Parlamentaras nori blaivinti rinkimus
Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vas Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas siū­lo par­la­men­ta­rams pri­tar­ti idė­jai, kad pre­kiau­ti al­ko­ho­liu bū­tų drau­džia­ma ne tik rug­sė­jo 1-ąją, bet ir įvai­rių rin­ki­mų me­tu. Tie­sa, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se pa­kel­ti tau­rę už per­ga­lę bū­tų lei­džia­ma.

V. Si­mu­li­kas šian­dien įre­gis­tra­vo Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ma­to­ma, kad drau­di­mas pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ga­lio­tų Sei­mo, Pre­zi­den­to, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų bei re­fe­ren­du­mų die­no­mis. „Šis drau­di­mas ne­tai­ko­mas al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams, par­duo­da­miems vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se, tarp­tau­ti­nio su­si­sie­ki­mo trau­ki­niuo­se, lai­vuo­se, or­lai­viuo­se, ve­žan­čiuo­se ke­lei­vius tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais, vieš­bu­čių kam­ba­riuo­se įreng­tuo­se mi­ni­ba­ruo­se, taip pat ne­ap­mui­ti­na­mo­se par­duo­tu­vė­se ir spe­cia­lio­sio­se pre­ky­bos vie­to­se“, – ra­šo­ma par­la­men­ta­ro par­eng­ta­me pro­jek­te.

Ja­me nu­ma­to­ma, kad, su­lau­kęs par­la­men­ta­rų pri­ta­ri­mo, toks įsta­ty­mo pa­pil­dy­mas įsi­ga­lio­tų nuo šių me­tų rug­sė­jo 1-osios – tai yra, prieš spa­lio 9 die­ną vyk­sian­čius ei­li­nius Sei­mo rin­ki­mus.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, al­ko­ho­lio var­to­ji­mo skau­džios pa­sek­mės ta­po ne tik svei­ka­tos, bet ir ki­tų vie­šo­jo val­dy­mo sri­čių prob­le­mo­mis, ku­rioms spręs­ti rei­kia im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų prie­mo­nių. Po­li­ti­kas įsi­ti­ki­nęs, kad al­ko­ho­lio var­to­ji­mo prob­le­ma ypač iš­ryš­kė­ja rin­ki­mų die­no­mis, kai ne­są­ži­nin­gi kan­di­da­tai ar jų pa­gal­bi­nin­kai ne­tei­sė­tais bū­dais sie­kia pa­veik­ti so­cia­li­nės ri­zi­kos rin­kė­jų va­lią, siū­ly­da­mi jiems al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ar­ba duo­da­mi pi­ni­gų jiems įsi­gy­ti.

„Per pra­ėju­sius Sei­mo ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus rin­kė­jai bu­vo pa­pir­ki­nė­ja­mi, o už gau­tus pi­ni­gus pa­tys pir­ko­si ar­ba iš rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­rių tie­sio­giai gau­da­vo svai­giuo­sius gė­ri­mus. To­kie reiš­ki­niai ypač pa­pli­tę Lie­tu­vos kai­muo­se, kur su­nkiau nu­sta­ty­ti rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­žei­di­mus. Drau­di­mas pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ne tik pri­si­dė­tų prie rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo pre­ven­ci­jos, ta­čiau ir leis­tų už­ti­krin­ti skaid­res­nius bei są­ži­nin­ges­nius bū­si­muo­sius Sei­mo ir ki­tus rin­ki­mus“, – ti­ki­no V. Si­mu­li­kas.

Pa­sak jo, par­la­men­ta­rus, pre­zi­den­tą, Eu­ro­pos Par­la­men­to bei sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius ir me­rus tu­ri rink­ti blai­viai mąs­tan­ti tau­ta, to­dėl drau­di­mas pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais rin­ki­mų die­no­mis tap­tų rea­liu bal­sų pir­ki­mą ap­sun­ki­nan­čiu me­cha­niz­mu. Kaip pa­vyz­dį Lie­tu­vai V. Si­mu­li­kas nu­ro­do Lo­ty­nų Ame­ri­kos, Pie­try­čių Azi­jos ša­lis ir kai ku­rias Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų vals­ti­jas, kur pa­na­šūs drau­di­mai ga­lio­ja.