Parlamentarai ragina ministeriją perimti lietuvišką Dieveniškių mokyklą
Trys Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riai tei­gia esan­tys su­ne­ri­mę dėl švie­ti­mo vals­ty­bi­ne kal­ba pa­dė­ties Šal­či­nin­kų ra­jo­ne. Jie krei­pė­si į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją (ŠMM), pra­šy­da­mi svars­ty­ti ga­li­my­bę pe­rim­ti iš sa­vi­val­dy­bės Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los stei­gė­jo tei­ses.

„Ka­dan­gi Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la ati­tin­ka vi­sus ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus ir nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus gim­na­zi­jos sta­tu­sui gau­ti, ra­gi­na­me Šal­či­nin­kų ra­jo­no ta­ry­bą kuo sku­biau pa­teik­ti mi­nė­tos mo­kyk­los akre­di­ta­vi­mo do­ku­men­tus ŠMM. Pra­šo­me ŠMM at­siž­velg­ti į su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją bei Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, tė­vų bend­ruo­me­nės pra­šy­mus, svars­ty­ti ga­li­my­bę pe­rim­ti iš Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­los stei­gė­jo tei­ses“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me, ku­rį iš­pla­ti­no Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vas Va­len­ti­nas Stun­dys, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ir miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­ti Ri­ma Baš­kie­nė.

Kaip pra­ne­ša par­la­men­ta­rai, Šal­či­nin­kų ra­jo­no Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, siek­da­ma iš­veng­ti sku­bo­tų ir ne­iš­dis­ku­tuo­tų spren­di­mų dėl mo­kyk­los struk­tū­ros ir sta­tu­so bei sau­go­da­ma ly­gių ga­li­my­bių pri­nci­pą ir as­mens tei­ses, ku­riuos ga­ran­tuo­ja Švie­ti­mo įsta­ty­mas, vėl krei­pė­si į val­džios ir vie­tos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jas.

Ge­gu­žės 4 die­ną bend­ruo­me­nė per mo­kyk­los ta­ry­bą pa­tei­kė Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui , Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vui Zdzis­la­vui Pa­le­vi­čiui pra­šy­mą iš­im­ties ir sku­bos tvar­ka pa­keis­ti Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­vo 30 die­nos spren­di­mą „Dėl Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tink­lo pert­var­kos 2013-2015 m. bend­ro­jo prie­mo­nių pla­no pa­kei­ti­mų“ taip, kad iš jo bū­tų iš­brauk­tas spren­di­mas nuo 2015 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos „Ry­to“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je nu­trauk­ti vi­du­ri­nio ug­dy­mo prog­ra­mos vyk­dy­mą, taip pat pra­šo me­ro leis­ti Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vyk­dy­ti pra­di­nio, pa­grin­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo prog­ra­mas ir, va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, vyk­dy­ti vi­du­ri­nio ug­dy­mo prog­ra­mos akre­di­ta­vi­mo pro­ce­są. Šiuo me­tu mo­kyk­la, pri­ski­ria­ma pa­sie­nio zo­no­se esan­čioms mo­kyk­loms, tu­ri pa­kan­ka­mą mo­ki­nių skai­čių vi­du­ri­nio ug­dy­mo kla­sė­se, ati­tin­ka ki­tus ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus ir ga­li pre­ten­duo­ti į gim­na­zi­jos sta­tu­są. Tai pa­tvir­ti­na ir ŠMM spe­cia­lis­tai.

Tė­vai ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nė įsi­ti­ki­nę, kad Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja po 2012 me­tų pa­kar­to­ti­nai net ne­tei­kė ŠMM Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los akre­di­ta­ci­jai, pa­ti nu­spren­du­si, kad ši mo­kyk­la ne­pers­pek­ty­vi. Nors me­ras tei­gia, kad toks jo spren­di­mas su­de­rin­tas su mi­nis­te­ri­ja, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai to pa­tvir­tin­ti ne­ga­li.

Ba­lan­džio 29 die­ną prieš Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį prie sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to pi­ke­ta­vo mo­kyk­los bend­ruo­me­nės at­sto­vai, ne­pri­tar­da­mi Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ba­lan­džio 21 die­nos pro­jek­tui ,,Dėl Šal­či­nin­kų r. Die­ve­niš­kių ,,Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los struk­tū­ros pert­var­ky­mo, ti­po ir pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo“. Tą pa­čią die­ną ta­ry­ba svars­tė, ta­čiau ne­priė­mė spren­di­mo.

Prieš tai mo­kyk­los tė­vai, bend­ruo­me­nė ir mo­kyk­los ta­ry­ba raš­tu krei­pė­si į įvai­rias Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jas, pra­šy­da­mi tiek įsik­lau­sy­ti į jų nu­sis­kun­di­mus dėl pla­nuo­ja­mo mo­kyk­los struk­tū­ros pert­var­ky­mo, tiek už­ti­krin­ti švie­ti­mo prie­ina­mu­mą die­ve­niš­kie­čiams vai­kams, kad jiems bū­tų ga­ran­tuo­tos ly­gios ga­li­my­bės ir as­mens pri­gim­ti­nės tei­sės.

Taip pat mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, pa­tvir­tin­da­ma sa­vo pra­šy­mą tė­vų par­ašais, pra­šė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro sku­bos tvar­ka, ne­lau­kiant Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus aps­kri­ty­je spren­di­mų, įtrauk­ti Die­ve­niš­kių ,,Ry­to“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą į vi­du­ri­nio ug­dy­mo prog­ra­mą akre­di­tuo­ja­mų mo­kyk­lų są­ra­šą. Be to, nu­si­vy­lus Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir ad­mi­nis­tra­ci­jos ob­jek­ty­vu­mu, ŠMM pra­šy­ta sku­bos tvar­ka ieš­ko­ti ju­ri­di­nių ga­li­my­bių pe­rim­ti Die­ve­niš­kių ,,Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los stei­gė­jo tei­ses iš Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, nes mo­kyk­los bend­ruo­me­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad da­bar sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja nie­ka­da ne­bu­vo su­in­te­re­suo­ta lie­tu­viš­kos mo­kyk­los, kul­tū­ros, pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiš­ku­mo ži­di­nio šia­me kraš­te iš­sau­go­ji­mu, jos rė­mi­mu ir au­gi­mu.