Parlamentarai Varšuvoje tirpdys ledus
Po il­go­kos per­trau­kos Sei­mo na­riai su­lau­kė kvie­ti­mo ap­si­lan­ky­ti Len­ki­jo­je. Su gre­ti­mos ša­lies Sei­mo ir Se­na­to at­sto­vais mū­sų par­la­men­to de­le­ga­ci­ja pla­nuo­ja pa­si­kal­bė­ti rim­tai ir iš­sa­miai.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos dvi­ša­liai po­li­ti­niai san­ty­kiai pa­sta­rai­siais me­tais mer­di. Ta­čiau da­lis par­la­men­ta­rų ti­ki­si, kad juos pa­vyks iš­ju­din­ti. To­kių vil­čių tei­kia ir iš Var­šu­vos at­skrie­jęs kvie­ti­mas Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) de­le­ga­ci­jai ap­si­lan­ky­ti Len­ki­jo­je bei ap­tar­ti svar­biau­sius eu­ro­pi­nės ir dvi­ša­lės dar­bot­var­kės klau­si­mus.

Ak­tua­liau­si rei­ka­lai

Sei­mo ERK na­riai dvie­jų die­nų vi­zi­tą Var­šu­vo­je pra­dės rug­sė­jo 12 die­ną. Į Len­ki­ją ke­liaus de­šimt par­la­men­ta­rų. „Vyks­ta di­de­lė mū­sų de­le­ga­ci­ja Len­ki­jos par­la­men­to Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to kvie­ti­mu“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo ERK pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Vi­zi­to dar­bot­var­kė kol kas de­ri­na­ma. Ta­čiau, anot par­la­men­ta­ro, per su­si­ti­ki­mus su Len­ki­jos ko­le­go­mis pir­miau­sia bus kal­ba­ma apie eu­ro­pi­nius rei­ka­lus. Vie­nas svars­ty­ti pla­nuo­ja­mų klau­si­mų – Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ini­cia­ty­va, kad į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis ko­man­di­ruo­ja­miems as­me­nims bū­tų tai­ko­mos to­kios pat dar­bo už­mo­kes­čio są­ly­gos kaip vie­tos dar­buo­to­jams. Len­ki­ja šiam pa­siū­ly­mui iš­kė­lė gel­to­ną kor­te­lę. Lie­tu­va pa­lai­ko kai­my­nės po­zi­ci­ją, nes, anot G. Kir­ki­lo, tai ne­pa­lan­ku ir mū­sų vals­ty­bei. To­kiu at­ve­ju, pa­vyz­džiui, lie­tu­viai ve­žė­jai, sta­ty­bi­nin­kai Eu­ro­po­je tap­tų ne­kon­ku­ren­cin­gi.

Per su­si­ti­ki­mą bus ap­tar­ti abie­jų ša­lių įgy­ven­di­na­mi eu­ro­pi­niai ener­ge­ti­kos, trans­por­to pro­jek­tai, bend­ra­dar­bia­vi­mas gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­se, taip pat – to­les­ni san­ty­kiai par­la­men­ti­niu ly­giu.

Aiš­kin­sis dėl len­kų mažumos

G. Kir­ki­lo tei­gi­mu, dvi­ša­liai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai šiuo me­tu yra at­ša­lę. Ak­ty­ves­niam po­li­ti­niam bend­ra­dar­bia­vi­mui ko­ją ki­ša Var­šu­vos ak­cen­tuo­ja­mi klau­si­mai dėl len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos pa­dė­ties mū­sų vals­ty­bė­je. Vie­nas jų – strin­gan­tis as­men­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis įtei­si­ni­mas. „Ne­ma­nau, jog Len­ki­ja ne­sup­ran­ta, kad Lie­tu­vo­je esa­ma ge­ros po­li­ti­nės va­lios. Bent jau da­lis po­li­ti­nių jė­gų tą ge­rą va­lią tu­ri, ta­čiau jos ne­pa­vyks­ta įgy­ven­din­ti pri­imant įsta­ty­mą“, – tvir­ti­no Sei­mo na­rys.

Per dvi­ša­lį par­la­men­ta­rų su­si­ti­ki­mą bus ap­tar­tas ir šis klau­si­mas. Sei­mo ERK pir­mi­nin­kas ža­dė­jo dar kar­tą pa­aiš­kin­ti ko­le­goms iš Len­ki­jos, kad nė­ra jo­kios spe­cia­lios len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos dis­kri­mi­na­ci­jos, tie­siog šiuo me­tu mū­sų vals­ty­bė­je su­sik­los­čiu­si po­li­ti­nė si­tua­ci­ja kol kas ne­lei­džia iš­spręs­ti kai ku­rių tau­ti­nėms ma­žu­moms ak­tua­liau­sių rei­ka­lų. „Ma­no, kaip so­cial­de­mo­kra­to, po­zi­ci­ja – pa­lai­ky­ti pa­var­džių ra­šy­mą ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, esu pats ini­ci­ja­vęs įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bus įdo­mu, ką pa­sa­kys kon­ser­va­to­riai, kaip jie aiš­kins. La­bai ge­rai, kad len­kai ga­lės pa­ma­ty­ti vi­sų mū­sų po­li­ti­nių par­ti­jų po­žiū­rį į tas prob­le­mas“, – pa­brė­žė jis.

G. Kir­ki­las vy­lė­si, jog šis par­la­men­ta­rų vi­zi­tas pri­si­dės prie dvi­ša­lių Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ry­šių pa­ge­rė­ji­mo. „Ti­kiuo­si, ti­krai ženg­si­me žings­nį san­ty­kių at­šil­dy­mo link“, – op­ti­mis­tiš­kai kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Len­ki­ja, pa­sak po­li­ti­ko, mū­sų ša­liai la­bai svar­bus. Plė­to­ja­mi bend­ri ener­ge­ti­kos ir trans­por­to pro­jek­tai (elek­tros tink­lų, ma­gis­tra­li­nių du­jo­tie­kių jung­čių, tran­seu­ro­pi­nio ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“), ak­ty­viai dir­ba­ma ka­ri­nė­je sri­ty­je.

Stra­te­gi­niai in­te­re­sai sutampa

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris, Sei­mo ERK na­rys And­rius Ku­bi­lus pa­žy­mė­jo, kad toks par­la­men­ti­nio ly­gio su­si­ti­ki­mas su Len­ki­jos ko­le­go­mis vyks pir­mą kar­tą po to, kai kai­my­nė­je ša­ly­je prieš me­tus pa­si­kei­tė val­džia.

„Y­ra bend­ri eu­ro­pi­niai klau­si­mai, to­kie kaip pa­dė­tis Eu­ro­po­je po „Bre­xit“ ar sau­gu­mo si­tua­ci­ja po NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je. Taip pat esa­me su­in­te­re­suo­ti kons­truk­ty­ves­niais, stra­te­giš­kes­niais abi­pu­siais san­ty­kiais. Yra su­si­kau­pę įvai­rių ne­su­sip­ra­ti­mų, ne­su­si­kal­bė­ji­mų ar tam ti­kra pra­sme klai­din­gų po­žiū­rių, ku­rie truk­do tar­pu­sa­vio ry­šiams bū­ti in­ten­sy­ves­niems. Tai ir­gi rei­kia aiš­kin­tis, apie tai kal­bė­tis“, – dės­tė kon­ser­va­to­rius.

A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams yra pro­ga su Len­ki­jos par­la­men­ta­rais ap­tar­ti po­li­ti­nių par­ti­jų rin­ki­mų prog­ra­mų nuo­sta­tas. Po­li­ti­kas tu­ri vil­ties, kad dvi­ša­liai mū­sų vals­ty­bių san­ty­kiai kei­sis į ge­ra.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu te­ko bend­rau­ti su įvai­riais len­kų po­li­ti­kos eks­per­tais. Gir­dė­jau, kad jie taip pat ieš­ko bū­dų, kaip su­stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą. Gal­būt Len­ki­ja šiuo me­tu lau­kia mū­sų rin­ki­mų, – svars­tė A. Ku­bi­lius. – Yra daug da­ly­kų, dėl ku­rių Lie­tu­vos ir Len­ki­jos da­bar­ti­nės val­džios stra­te­gi­niai in­te­re­sai su­tam­pa, gal net la­biau ne­gu su anks­tes­ne val­džia. Vi­sų pir­ma tu­riu ome­ny­je da­bar­ti­nės Len­ki­jos val­džios aiš­kias geo­po­li­ti­nes nuo­sta­tas, ypač ma­tant Ru­si­jos pa­vo­jų, sten­gian­tis stip­rin­ti vi­so mū­sų re­gio­no ener­ge­ti­nį sau­gu­mą. Ti­kiu, kad tai ga­li bū­ti ge­ras pa­grin­das ieš­ko­ti nau­jų bū­dų da­ly­kiš­kai bend­ra­dar­biau­ti.“