Nu­si­tai­kė į sko­los pinigus

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ko Bro­niaus Bra­daus­ko tei­gi­mu, su­lauk­ta par­la­men­ta­rų, Sei­mo ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, sa­vi­val­dy­bių pra­šy­mų ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus pa­di­din­ti 442 mln. eu­rų (dau­giau nei 1,5 mlrd. li­tų). Pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą daž­niau­siai siū­ly­ta nu­ma­ty­ti ma­ži­nant vals­ty­bės sko­los tvar­ky­mo iš­lai­das. „Tai yra ne­rea­lu, ir tiek su­ma­žin­ti sko­los tvar­ky­mo iš­lai­dų ti­krai ne­ga­li­ma“, - pa­žy­mė­jo B. Bra­daus­kas.

Sei­mo BFK pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei pa­tiks­lin­ti pla­nuo­ja­mas ki­tų me­tų biu­dže­to pa­ja­mas, įver­ti­nant tai, kad kar­tu su 2015 me­tų biu­dže­to pro­jek­tu nu­ma­to­ma pa­keis­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, Ak­ci­zų ir Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mus. Taip pat ko­mi­te­tas pra­šo pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, Mui­ti­nės de­par­ta­men­tui, Na­cio­na­li­nei fil­har­mo­ni­jai, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ir ki­toms įstai­goms. Nu­ro­do­ma, kad lė­šų ga­li­ma ras­ti pers­kirs­čius asig­na­vi­mus tarp prog­ra­mų.

Siū­lo dar at­sei­kė­ti gynybai

Ki­ti Sei­mo ko­mi­te­tai ir­gi tu­ri ne­ma­žai siū­ly­mų, kaip to­bu­lin­ti biu­dže­to pro­jek­tą. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas džiau­gė­si, kad Vy­riau­sy­bė at­siž­vel­gė į ne­ra­mią si­tua­ci­ją re­gio­ne ir nu­ma­tė treč­da­liu pa­di­din­ti kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą. Ta­čiau Sei­mo NSGK ma­no, kad šiai sri­čiai de­rė­tų skir­ti ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų li­tų dau­giau.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pra­šo Vy­riau­sy­bės ras­ti ga­li­my­bių pa­di­din­ti al­gas so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų vals­ty­bi­nėms pen­si­joms dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms, ne­įga­lių­jų so­cia­li­nei in­teg­ra­ci­jai. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ra­gi­na su­ras­ti dau­giau pi­ni­gų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dui, ke­lių ša­lies li­go­ni­nių re­mon­tui.

Į Vy­riau­sy­bę ke­liau­ja siū­ly­mas nu­ma­ty­ti 16,7 mln. eu­rų (be­veik 58 mln. li­tų) Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gai ir dau­gy­bė ki­tų.

Aki­ra­ty­je - žmonės

Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Gap­šys su­ti­ko, kad biu­dže­to pro­jek­tas ga­lė­tų bū­ti ge­res­nis. Ta­čiau ren­giant svar­biau­sią fi­nan­si­nį do­ku­men­tą esą pa­da­ry­ta la­bai daug - bu­vo su­for­muo­ta val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­la­men­ta­rų gru­pė, ji per­žiū­rė­jo Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą pro­jek­tą, pers­kirs­tė ne de­šim­tis, o šim­tus mi­li­jo­nų li­tų. „Bu­vo žiū­ri­ma, kad žmo­nės gau­tų di­des­nes pa­ja­mas, ir ga­lė­tu­me sa­ky­ti, jog at­skir­tis tarp di­džiau­sias ir ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­čių gy­ven­to­jų ma­žė­ja“, - tvir­ti­no V. Gap­šys.

Jis pri­mi­nė, kad 5 proc. di­dės ma­žiau­siai už­dir­ban­čių biu­dže­ti­nin­kų at­ly­gi­ni­mai, nuo lie­pos mė­ne­sio bus di­di­na­ma mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga, kal­ba­ma apie pa­gal­bą nuo Ru­si­jos pa­skelb­to mais­to pro­duk­tų em­bar­go nu­ken­tė­ju­siam že­mės ūkio sek­to­riui.

Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis sa­kė, kad dau­giau lė­šų so­cia­li­nei ap­sau­gai skir­ti nė­ra iš ko, nes di­di­na­mas fi­nan­sa­vi­mas kraš­to ap­sau­gai. Anot jo, dėl pi­ni­gų trū­ku­mo ir bū­ti­ny­bės juos nu­ma­ty­ti gy­ny­bai nu­ke­lia­mos lė­šų ke­lių prie­žiū­rai pa­ieš­kos.

Per­dė­tas optimizmas

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pa­brė­žė, kad par­eng­tas biu­dže­tas yra ne­jau­trus. „Įp­lau­kų į biu­dže­tą au­gi­mas pla­nuo­ja­mas tris­kart di­des­nis ne­gu šie­met. Iš kur toks ste­buk­las ga­li įvyk­ti?“ - ste­bė­jo­si jis.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad su­pla­nuo­tos per­ne­lyg op­ti­mis­tiš­kos įplau­kos į biu­dže­tą. Jis pa­brė­žė, kad 2015-ųjų vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, be Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, siū­lo­ma di­din­ti net 1,4 mlrd. li­tų iki 25 mlrd. li­tų. „A­tro­do, kaip ge­rai - di­dė­ja iš­lai­dos, ga­li­ma iš­spręs­ti dau­giau įvai­rių klau­si­mų. Ta­čiau di­džio­ji prob­le­ma ta, kad biu­dže­to iš­lai­dos au­ga spar­čiau nei pa­ja­mos. Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad jos augs nuo 22,6 mlrd. li­tų iki 23,8 mlrd. li­tų. Ki­tų me­tų de­fi­ci­tą siū­lo­ma di­din­ti ket­vir­ta­da­liu - iki 1 mlrd. 180 mln. li­tų. Čia pa­si­gen­da­me aiš­kios eko­no­mi­nės lo­gi­kos. Iš­lai­dos ne­tu­rė­tų di­dė­ti dau­giau nei pa­ja­mos. Ei­na­me prie to, kad rei­kės pa­pil­do­mai sko­lin­tis“, - kal­bė­jo li­be­ra­las.

E. Ma­siu­lio nuo­mo­ne, ne­su­rin­kus su­pla­nuo­tų pa­ja­mų, Vy­riau­sy­bei ga­li tek­ti grįž­ti į Sei­mą ir kar­py­ti biu­dže­tą. „To­dėl ge­riau da­bar at­sar­giau prog­no­zuo­ti ki­tų me­tų biu­dže­to pa­ja­mas, kad vė­liau ne­rei­kė­tų nu­si­vil­ti“, - pa­žy­mė­jo jis.

Siū­lo­mu biu­dže­tu ne­pa­ten­kin­ta ir Sei­mo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­ja. Jos se­niū­nės Ri­tos Ta­ma­šu­nie­nės ver­ti­ni­mu, ki­tų me­tų biu­dže­tas dir­ban­tie­siems ir pen­si­nin­kams nu­ma­to tau­py­mo re­ži­mą ir to­les­nį dir­žų ver­ži­mą­si. „Brangs­tant pre­kėms ir pa­slau­goms, pa­ja­mos iš­lie­ka kaip nie­ka­da sta­bi­lios ir jo­kių ga­li­my­bių joms pa­di­din­ti ne­nu­ma­to­ma. Va­di­na­ma­sis dar­bo už­mo­kes­čio tam ti­krų sri­čių dar­buo­to­jų au­gi­mas iš ti­krų­jų ne­pa­si­vys kai­nų au­gi­mo. Tai­gi biu­dže­tą ku­ria­me lais­vo­sios rin­kos pri­nci­pu“, - ap­gai­les­ta­vo ji.