Parlamentarai nori sugrąžinti automobilių nuomą: mes – ne mechanikai
Nors nau­ja­sis Sei­mas at­si­sa­kė au­to­mo­bi­lių nuo­mos biu­dže­to lė­šo­mis, su to­kia tvar­ka su­si­tai­ky­ti lin­kęs ne kiek­vie­nas par­la­men­ta­ras. LRT.lt kal­bin­ti skir­tin­gų frak­ci­jų at­sto­vai ti­ki­na, kad au­to­mo­bi­lių jiems bū­ti­nai rei­kia, o se­ną tvar­ką ža­da grą­žin­ti.

Pa­gal nau­jų Sei­mo val­dan­čių­jų nu­sta­ty­tą tvar­ką, par­la­men­ti­nės lė­šos au­to­mo­bi­lio nuo­mai ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos. Tuo me­tu anks­čiau par­la­men­ta­rai ga­lė­jo ne­ri­bo­tai nau­do­ti par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas au­to­mo­bi­lio nuo­mai.

Pe­tras Gra­žu­lis: „Da­bar ma­ne ver­čia bū­ti me­cha­ni­ku. Nu­ve­ši keis­ti de­ta­lės, o tau vė­liau sa­kys, kad per bran­giai pa­si­kei­tei. Kam man to rei­kia? Aš – Sei­mo na­rys, o ne me­cha­ni­kas ar au­to­mo­bi­lių prižiūrėtojas“

Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Pe­tras Gra­žu­lis sa­ko, kad nau­ja val­dan­čių­jų įves­ta tvar­ka dėl au­to­mo­bi­lių yra žings­nis at­gal. Be to, kaip LRT.lt tei­gė P. Gra­žu­lis, jis yra Sei­mo na­rys, o ne me­cha­ni­kas.

„Anks­čiau ga­lė­da­vai iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį, pil­da­vai­si ku­rą, o da­bar nuo­mo­ji iš sa­vo lė­šų, rei­kia rink­ti kvi­tus. Jei mes prieš 30 me­tų ne­sup­ra­tom, kaip au­to­mo­bi­lį ga­li­ma iš­mes­ti į me­ta­lo lau­žą, šian­dien tai ta­po rea­ly­be – jo nie­kas ne­mo­ka tai­sy­ti. Di­džio­sios kom­pa­ni­jos, dau­ge­lis sa­vi­val­dy­bių ir vals­ty­bi­nių įmo­nių da­bar ne­per­ka au­to­mo­bi­lių, o juos nuo­mo­ja. Ta­da nė­ra jo­kio var­go – iš­si­nuo­mo­ji, o jei su­gen­da – nu­ve­ži ir duo­da ki­tą au­to­mo­bi­lį.

Da­bar ma­ne ver­čia bū­ti me­cha­ni­ku. Nu­ve­ši keis­ti de­ta­lės, o tau vė­liau sa­kys, kad per bran­giai pa­si­kei­tei. Kam man to rei­kia? Aš – Sei­mo na­rys, o ne me­cha­ni­kas ar au­to­mo­bi­lių pri­žiū­rė­to­jas“, – pik­ti­no­si P. Gra­žu­lis. „Tvar­kie­tis“ tei­gė ke­ti­nan­tis grą­žin­ti se­ną­ją tvar­ką. „Kai bus pa­teik­tas įsta­ty­mas dėl Sei­mo na­rio kan­ce­lia­ri­nių iš­lai­dų pa­nau­do­ji­mo, ti­krai re­gis­truo­siu pa­tai­są, kad bū­tų ga­li­ma nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį“, – ža­dė­jo par­la­men­ta­ras, vai­ruo­jan­tis 2012 m. „Le­xus GS 450h“ au­to­mo­bi­lį.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tei­gia, kad nau­ja tvar­ka iš­ties ne­pa­si­tei­si­no – esą pi­ni­gų su­ma, skir­ta kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, yra ne­su­ma­žin­ta, o ki­ti par­la­men­ta­rai su­ge­ba 600 eu­rų skir­ti gė­lėms.

„Aš ne­nuo­mo­jau au­to­mo­bi­lio už tas lė­šas ir vi­sa­da skep­tiš­kai į tai žiū­rė­jau. Bet aps­kri­tai pi­ni­gų [iš­lai­doms] ne­su­ma­ži­no ir dar šne­ka apie tai, kad rei­kė­tų pa­di­din­ti par­la­men­ti­nes iš­mo­kas. Koks skir­tu­mas, ar tai skir­ta ra­šy­mo prie­mo­nėms, ar gė­lėms? Es­mi­nis da­ly­kas mo­kes­čių mo­kė­to­jų aki­mis tu­rė­tų bū­ti tas, kad rei­kė­tų tau­piau nau­do­ti pi­ni­gus.

Jei Sei­mo na­riui rei­kia au­to­mo­bi­lio ir jis jo ne­tu­ri, leis­ki­me jam nuo­mo­tis. Aš ne­smer­kiu ko­le­gų, ku­rie nuo­mo­jo­si. Pa­ti­kri­no ir pro­ku­ra­tū­ra – ne­ra­do jo­kių nu­si­žen­gi­mų. „Vals­tie­čiai“ su­vai­di­no, kaip jie pri­nci­pin­gai pa­siel­gė, o pi­ni­gų su­mą pa­li­ko tą pa­tį. Ta pa­ti Gre­ta Kil­di­šie­nė per du mė­ne­sius spė­jo iš­leis­ti 600 eu­rų gė­lėms, tai koks čia tau­py­mas? „ – klau­sė E. Gent­vi­las.

Li­be­ra­las tei­gė iš sa­vo lė­šų ne­se­niai pa­si­kei­tęs vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį. „I­ki pra­ėju­sių me­tų vai­ra­vau 10 me­tų se­nu­mo „Hon­da Ac­cord“, bet nu­rie­dė­jo kiek dau­giau nei 383 tūkst. km – at­stu­mą nuo Že­mės iki Mė­nu­lio. Ge­ra ma­ši­na, pa­li­kau žmo­nai, o pats nu­si­pir­kau pa­dė­vė­tą 2013 m. „Hon­da CR-V“, nu­rie­dė­ju­sią 90 tūkst. km. Nau­jai ma­ši­nai įsi­gy­ti pi­ni­gų ne­už­te­ko. Pir­kau dauž­tą, par­pluk­dy­tą iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, o čia ją su­re­mon­ta­vo. Iš­ėjo tru­pu­tį pi­giau nei bū­čiau pir­kęs Lie­tu­vo­je“, – LRT.lt pa­sa­ko­jo E. Gent­vi­las.

Pa­gal nau­jų Sei­mo val­dan­čių­jų nu­sta­ty­tą tvar­ką, par­la­men­ti­nės lė­šos au­to­mo­bi­lio nuo­mai ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me na­rys Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas sa­ko, kad par­la­men­ti­nės lė­šos yra bū­ti­nos biu­rui ir su­si­sie­ki­mui. „Gė­lės, su­ve­ny­rai ar dar kaž­kas nie­ko bend­ro su par­la­men­ti­ne veik­la ne­tu­ri. Ge­rai, kai vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri ma­ši­nė­lę ir ga­li va­ži­nė­ti su sa­vo, o ki­tas gal­būt ne­tu­ri. Tai yra jo funk­ci­jų ap­ri­bo­ji­mas. Gė­lių pirk­ti mes ne­užd­rau­džia­me ir tuo­met Sei­mo na­riai ne­be­ži­no, kur tuos pi­ni­gus dė­ti. Aš užd­raus­čiau jų ir su­ve­ny­rų pir­ki­mą, o trans­por­tas rei­ka­lin­gas“, – ti­ki­no A. Sa­la­ma­ki­nas.

Pa­sak so­cial­de­mo­kra­to, 1996-ai­siais bu­vo be rei­ka­lo pa­nai­kin­ta tvar­ka, kai Sei­mo na­riui bū­da­vo su­tei­kia­mas au­to­mo­bi­lis ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu. „Tu­rė­jo­me „Volks­wa­gen Golf“ ir jei po ket­ve­rių me­tų ta­vęs ne­iš­rink­da­vo, per­leis­da­vai au­to­mo­bi­lį ki­tam par­la­men­ta­rui. Sei­mas tuo­met ap­rū­pin­da­vo trans­por­tu ir ne­kil­da­vo jo­kių įta­ri­mų dėl li­zin­gų ar dar kaž­ko. Tai – pi­giau­sias ir ge­riau­sias va­rian­tas, bet kaž­ko­dėl jo ne­no­ri tai­ky­ti. Vai­ruo­to­jų Sei­mo na­riams ne­rei­kia, bet pa­žiū­rė­ki­me į me­rus ar kai­mo se­niū­nus – ir jie tu­ri tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, su ku­riuo va­ži­nė­ja, kol vyk­do par­ei­gas. Da­bar Sei­mo na­rys yra že­miau se­niū­no“, – LRT.lt aiš­ki­no A. Sa­la­ma­ki­nas, vai­ruo­jan­tis ke­lių me­tų se­nu­mo „Toyo­ta RAV4“.

Sa­vo ruo­žtu 2007 m. „Toyo­ta Aven­sis“ vai­ruo­jan­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Pa­ulius Sau­dar­gas sa­ko su­pran­tan­tis ko­le­gas, no­rin­čius nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius iš par­la­men­ti­nių lė­šų.

„Gė­lių pirk­ti mes ne­užd­rau­džia­me ir tuo­met Sei­mo na­riai ne­be­ži­no, kur tuos pi­ni­gus dė­ti. Aš užd­raus­čiau jų ir su­ve­ny­rų pir­ki­mą, o trans­por­tas rei­ka­lin­gas“, – ti­ki­no Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas.

„Trans­por­to prie­mo­nė yra vie­na pa­grin­di­nių dar­bo prie­mo­nių par­la­men­ta­rui, ypač tiems, ku­rie ne­ven­gia su­si­ti­ki­mų su rin­kė­jais. Aš ne tik Vil­niu­je su­si­tin­ku su rin­kė­jais, bet daug va­ži­nė­ju po Lie­tu­vą, da­ly­vau­ju par­ti­jos ren­gi­niuo­se. Aš vai­ruo­ju sa­vo au­to­mo­bi­lį, bet ne­ma­žai kan­ce­lia­ri­nių iš­lai­dų yra ku­ro ir tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo, jei au­to­mo­bi­lį rei­kia tvar­ky­ti. Ma­nau, par­la­men­ta­rai ga­lė­tų nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį, ku­riems to rei­kia. Aš nuo­mo­tis ne­pla­nuo­ju, nes pla­nuo­ju li­zin­gu įsi­gy­ti ki­tą, taip pat „Toyo­ta“, nes jos – la­bai pa­tva­rios ir at­lai­ko il­gas ir ne­gai­les­tin­gas ke­lio­nes po įvai­rius Lie­tu­vos ke­lius“, – LRT.lt ko­men­ta­vo P. Sau­dar­gas.

„Vals­tie­čiai“: tvar­ka pa­si­tei­si­no su kaupu

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos na­rys To­mas To­mi­li­nas ti­ki­na, kad nau­jo­ji tvar­ka dėl au­to­mo­bi­lių nuo­mos pa­si­tei­si­no su kau­pu.

„Šio­je te­mo­je svar­biau­sia – pa­ti sim­bo­li­ka, kad ma­ši­na ir jos kla­sė ar ko­ky­bė yra ne­ska­ti­na­ma, ne­ska­ti­na­mas ge­res­nių ma­ši­nų įsi­gi­ji­mas. Da­ro­me prie­lai­dą, kad Sei­mo na­rys iš tų lė­šų įsi­gy­ja ge­res­nes ma­ši­nas nei tu­ri sa­vo as­me­ni­nes. Mes užd­rau­dė­me iš vals­ty­bės pi­ni­gų ge­rin­ti sa­vo sta­tu­są ma­ši­na“, – aiš­ki­no T. To­mi­li­nas.

LVŽS frak­ci­jos na­rio tei­gi­mu, par­la­men­ti­nės lė­šos rei­ka­lin­gos rek­la­muo­ti sa­vo veik­lą, pri­sis­ta­ty­ti vi­suo­me­nei, kur­ti fil­mu­kus apie sa­ve – esą vi­sa tai, kas skir­ta bend­rau­ti su žmo­nė­mis. „Pag­rin­di­niu bend­ra­vi­mo su žmo­nė­mis įran­kiu bu­vo ta­pu­si ma­ši­na. Va­žiuo­da­vo per kai­mą ir no­rė­da­vo pa­si­ro­dy­ti, su ko­kiu au­to­mo­bi­liu at­va­žia­vo. Tai užd­rau­dė­me vi­sa tai ir tai jo­kiu bū­du nė­ra pi­ni­gų tau­py­mas“, – LRT.lt sa­kė T. To­mi­li­nas.

Par­la­men­ta­ras tei­gė ne­se­niai pats įsi­gi­jęs 12 me­tų se­nu­mo „Chrys­ler“. Ji esą bu­vo bū­ti­na, nes tu­ri di­de­lę šei­mą. „Man rei­kia 7 vie­tų au­to­mo­bi­lio. Nu­si­pir­kau au­to­mo­bi­lį iš sa­vo lė­šų, al­ga da­bar man lei­džia jį įsi­gy­ti, nes anks­čiau ti­krai ne­la­bai ga­lė­jau“, – pri­dū­rė T. To­mi­li­nas.

„Da­ro­me prie­lai­dą, kad Sei­mo na­rys iš tų lė­šų įsi­gy­ja ge­res­nes ma­ši­nas nei tu­ri sa­vo as­me­ni­nes. Mes užd­rau­dė­me iš vals­ty­bės pi­ni­gų ge­rin­ti sa­vo sta­tu­są ma­ši­na“, – aiš­ki­no To­mas To­mi­li­nas.

Kri­tiš­kai dėl au­to­mo­bi­lio nuo­mos pa­si­sa­kė ir Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys. Jis tei­gia nie­ka­da ne­nau­do­jęs par­la­men­ti­nių lė­šų au­to­mo­bi­lio nuo­mai.

„Man at­ro­do, kad su­kiš­ti vi­sus par­la­men­ti­nės veik­los pi­ni­gus į au­to­mo­bi­lio nuo­mą, o kai ku­riems taip iš­ei­da­vo, reiš­kia ati­mti iš sa­vęs ga­li­my­bę skir­ti lė­šų ti­krai par­la­men­ti­nei veik­lai, pa­vyz­džiui, in­for­muo­ti rin­kė­jus apie sa­vo veik­lą. Lei­di­niai, in­ter­ne­ti­nė sklai­da – da­ly­kai, ku­rie iš ti­krų­jų yra par­la­men­ti­nės veik­los as­pek­tai. Bet kai ku­rie Sei­mo na­riai sa­ko, kad jiems ne­rei­kia jo­kių lei­di­nių ir jiems rei­kia va­ži­nė­ti to­li į sa­vo apy­gar­dą ki­ta­me Lie­tu­vos ga­le ir vi­sus pi­ni­gus skir­ti tik tam. Čia – Sei­mo na­rio ap­sisp­ren­di­mo rei­ka­las. Jei jam ne­rū­pi jo rin­kė­jai ir ne­no­ri jų in­for­muo­ti ar tie­siog juos ap­va­žiuo­ja, reik­tų pa­lik­ti spręs­ti rin­kė­jams“, – api­bend­ri­no L. Bal­sys.

Li­nas Bal­sys: rin­kė­jai ma­to, ar po­li­ti­kas juos no­ri iš tie­sų in­for­muo­ti, ar „vi­sus pi­ni­gus „su­ki­šo“ į pra­ban­gų vi­su­rei­gį“.

Pa­sak L. Bal­sio, rin­kė­jai ma­to, ar po­li­ti­kas juos no­ri iš tie­sų in­for­muo­ti, ar „vi­sus pi­ni­gus „su­ki­šo“ į pra­ban­gų vi­su­rei­gį“. „Bet jei Sei­mo na­riui iš tie­sų rei­kia au­to­mo­bi­lio ir sa­vo ne­tu­ri, ko­dėl gi jam ne­leis­ti nuo­mo­tis? Rei­kė­tų dau­giau leis­ti pa­čiam po­li­ti­kui pla­nuo­ti sa­vo dar­bą ir veik­lą. [...] Rei­kia kuo ma­žiau drau­di­mų, ku­rie kar­tais tu­ri ma­žai pa­grin­do, o dau­giau su­teik­ti ga­li­my­bę pa­čiam po­li­ti­kui sa­ve par­ody­ti, ar jam rū­pi tik vi­su­rei­giai ir kai­li­niai, ar ki­ta veik­la, ku­riai rei­kia pi­ni­gų“, – LRT.lt ko­men­ta­vo L. Bal­sys.

Pats po­li­ti­kas tei­gia vai­ruo­jan­tis „Volks­wa­gen Cad­dy“, ku­rį įsi­gi­jo dar dirb­da­mas žur­na­lis­tu Briu­se­ly­je. „Ma­no au­to­mo­bi­lis jau 8 me­tų se­nu­mo, su juo va­ži­nė­ju an­trą ka­den­ci­ją. Tai – ūkiš­ka ma­ši­na. Kai dir­bau Briu­se­ly­je, mums rei­kė­jo daug va­ži­nė­ti į fil­ma­vi­mus, tu­rė­ti daug vie­tos daik­tams. Čia ne lenk­ty­ni­nis au­to­mo­bi­lis, o kro­vi­ni­nis“, – sa­kė L. Bal­sys.