Parlamentarai svaidėsi įžeidimais
Pa­sku­ti­nę pa­va­sa­rio se­si­jos die­ną dis­ku­si­jos Sei­me pe­rau­go į ne­pa­gar­bų žo­džių mū­šį, kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ko­le­gas iš­va­di­no pa­dug­nė­mis, so­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius kir­to jos tė­vui.

„Čia iš­ėjo pa­dug­nės kal­bė­ti, ku­rie pju­do, pju­do, pju­do po­li­ti­nę vi­suo­me­nę, žmo­nės, ku­rie par­da­vi­nė­ja tur­tą Mask­vos ar­mė­nų ma­fi­jai, su­si­ju­siai su Pu­ti­no ap­lin­ka ir už tai ati­dir­bi­nė­ja pju­dy­da­mi Lie­tu­vą su Nor­ve­gi­ja per SGD ter­mi­na­lą, žmo­nės, ku­rie iš­ei­da­mi iš mi­nis­trų nu­sle­pia sa­vo tur­tus Bul­ga­ri­jo­je, žmo­nės, ku­rie įra­šo į stra­te­gi­nių įmo­nių są­ra­šą Ga­riū­nus ir nie­kas iki šiol ne­ži­no, ką ga­vo gal­būt už tai. (...) Šie vi­si žmo­nės gal­būt ir vi­sai ne­kal­tą nu­ta­ri­mą pa­da­ro pa­sku­ti­nę Sei­mo se­si­jos die­ną bjau­riu mū­šiu Sei­mo sa­lė­je“, – svars­tant Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los nuo­mos ap­lin­ky­bių par­eiš­kė R.Jun­ke­vi­čie­nė.

Ši mo­kyk­la pri­klau­so kon­ser­va­to­rių ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio žmo­nai Aus­tė­jai Lands­ber­gie­nei. Val­dan­čių­jų par­ti­jų at­sto­vų ini­cia­ty­va at­lik­tas ty­ri­mas ir vals­ty­bės au­di­tas dėl mo­kyk­lai iš­nuo­mo­to pa­sta­to bei skly­po iš „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įmo­nės „NT Val­dos“.

„Čia ne šiaip sau pa­sa­ky­mas, su­pran­tu, kad la­bai Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė su­si­jau­di­no, kad jai la­bai ne­ma­lo­nu, kad apie jos par­ti­ją taip šne­ka­ma, bet juk ne­ga­li­ma sa­ky­ti ant žmo­nių ko nors to­kio, ko pa­ti ne­ži­nai (...) Kar­tais mes ga­li­me apie jū­sų par­ti­ją pa­pa­sa­ko­ti ko nors dau­giau, ne­bi­jo­te ši­to?“ – į kon­ser­va­to­rės žo­džius rea­ga­vo „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys, apie ku­rio žmo­nos ne­dek­la­ruo­tą tur­tą Bul­ga­ri­jo­je ra­šy­ta ži­niask­lai­do­je.

„Ti­krai, Ra­sa, ne­si­ti­kė­jau, kad iš jū­sų ga­li­ma tai iš­girs­ti, ti­krai esu pa­kan­ka­mai šo­ki­ruo­tas“, – sa­kė „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

„Aš ne­si­ti­kė­jau, kad ger­bia­ma Ra­se­lė nu­si­va­žiuos že­miau Ga­riū­nų ly­gio (...) Per­žen­gė­te Ru­bi­ko­ną, po jo jau ga­li bū­ti ne­sal­du jums“, – par­eiš­kė so­cial­de­mo­kra­tas Eduar­das Šab­lins­kas.

Par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los ini­cia­to­rius A.Skar­džius sa­vo ruo­žtu kir­to, kad R.Juk­ne­vi­čie­nė ki­taip ir ne­ga­li kal­bė­ti, nes bu­vo blo­gai iš­auk­lė­ta šei­mo­je.

„Ma­nau, kad kon­ser­va­to­riai jau pa­sie­kė ku­bi­lo dug­ną, ab­so­liu­tus dug­nas yra. Ma­nęs ne­nus­te­bi­no Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės šis pa­si­sa­ky­mas, ži­nant, ko­kio­je šei­mo­je ji užau­go. Man te­ko ne­lai­mė mo­ky­tis to­je mo­kyk­lo­je, ku­riai va­do­va­vo jos tė­vas – at­eis­tas, ko­mu­nis­tas, kar­je­ris­tas. To­kio­je ap­lin­ko­je ne­ga­li užaug­ti krikš­čio­nis žmo­gus, ne­svar­bu, kaip jis iš­vers­tų kai­lį, tas pra­trūks­ta“, – tei­gė A.Skar­džius.

A.Lands­ber­gie­nė iš „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įmo­nės „NT Val­dos“ nuo­mo­ja pa­sta­tą sos­ti­nės Ger­vė­čių gat­vė­je, kur įkū­rė mo­kyk­lą. „NT Val­dos“ pla­na­vo ša­lia pa­sta­ty­ti ir A.Lands­ber­gie­nės mo­kyk­lai iš­nuo­mo­ti pa­pil­do­mas pa­tal­pas, ta­čiau šių pla­nų pa­va­sa­rį at­si­sa­kė, kai dėl pre­li­mi­na­rios pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties Sei­mas Vals­ty­bės kon­tro­lei nu­ro­dė at­lik­ti au­di­tą. Vals­ty­bės kon­tro­lė vė­liau pa­skel­bė, kad pa­žei­di­mų dėl su­tar­ties ne­nus­ta­tė. Ta­čiau at­lik­tą au­di­tą Sei­mo ko­mi­te­te ko­men­ta­vu­si Vals­ty­bės kon­tro­lės 6-ojo au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Si­gi­ta Ro­ju­tė sa­kė, kad šis at­ve­jis at­sklei­dė sis­te­mi­nes vals­ty­bės tur­to val­dy­mo spra­gas.

Ki­lus po­li­ti­niam skan­da­lui, „NT Val­dos“ nu­ta­rė par­duo­ti pa­sta­tą, ku­ria­me įsi­kū­ru­si mo­kyk­la.