Parlamentaras: susidaro įspūdis, kad bėgame nuo rimtų darbų
Į ket­vir­ta­die­nį, gruo­džio 15 die­ną, vyk­sian­čio Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę nė­ra įtrauk­tos daug triukš­mo su­kė­lu­sios Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, nors jas svars­ty­ti pla­nuo­ta. Prieš sa­vai­tę vie­nin­te­lis pa­tai­sų ne­pa­lai­kęs Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos na­rys Bro­nis­lo­vas Ma­te­lis tei­gia įspė­jęs frak­ci­jos ko­le­gas, kad sku­bė­ji­mas jas teik­ti su­kels chao­są, bet li­kęs ne­iš­girs­tas.

„Nep­ri­ta­riau Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, svars­ty­toms Sei­me pra­ėju­sią sa­vai­tę (gruo­džio 6 die­ną – red.). Ma­nau, kad tas klau­si­mas ne­bu­vo par­eng­tas tin­ka­mai ir pa­grįs­tas moks­liš­kai. Svars­tant jas, į LVŽS frak­ci­ją bu­vo kvie­čia­mi tik tie gy­dy­to­jai, ku­rie yra, ma­tyt, ypa­tin­gai re­li­gin­gi, to­dėl klau­si­mą pa­tei­kė per sa­vo pri­zmę. Sa­kiau, kad sku­bė­ji­mas teik­ti pa­tai­sas, ne­įsi­gi­li­nus į si­tua­ci­ją, tik su­kels chao­są ir įvels mus į ne­aiš­kius bal­sa­vi­mus. Taip ir įvy­ko“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė LVŽS frak­ci­jos na­rys, sa­va­ran­kiš­kai Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jęs ne­par­ti­nis B. Ma­te­lis.

Kaip ži­nia, pra­ėju­sią sa­vai­tę, gruo­džio 6 die­ną, Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, ta­čiau vė­liau ki­lo pa­si­pik­ti­ni­mas, kai da­lis po­li­ti­kų par­eiš­kė par­ėmę ne tą tei­sės ak­tą. Pa­aiš­kė­jo, kad par­la­men­ta­rams bu­vo pa­teik­tas itin ra­di­ka­liu ir kon­ser­va­ty­viu va­di­na­mas šių įsta­ty­mo pa­tai­sų va­rian­tas, pa­grįs­tas re­li­gi­ne-ver­ty­bi­ne nuo­sta­ta, kad vi­sa­tei­sis žmo­gus tam­pa nuo ap­vai­si­ni­mo mo­men­to, o ne švel­nes­nės pa­tai­sos, po gin­čų su Pre­zi­den­tū­ra ir griež­tos vi­suo­me­nės reak­ci­jos prieš pat bal­sa­vi­mą par­eng­tos LVŽS frak­ci­jos se­niū­no ir šios par­ti­jos ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio, ku­rio­mis jis at­siė­mė siū­ly­mą dėl emb­rio­nų šal­dy­mo drau­di­mo.

Pa­sak B. Ma­te­lio, in­for­ma­ci­ja LVŽS na­riams, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas esą švel­ni­na­mas, bu­vo pa­teik­ta li­kus maž­daug va­lan­dai iki ple­na­ri­nio po­sė­džio. „Frak­ci­jos se­niū­nas R. Kar­baus­kis pa­sa­kė, kad at­si­sa­ko­me rei­ka­la­vi­mo ne­leis­ti šal­dy­ti emb­rio­nų, to­dėl siū­lo­me ki­tą va­rian­tą. Ma­nau, taip ne­da­ro­ma“, – ste­bė­jo­si pir­mą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis par­la­men­ta­ras.

Pa­sak jo, da­lis LVŽS frak­ci­jos na­rių, ku­rių dau­gu­ma – nau­jo­kai po­li­ti­ko­je, ga­lė­jo su­trik­ti dėl ne vie­ną kar­tą kai­ta­lio­tos va­do­vy­bės po­zi­ci­jos. „Tar­ki­me, kai va­sa­rą pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ve­ta­vo anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo pri­im­tą Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą, R. Kar­baus­kis par­eiš­kė, kad LVŽS po­zi­ci­ja ar­ti­ma ša­lies va­do­vės nuo­sta­toms. Pra­ėjo kiek lai­ko, ir jis jau tei­gė, kad ne­pri­ta­ria emb­rio­nų šal­dy­mui. Gruo­džio 1 die­ną R. Kar­baus­kis ir dar 56 Sei­mo na­riai re­gis­tra­vi­mo drau­di­mą įtei­si­nan­čias įsta­ty­mo pa­tai­sas. Vie­šai R. Kar­baus­kis aiš­ki­no, kad bu­vo su­si­ti­kęs su Pre­zi­den­tū­ros dar­buo­to­jais ir jie prob­le­mų dėl pa­teik­tų pa­tai­sų ne­ma­to. Pra­ėjo trys die­nos, iš Pre­zi­den­tū­ros ga­vo­me ži­nią, kad nie­kas dėl nie­ko ne­su­ta­rė, ir kad pre­zi­den­tė sa­vo nuo­mo­nės ne­kei­čia. Ta­da R. Kar­baus­kis už­ti­kri­no, kad su­si­ta­ri­mo su D. Gry­baus­kai­te ne­bus, bet kai ki­lo triukš­mas, prieš pat bal­sa­vi­mą vėl pa­kei­tė nuo­mo­nę“, – pa­sa­ko­jo LVŽS frak­ci­jos na­rys.

Jo tei­gi­mu, „vals­tie­čiams“ bu­vo pa­sa­ky­ta, kad Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos – ver­ty­bi­nis klau­si­mas, o dėl to­kių LVŽS frak­ci­jo­je yra su­tar­ta bal­suo­ti lais­vai. „Bet pa­sku­ti­nia­me LVŽS frak­ci­jos po­sė­dy­je prieš šį bal­sa­vi­mą, ku­ria­me vie­nin­te­lis iš­sa­kiau sa­vo prieš­ta­ra­vi­mus, R. Kar­baus­kis po to krei­pė­si į vi­sus frak­ci­jos na­rius: „Pa­kel­ki­te ran­kas tie, kas už gy­vy­bės nai­ki­ni­mą“. Nė vie­na ran­ka ne­pa­ki­lo, bet ta­da su­pra­tau, kad šio­je frak­ci­jo­je dis­ku­si­jos ne­bus. Kai ma­tau to­kius me­to­dus, man at­ro­do, kad čia kaž­kuo ne tuo kve­pia. Tai­gi, bal­suo­jant ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je už pro­jek­tą, su­si­lai­kiau tik aš vie­nas“, – pa­sa­ko­jo B. Ma­te­lis.

Vis dėl­to jis ti­ki­no ga­li­my­bių jung­tis prie ki­tos frak­ci­jos ne­svars­tan­tis, nes pri­ta­rian­tis da­liai LVŽS siū­lo­mų idė­jų: pa­lai­kęs siū­ly­mą ne­leis­ti par­la­men­ti­nių lė­šų nau­do­ti au­to­mo­bi­lio nuo­mai, taip pat – ma­žin­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ir pa­na­šiai.

„Bet yra daug keis­tų da­ly­kų – re­for­mas pra­de­da­me nuo tau­ti­nių dra­bu­žių, al­ko­ho­lio drau­di­mo Sei­me, dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo, ki­tų smulk­me­nų, kai iki šiol ne­spren­džia­mi itin svar­būs klau­si­mai, pa­vyz­džiui, vai­kų na­mų prob­le­mos. Per­ne­lyg sku­ba­ma, o per tai su­si­da­ro įspū­dis, kad bė­ga­me nuo at­sa­ko­my­bės ir rim­tų dar­bų“, – sa­kė B. Ma­te­lis.