Parlamentarai reikalauja tyrimo dėl Dainoro Bradausko
Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis krei­pė­si į ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) klaus­da­mas, ko­dėl iki šiol ne­pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­ko Dai­no­ro Bra­daus­ko, esą ga­lė­ju­sio pri­imi­nė­ti at­ski­roms vers­lo gru­pėms pa­lan­kius spren­di­mus. Sa­vo ruo­žtu Sei­mo kon­ser­va­to­riai tei­ra­vo­si prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio, ar D. Bra­daus­ko at­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie VMI ty­ri­mus ne­tu­rė­jo įta­kos jų re­zul­ta­tams, ta­čiau iš Vy­riau­sy­bės va­do­vo su­lau­kė tik ap­ta­kių at­sa­ky­mų.

„Iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­vie­šin­tos me­džia­gos su­si­da­ro įspū­dis, kad vie­nas vers­lo kon­cer­nas gal­būt pa­pir­ki­nė­jo la­bai svar­bų Lie­tu­vos eko­no­mi­kai par­ei­gū­ną, VMI va­do­vą, ku­ris uo­liai ir klus­niai tam kon­cer­nui tar­na­vo, tei­kė me­džia­gą, ir iš kon­teks­to net aki­vaiz­du, jog krei­pė ty­ri­mus rei­ka­lin­ga link­me lyg koks už­sa­ky­mų „sta­las“. Jei kon­cer­nas „nu­si­pir­ko“ VMI va­do­vą, gal­būt Lie­tu­va dėl jo veiks­mų pra­ra­do šim­tus mi­li­jo­nų eu­rų? Ki­tas klau­si­mas – ar VMI ne­bu­vo ta­pu­si ke­lių kor­po­ra­ci­jų įran­kiu jų pel­nin­gu­mui di­din­ti?“ – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ tei­gė Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rys N. Pu­tei­kis.

„Šis at­ve­jis at­ro­do ne­ką ma­žiau skan­da­lin­gas nei bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ko­rup­ci­jos by­la.“

VMI va­do­vas D. Bra­daus­kas už šiurkš­čius tar­ny­bi­nius pa­žei­di­mus iš par­ei­gų bu­vo at­leis­tas sau­sio 20 die­ną. To­kį spren­di­mą pri­ėmė fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka, pa­siū­lius D. Bra­daus­ko veik­lą ty­ru­siai spe­cia­liai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jai. Ši ko­mi­si­ja, rem­da­ma­si STT pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kons­ta­ta­vo, kad D. Bra­daus­kas ne dar­bo vie­to­je „sis­te­min­gai ir kryp­tin­gai“ su­si­ti­ki­nė­jo su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, ap­ta­ri­nė­jo mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas ir ki­tus su mo­kes­ti­niais pa­ti­kri­ni­mais su­si­ju­sius klau­si­mus, taip pat – VMI at­lik­tus ir at­lie­ka­mus bend­ro­vės „Vil­niaus pre­ky­ba“ bei jos ak­ci­nin­kų kon­tro­lės veiks­mus. Be to, teig­ta, kad D. Bra­daus­kas iš R. Kur­lians­kio pri­ėmė do­va­ną. Ko­kia ji, ne­atsk­lei­džia­ma, tik pa­tei­kia­ma po­kal­bio įra­šo de­ta­lė: „Čia va, gim­ta­die­nio pro­ga. Čia Lie­tu­voj yra ko­kie 30 žmo­nių, ku­rie to­kį tu­ri.“

Aki­ra­ty­je – ke­lios vers­lo grupės

N. Pu­tei­kis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no no­rin­tis su­lauk­ti ofi­cia­lios tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų po­zi­ci­jos dėl bu­vu­sio VMI va­do­vo veiks­mų, nu­sta­ty­tų Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vyk­dy­to pa­ti­kri­ni­mo me­tu. „Man šis at­ve­jis at­ro­do ne­ką ma­žiau skan­da­lin­gas nei bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ko­rup­ci­jos by­la“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Pa­sak jo, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra bei STT taip pat pri­va­lė­tų per­žiū­rė­ti D. Bra­daus­ko va­do­va­vi­mo VMI lai­ko­tar­piu vyk­dy­tus mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus, tir­da­mos, ar jie ne­bu­vo ten­den­cin­gi ir pa­lan­kūs kon­re­čioms vers­lo gru­pėms. Kaip ži­no­ma, šį klau­si­mą dar va­sa­rio mė­ne­sį iš­kė­lė smul­ku­sis „Vil­niaus pre­ky­bos“ ak­ci­nin­kas Min­dau­gas Mar­cin­ke­vi­čus, vie­šai pa­da­ręs prie­lai­dą, kad D. Bra­daus­kas in­for­ma­ci­ja ir prie­lan­ku­mu ga­lė­jo da­ly­tis ne tik su kon­cer­nu „MG Bal­tic“, bet ir su pa­grin­di­nio „Vil­niaus pre­ky­bos“ ak­ci­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus vers­lų val­dy­to­ja Dia­na Do­mi­nie­ne.

Kaip pra­ne­šė dien­raš­tis „Vers­lo ži­nios“, šių me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis ke­lių „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės įmo­nių bei jų ak­ci­nin­kų N. Nu­ma­vi­čiaus ir Ig­no Staš­ke­vi­čiaus rei­ka­la­vi­mus ne­tei­sin­gais pri­pa­žin­ti M. Mar­cin­ke­vi­čiaus tei­gi­nius, kad bu­vo veng­ta mo­kė­ti mo­kes­čius, pa­ten­ki­no pa­sta­ro­jo vers­li­nin­ko pra­šy­mą iš STT iš­rei­ka­lau­ti in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su D. Bra­daus­ko bei R. Kur­lians­kio san­ty­kiais. M. Mar­cin­ke­vi­čiaus ad­vo­ka­tai tei­gė iš STT ga­vę at­sa­ky­mą, kad ši tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja ty­rė duo­me­nis, jog D. Bra­daus­kas per tar­pi­nin­kus ar tie­sio­giai ga­lė­jo su­si­tar­ti su „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pe da­ry­ti po­vei­kį VMI dar­buo­to­jams dėl pa­lan­kių spren­di­mų, taip pat – per­duo­ti D. Do­mi­nie­nei in­for­ma­ci­ją ir do­ku­men­tus, su­si­ju­sius su VMI vyk­dy­tais mo­kes­ti­niais pa­ti­kri­ni­mais „Vil­niaus pre­ky­bos“ įmo­nė­se. Da­lis šio ty­ri­mo me­džia­gos esą bu­vo pa­teik­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai.

D. Bra­daus­kas, ne­ig­da­mas jam mes­tus įta­ri­mus, jau krei­pė­si į teis­mą dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo. Jis ti­ki­no, kad tuo me­tu, kai su­si­ti­ki­nė­jo su R. Kur­lians­kiu, kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­žvil­giu ne­bu­vo at­lie­ka­mi jo­kie VMI kon­tro­lės veiks­mai – jie pra­dė­ti 2016 me­tais, kai jo­kie su­si­ti­ki­mai ne­vy­ko. Bet ko­kias ne­tei­sė­tas są­sa­jas su bu­vu­siu VMI vir­ši­nin­ku vie­šai pa­nei­gė ir D. Do­mi­nie­nė.

Ra­gins įsi­kiš­ti Seimą

„Tai, kad pro­ku­ro­rai ir STT ne­ti­ria, ma­no gal­va, vi­siš­kai aki­vaiz­daus pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu, ke­lia daug klau­si­mų. Man su­si­da­ro įspū­dis, kad pro­ku­ro­rai ir STT tie­siog dangs­to bu­vu­sį VMI va­do­vą“, – tvir­ti­no N. Pu­tei­kis.

Pa­sak jo, to­kias dve­jo­nes dar la­biau su­stip­ri­no šių me­tų va­sa­rio 22 die­nos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je nu­skam­bė­jęs Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Mar­ty­no Jo­vai­šos at­sa­ky­mas į po­li­ti­ko klau­si­mą, ko­dėl iki šiol ne­ti­ria­mi gal­būt nu­si­kals­ta­mi bu­vu­sio VMI va­do­vo veiks­mai, kar­tu – ir in­for­ma­ci­ja dėl jo iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ gal­būt pa­im­to ky­šio.

Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė: „Tei­sė­sau­ga Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai jau per­da­vė tiek me­džia­gos, kad jos už­te­ko tar­ny­bi­niam ty­ri­mui at­lik­ti ir tar­ny­bi­nei nuo­bau­dai skir­ti, tad ma­nęs la­bai ne­nus­te­bin­tų, jei­gu už jos sly­pė­tų ir dau­giau da­ly­kų, apie ku­riuos ne­sa­me in­for­muo­ti.“

„M. Jo­vai­šos at­sa­ky­mas bu­vo toks: o ką ten tir­ti – jei ką ir pa­ėmė, tai gal už vi­suo­me­nei nau­din­gus dar­bus“, – pik­ti­no­si par­la­men­ta­ras. N. Pu­tei­kio tei­gi­mu, jei tei­sė­sau­gi­nin­kai ir po jo krei­pi­mo­si ne­siims D. Bra­daus­ko by­los, jis ra­gins į šį pro­ce­są įsi­kiš­ti Sei­mo na­rius. „Ne­re­tai aiš­ki­na­ma, kad Sei­mas ne­tu­ri tei­sės kiš­tis į tei­sė­sau­gos veik­lą, bet, ma­no ma­ny­mu, šiuo at­ve­ju at­sa­ky­mas tu­rė­tų bū­ti toks: jo­kio­mis tei­si­nė­mis teo­ri­jo­mis ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mas aki­vaiz­dus nu­si­kal­ti­mo dangs­ty­mas. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, Sei­mas vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma pri­va­lės pri­vers­ti pro­ku­ra­tū­rą ir STT at­lik­ti iki­tei­si­mi­nį ty­ri­mą: D. Bra­daus­ko veik­los pa­ti­kri­ni­mą, bei per­žiū­rė­ti jo veik­los me­tu VMI vyk­dy­tus mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus“, – aiš­ki­no Sei­mo na­rys.

Pro­ku­ro­ras M. Jo­vai­ša, kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“, tei­gė esąs „šven­tai įsi­ti­ki­nęs“, jog ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti fra­zės, ci­tuo­ja­mos N. Pu­tei­kio. „Ban­džiau Sei­mo na­riui pa­aiš­kin­ti si­tua­ci­ją, ko­dėl STT ne­pra­dė­jo ty­ri­mo dėl D. Bra­daus­ko, bet ini­ci­ja­vo tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą, ta­čiau ti­krai ki­tais žo­džiais, nei sa­ko par­la­men­ta­ras“, – aiš­ki­no jis.

Pa­sak M. Jo­vai­šos, šuo me­tu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl fak­tų, ke­lian­čių ne­ri­mą N. Pu­tei­kiui, – ga­li­mų ko­rup­ci­nių vei­kų ar ky­šio ėmi­mo – nė­ra pra­dė­tas, nes tam trūks­ta duo­me­nų. „Pa­gal Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mą, tam ti­krais at­ve­jais, nu­sta­čius ga­li­mų tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų po­žy­mių ir ne­sant pa­kan­ka­mai duo­me­nų apie pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką, yra ga­li­my­bė ini­ci­juo­ti tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą, kas šiuo at­ve­ju ir bu­vo pa­da­ry­ta. Bu­vo nu­spręs­ta, kad duo­me­nų, lei­džian­čių pra­dė­ti iki­tei­si­mi­nį ty­ri­mą, nė­ra pa­kan­ka­mai ir kad tai (D. Bra­daus­ko veik­la – aut.) pa­na­šiau į tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą“, – kal­bė­jo pro­ku­ro­ras.

Ti­ria pa­tys save

Įsi­vy­ra­vu­si ra­my­bė po D. Bra­daus­ko at­lei­di­mo ne­ten­ki­na ir ki­tų po­li­ti­kų. Gru­pė Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rių dar sau­sio pa­bai­go­je krei­pė­si į prem­je­rą S. Skver­ne­lį bei fi­nan­sų mi­nis­trą Vi­lių Ša­po­ką, pra­šy­da­mi at­sa­ky­mų dėl D. Bra­daus­ko spren­di­mų, gal­būt pa­lan­kių kon­cer­nui „MG Bal­tic“, „Vil­niaus pre­ky­bai“ ar ki­toms bend­ro­vėms. Frak­ci­ja tei­ra­vo­si, ar D. Bra­daus­ko „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui R. Kur­lians­kiui at­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie VMI ty­ri­mus ne­tu­rė­jo įta­kos jų baig­čiai, ko­kias mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas su vers­li­nin­kais ap­ta­ri­nė­jo ins­pek­ci­jos va­do­vas, ar po­li­ti­kai pa­si­ti­ki li­ku­siais dirb­ti VMI va­do­vais, ar pla­nuo­ja vyk­dy­ti iš­sa­mius ty­ri­mus dėl ga­li­mo VMI va­do­vų pikt­nau­džia­vi­mo.

Seimo TS-LKD frakcijos narė Audito komiteto vadovė Ingrida Šimonytė/Romo Jurgaičio nuotrauka

„Tei­sė­sau­ga Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai jau per­da­vė tiek me­džia­gos, kad jos už­te­ko tar­ny­bi­niam ty­ri­mui at­lik­ti ir tar­ny­bi­nei nuo­bau­dai skir­ti, tad ma­nęs la­bai ne­nus­te­bin­tų, jei­gu už jos sly­pė­tų ir dau­giau da­ly­kų, apie ku­riuos ne­sa­me in­for­muo­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­rė Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė.

Pa­sak jos, kon­ser­va­to­riai su­lau­kė prem­je­ro S. Skver­ne­lio at­sa­ky­mų, ta­čiau jie bu­vu­siai fi­nan­sų mi­nis­trei pa­si­ro­dė „keis­ti“, ypač tie, ku­riuo­se kal­ba­ma apie D. Bra­daus­ko va­do­va­vi­mo VMI me­tu vyk­dy­tų mo­kes­ti­nių pa­ti­kri­ni­mų per­žiū­rą bei pa­čios si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mą. „Pa­gal tai, kaip klau­si­mai bu­vo su­for­mu­luo­ti, kon­kre­čių at­sa­ky­mų ne­ga­vo­me. Yra pu­san­tro pus­la­pio min­čių apie gy­ve­ni­mą. Ne­bent prem­je­ras tu­ri dau­giau in­for­ma­ci­jos, ku­rios ne­no­ri­ma at­skleis­ti dėl kaž­ko­kių svar­bių vi­di­nių prie­žas­čių“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­rė.

Kol kas rū­pin­tis VMI veik­los skaid­ri­ni­mu įga­lio­ta pa­ti ins­pek­ci­ja. Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo fi­nan­sų mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Ra­min­ta Sta­nai­ty­tė-Čes­nu­lie­nė, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­da­vo VMI įver­tin­ti at­lik­to ty­ri­mo in­for­ma­ci­ją pa­čios ins­ti­tu­ci­jos ir at­ski­rų dar­buo­to­jų veik­los skaid­ru­mo už­ti­kri­ni­mo ir ati­tin­ka­mos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo as­pek­tais. Taip pat šiai ins­ti­tu­ci­jai pa­ves­ta, įver­ti­nus ri­zi­ką ir at­li­kus an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą, im­tis prie­mo­nių ge­ri­nant vi­daus kon­tro­lės pro­ce­sus. „Sa­vo ruo­žtu VMI at­lie­ka ir mo­kes­ti­nių pro­ce­dū­rų, at­lik­tų mi­nė­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų at­žvil­giu (ty­ri­me mi­nė­tų vers­lo gru­pių – red.), per­žiū­rą“, – nu­ro­dė fi­nan­sų mi­nis­tro pa­ta­rė­ja.