Parlamentaras S. Brundza viršijo greitį 45 kilometrais per valandą
Sei­mo na­rys Sta­sys Brun­dza ke­ly­je Vil­nius – Kau­nas šeš­ta­die­nį vir­ši­jo grei­tį 45 ki­lo­me­trais per va­lan­dą – jis bu­vo su­stab­dy­tas po­li­ci­jos par­ei­gū­nų, jam su­ra­šy­tas ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las.

„Na vir­ši­jau, vir­ši­jau“, – BNS sa­kė par­la­men­ta­ras. Apie par­la­men­ta­ro pa­žei­di­mą po­li­ci­ja šeš­ta­die­nį pa­skel­bė ir so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je, pa­vie­šin­da­ma grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­so rod­me­nų nuo­trau­ką.

„Ge­ros ke­lio są­ly­gos, ge­ras au­to­mo­bi­lis, sau­gus, no­riu pa­brėž­ti, kad sau­gaus grei­čio nie­ka­da ne­vir­ši­ju, to­dėl dau­giau nei 50 me­tų va­ži­nė­ju ke­liais at­vi­rais ir ne­su su­kė­lęs nei vie­no eis­mo įvy­kio, ir ne­su­ke­liu ne­pa­to­gu­mų ki­tiems eis­mo da­ly­viais“, – kal­bė­jo S.Brun­dza.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vė Ma­ri­ja Ka­za­no­vič BNS pa­tvir­ti­no, kad „par­la­men­ta­ras va­žia­vo 165 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu ke­ly­je, ku­ria­me leis­ti­nas grei­tis sie­kia 120 ki­lo­me­trų per va­lan­dą“.

Už grei­čio vir­ši­ji­mą 45 ki­lo­me­trais per va­lan­dą S.Brun­dzai teks su­mo­kė­ti nuo 173 iki 231 eu­rų bau­dą.