Parlamentarai kurorte žais krepšinį
Pa­lan­go­je ry­toj vyks tra­di­ci­nis Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos par­la­men­ta­rų krep­ši­nio tur­ny­ras Bal­ti­jos Asamb­lė­jos tau­rei lai­mė­ti.

Lie­tu­vos Sei­mo gar­bę var­žy­bo­se gins Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas "dar­bie­tis" Vy­das Ged­vi­las, skir­tin­goms frak­ci­joms pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai Pe­tras Čim­ba­ras, And­rius Ma­zu­ro­nis, An­ta­nas Ne­stec­kis, Do­mas Pe­tru­lis, Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, Val­das Skar­ba­lius, Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas ir Da­rius Ulic­kas. Var­žy­bos vyks Pa­lan­gos spor­to are­no­je.

Pir­ma­sis krep­ši­nio tur­ny­ras Bal­ti­jos Asamb­lė­jos tau­rei lai­mė­ti bu­vo su­reng­tas 2006 me­tais Ry­go­je. Mū­sų ša­ly­je tur­ny­rai bu­vo su­reng­ti 2007-ai­siais Šiau­liuo­se ir 2012-ai­siais Drus­ki­nin­kuo­se. Pir­mą­jį tur­ny­rą lai­mė­jo ir tau­rę iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos Sei­mo ko­man­da. Nuo 2007 me­tų Bal­ti­jos Asamb­lė­jos tau­rė pri­klau­so Es­ti­jos par­la­men­to at­sto­vams.

Bal­ti­jos Asamb­lė­ja - Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos par­la­men­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja. Ji įkur­ta 1991 me­tų lap­kri­čio 8 die­ną Ta­li­ne. Bal­ti­jos Asamb­lė­jos se­kre­to­ria­to bu­vei­nė yra Ry­go­je. Or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Šiau­rės Ta­ry­ba, Be­ni­liuk­so Par­la­men­tu, GUAM (Gru­zi­jos, Ukrai­nos, Azer­bai­dža­no ir Mol­do­vos) Par­la­men­ti­ne Asamb­lė­ja ir at­sto­vau­ja Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos par­la­men­tams Bal­ti­jos jū­ros par­la­men­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je.