Parlamentaras Rokas Žilinskas paguldytas į ligoninę
Sei­mo na­rys Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vas Ro­kas Ži­lins­kas pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

„Mes ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad Sei­mo pir­mi­nin­kui yra ži­no­ma, kad Sei­mo na­rys šiuo me­tu yra li­go­ni­nė­je. Sei­mo pir­mi­nin­kas lin­ki kuo grei­čiau pa­si­tai­sy­ti“, – BNS sa­kė Vik­to­ro Pra­nckie­čio at­sto­vė Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.

Ji sa­ko, kad in­for­ma­ci­jos apie R.Ži­lins­ko svei­ka­tos būk­lę bei apie tai, ku­rio­je gy­dy­mo įstai­go­je yra par­la­men­ta­ras, Sei­mo pir­mi­nin­kas ne­tu­ri.

In­for­ma­ci­jos ne­tei­kia ir par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jai bei par­ti­jos va­do­vy­bė, teig­da­mi, kad tai da­ry­ti ga­li tik R.Ži­lins­ko ar­ti­mie­ji.

Kaip ro­do Sei­mo pa­tei­kia­mi par­la­men­ta­rų lan­ko­mu­mo duo­me­nys, R.Ži­lins­kas ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se ne­da­ly­vau­ja nuo ba­lan­džio 20 die­nos.

Bu­vęs žur­na­lis­tas R.Ži­lins­kas į Sei­mą ren­ka­mas nuo 2008-ųjų.