Parlamentaras bandys versti sveikatos apsaugos ministrę
Ar­tė­jant Sei­mo ru­dens se­si­jai, par­la­men­ta­ras Aud­rius Na­kas ža­da ini­ci­juo­ti in­ter­pe­lia­ci­ją svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trei Ri­man­tei Ša­la­še­vi­čiū­tei, esą ne­vyk­dan­čiai po­li­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius rem­ti to­kios ini­cia­ty­vos ne­sku­ba.

Vos pen­kis mė­ne­sius par­la­men­ta­ro man­da­tą tu­rin­tis Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis A. Na­kas ža­da ar­tė­jan­čios Sei­mo ru­dens se­si­jos, pra­si­dė­sian­čios rug­sė­jo 10 die­ną, me­tu pra­dė­ti rink­ti par­ašus po pa­ties par­eng­tu in­ter­pe­lia­ci­jos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trei R. Ša­la­še­vi­čiū­tei teks­tu. Par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė esą ne­vyk­do po­li­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, mat jai ne­pa­vy­ko iki ga­lo įgy­ven­din­ti dar šių me­tų pra­džio­je, da­ly­vau­jant pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, vie­šai iš­tar­to pa­ža­do iki šių me­tų rug­sė­jo 1-osios į erd­ves­nes pa­tal­pas per­kel­ti Vai­ko rai­dos cen­trą, da­bar be­sig­lau­džian­tį ava­ri­nės būk­lės pa­sta­te.

„De­ja, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­su­ge­bė­jo sa­vo duo­tų pa­ža­dų įvyk­dy­ti. Įvai­rių skan­da­lų kre­čia­mai mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­ti mi­nis­trė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė jau bu­vo pra­šy­ta at­sis­ta­ty­din­ti: ma­ty­da­mas, kad nei iki rug­sė­jo 1-os, nei iki rug­sė­jo 30-os, nei dar po me­tų Vai­ko rai­dos cen­tras ne­bus iš­kel­tas į tam tin­ka­mas pa­tal­pas, krei­piau­si į mi­nis­trę pra­šy­da­mas ją at­sis­ta­ty­din­ti sa­va­no­riš­kai. Ta­čiau mi­nis­trė nie­ko ne­at­sa­kė ir iki šios die­nos ne­at­sis­ta­ty­di­no, o ir to­liau at­kak­liai sie­kia iš­lik­ti sa­va­ja­me pos­te, ku­ris dėl įvai­rių Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pra­dė­tų ty­ri­mų ir nuo­la­ti­nių pi­lie­čių skun­dų braš­ka ypač gar­siai“, - apie sa­vo ini­cia­ty­vą kal­bė­jo A. Na­kas.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris A. Ku­bi­lius LŽ tei­gė A. Na­ko par­eng­to in­ter­pe­lia­ci­jos teks­to dar ne­ma­tęs. „Ne­gir­dė­jau, kad to­kias ini­cia­ty­vas kas nors bū­tų su mu­mis de­ri­nęs“, - tei­gė jis.

Pa­sak A. Ku­bi­liaus, prie­kaiš­tų mi­nis­trams nie­ka­da ne­stin­ga, bet in­ter­pe­lia­ci­ja vi­sų pir­ma yra klau­si­mai, į ku­riuos mi­nis­trai tu­ri at­sa­ky­ti.

„Rei­kia la­bai aiš­kiai įvar­dy­ti, kad tai yra klau­si­mų už­da­vi­mas. Iš ki­tos pu­sės, ka­dan­gi iki šiol ne­su ma­tęs to klau­si­my­no, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ar mes pri­tar­tu­mė­me bū­tent taip for­mu­luo­ja­miems klau­si­mams. Be abe­jo, pra­si­dė­jus Sei­mo se­si­jai, tai aps­vars­ty­si­me“, - kal­bė­jo opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Kaip ži­nia, šių me­tų pra­džio­je pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė iš­sa­kė ne­ma­žai prie­kaiš­tų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai dėl Vai­ko rai­dos cen­tro. Ša­lies va­do­vė ste­bė­jo­si, kad vie­nin­te­liam Lie­tu­vo­je komp­lek­si­nį gy­dy­mą tei­kian­čiam cen­trui ma­ži­na­mas fi­nan­sa­vi­mas, to­dėl jis ne­ga­li teik­ti vi­sų gy­dy­mo pa­slau­gų, taip pat pik­ti­no­si, kad ši gy­dy­mo įstai­gą veik­lą vyk­do ava­ri­nės būk­lės pa­sta­te – prieš ke­le­rius me­tus įgriu­vo Vai­ko rai­dos cen­tro sto­gas, dėl to bu­vo už­da­ry­tas pa­grin­di­nis įstai­gos kor­pu­sas.

Mi­nis­trė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ir tuo me­tu, ir da­bar tei­gė, kad Vai­ko rai­dos cen­tro per­kė­li­mo klau­si­mas spren­džia­mas. Ji tvir­ti­no, kad šiai gy­dy­mo įstai­gai bu­vo pa­siū­ly­ta per­si­kel­ti į Ver­kių re­gio­ni­nia­me par­ke įsi­kū­ru­sią sa­na­to­ri­ją „Pu­šy­no ke­lias“, ta­čiau cen­tro va­do­vė šio pa­siū­ly­mo esą ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė, ka­dan­gi siū­lo­ma vie­ta yra to­li nuo San­ta­riš­kių li­go­ni­nių mies­te­lio.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tės tei­gi­mu, spren­džiant prob­le­mą, Vai­ko rai­dos cen­trui jau per­duo­ti San­ta­riš­kė­se esan­čio Pe­dia­tri­jos kor­pu­so an­tro­jo, tre­čio­jo ir ket­vir­to­jo aukš­tų pla­nai, kad jie iš­reikš­tų sa­vo pa­gei­da­vi­mus, ko­kios pa­tal­pos jiems rei­ka­lin­gos. Po to bus at­lik­ta pa­tal­pų re­kons­truk­ci­ja. Anot mi­nis­trės, įkur­tu­ves San­ta­riš­kė­se Vai­ko rai­dos cen­tras tu­rė­tų švęs­ti 2017 ar 2018 me­tais.