Parlamentaras mėgina užtarti skolininkus
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rys, Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Nag­lis Pu­tei­kis įre­gis­tra­vo Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so (CPK) pa­tai­sas, kad tei­sė iš­var­žy­ti sko­li­nin­ko pa­sku­ti­nį gy­ve­na­mą­jį būs­tą bū­tų su­tei­kia­ma esant ne ma­žes­nei nei 10 tūkst. eu­rų sko­lai ir tik lei­dus teis­mui.

Pa­kė­lus sko­los kar­te­lę, esą bū­tų už­ti­kri­na­ma gy­vy­biš­kai svar­bių sko­li­nin­ko in­te­re­sų ir tei­sių ap­sau­ga bei su­ma­ži­na­mas ants­to­lių ape­ti­tas už­dar­biau­jant ne­lai­mė­lių sąs­kai­ta. Tuo tar­pu Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus bei Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Sta­sys Šed­ba­ras tei­gia, kad ren­giant pa­na­šias pa­tai­sas rei­kė­tų iš­lai­ky­ti in­te­re­sų ba­lan­są – gi­nant sko­li­nin­kus ne­tu­rė­tų bū­ti pa­mirš­ti sko­lin­to­jų in­te­re­sai.

Ants­to­lių ro­jus?

Da­bar­ti­nės CPK nor­mos su­tei­kia tei­sę iš­var­žy­ti sko­li­nin­ko pa­sku­ti­nį gy­ve­na­mą­jį būs­tą esant 2030 eu­rų sko­lai ir ne­sant duo­me­nų, kad ji ga­li bū­ti grą­žin­ta per 6 mė­ne­sius. Anot N. Pu­tei­kio, įtvir­tin­tas sko­los dy­dis ne­si­kei­tė jau 11 me­tų, ne­skai­tant pers­kai­čia­vi­mo į eu­rus. „Jis ne­bea­ti­tin­ka pa­si­kei­tu­sių eko­no­mi­nių ir so­cia­li­nių rea­li­jų – inf­lia­ci­jos, iš­au­gu­sių ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų ir var­to­ji­mo pre­kių kai­nų, to, kad pa­dau­gė­jo skurs­tan­čių žmo­nių“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

To­dėl, anot jo, bū­ti­na ko­re­guo­ti sko­los dy­dį, nes da­bar­ti­nis esąs per ma­žas, kad už­ti­krin­tų to­kias pa­ma­ti­nes žmo­gaus tei­ses kaip tei­sė į gy­vy­bę, as­mens oru­mą, šei­mos gy­ve­ni­mo ap­sau­gą, būs­to ne­lie­čia­mu­mą.

Be to, N. Pu­tei­kis siū­lo įtvir­tin­ti par­ei­gą kreip­tis į teis­mą su pra­šy­mu gau­ti lei­di­mą iš­var­žy­ti pa­sku­ti­nį gy­ve­na­mą­jį būs­tą. Esą to­kio pra­šy­mo svars­ty­mas leis­tų sko­li­nin­kui ir kre­di­to­riui pa­teik­ti mo­ty­vuo­tus ar­gu­men­tus dėl sko­los ir tik jei bū­tų įsi­ti­kin­ta, kad ob­jek­ty­viai ne­bė­ra jo­kių al­ter­na­ty­vų, bū­tų lei­džia­ma iš­ieš­ko­ji­mą nu­kreip­ti į pa­sku­ti­nį sko­li­nin­kui nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį gy­ve­na­mą­jį būs­tą. Ne­va bū­tų už­kirs­tas ke­lias ants­to­liams sku­bo­tai pri­im­ti spren­di­mus dėl sko­los iš­ieš­ko­ji­mo.

„Lie­tu­vos ži­nias“ N. Pu­tei­kis ti­ki­no, kad CPK pa­tai­sas jis par­en­gė su­si­dū­ręs su kon­kre­čiu at­ve­ju, kai Klai­pė­do­je ants­to­liai iš var­žy­ti­nių par­da­vę bu­tą be­na­me pa­ver­tė ke­tu­rių as­me­nų šei­mą – du pen­si­nin­kus, iš ku­rių vie­nas dir­ba, ir jų du­krą su ma­ža­me­čiu vai­ku, nors li­ku­sią sko­los da­lį sko­li­nin­kai ga­lė­jo per po­rą me­tų grą­žin­ti ir ne­siė­mus to­kių kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių. „Lie­tu­va ants­to­liams yra su­kū­ru­si že­mė­je to­kį ro­jų, ko­kio ki­to­se vals­ty­bė­se nė­ra, nes bu­to par­da­vi­mas – leng­viau­sias bū­das iš­ieš­ko­ti sko­lą“, – dės­tė Sei­mo na­rys.

Ne­sle­pia abejonių

Lie­tu­vos ants­to­lių rū­mų at­sto­vė spau­dai Do­ra Pet­kaus­kai­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, jog kol kas su­nku ver­tin­ti, ko­kį po­vei­kį N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mai, jei jiems bū­tų pri­tar­ta, da­ry­tų sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo pro­ce­sui. Tai pa­aiš­kė­tų tik jau tai­kant nau­jo­ves, pra­ėjus tam ti­kram lai­kui nuo jų įsi­ga­lio­ji­mo.

LAT pir­mi­nin­kas R. Nor­kus, ku­rio N. Pu­tei­kis pa­pra­šė įver­tin­ti pa­tai­sas, su­ti­ko, kad tei­sė į būs­tą yra la­bai svar­bi ir tu­ri bū­ti ga­ran­tuo­ta so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims kiek­vie­no­je vals­ty­bė­je, ku­ri pri­pa­žįs­ta sa­vo so­cia­li­nį po­bū­dį. To­dėl bū­tų svar­bu, kad iš­ieš­ko­mos su­mos dy­dis bū­tų kuo adek­va­čiau su­sie­tas su esa­mais mū­sų vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo ly­gio stan­dar­tais, be ki­ta ko, spren­džiant ir tai, ar 2300 eu­rų su­ma vi­sais at­ve­jais ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­ma kaip tei­sin­ga ir pa­grįs­ta at­skai­tos ri­ba, su­tei­kian­ti tei­sę nu­kreip­ti iš­ieš­ko­ji­mą į būs­tą.

Ta­čiau, R. Nor­kaus ti­ki­ni­mu, bet ku­riuo at­ve­ju, nu­sta­tant nau­ją reg­la­men­ta­vi­mą, svar­biau­sias klau­si­mas tu­rė­tų lik­ti sko­li­nin­ko ir kre­di­to­riaus in­te­re­sų pu­siaus­vy­ros už­ti­kri­ni­mas.

Dis­ku­si­jų objektas

Sei­mo TTK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius S. Šed­ba­ras ste­bė­jo­si, kad ko­le­ga N. Pu­tei­kis siū­lo pa­tai­sas, ku­rios la­biau gin­tų tik sko­li­nin­ko in­te­re­sus. „Ma­nau, kad tu­rė­tų bū­ti at­siž­vel­gia­ma tiek į sko­li­nin­ko, tiek į sko­lin­to­jo in­te­re­sus. Juk ga­li bū­ti taip, kad žmo­gus pa­sko­li­no ko­ne pa­sku­ti­nius pi­ni­gus ir nie­kaip ne­ga­li at­gau­ti sko­los. Su pa­na­šio­mis is­to­ri­jo­mis su­si­dū­riau dirb­da­mas ad­vo­ka­tu. Siū­lo­mos pa­tai­sos pi­ni­gų at­ga­vi­mą tik dar la­biau ap­sun­kin­tų“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad CPK nor­mos tai­ko­mos ne tik iš­ieš­kant sko­lą fi­zi­niams as­me­nims, bet ir tuo­met, kai sko­li­nin­kai il­gą lai­ką ne­mo­ka už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas bei ki­tais at­ve­jais.

S. Šed­ba­ras pa­žy­mė­jo, kad sko­los iš­ieš­ko­ji­mas nu­krei­piant jį į pa­sku­ti­nį sko­li­nin­ko gy­ve­na­mą­jį būs­tą – kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė. Sko­li­nin­kas tu­ri ga­li­my­bę to iš­veng­ti kreip­da­ma­sis į ants­to­lius ar Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, jei yra sko­lin­gas vals­ty­bei, ir pra­šy­ti sko­los mo­kė­ji­mą iš­dės­ty­ti il­ges­niam lai­ko­tar­piui ar mo­kė­ji­mą ati­dė­ti.

„Sei­me svars­ty­da­mi to­kias pa­tai­sas vi­sa­da ieš­ko­me tos ri­bos, už ku­rios sko­li­nin­kas ne­ga­lė­tų slėp­tis“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys.