Parlamentarai ir toliau rūpinsis futbolu
Šian­dien Sei­me at­kur­ta par­la­men­ti­nė gru­pė „Už Lie­tu­vos fut­bo­lo at­ei­tį“, eg­zis­ta­vu­si ir anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­te.

Pa­sak šios gru­pės ini­cia­to­riaus kon­ser­va­to­riaus Ar­vy­do Anu­šaus­ko, fut­bo­las ver­ti­na­mas kaip vie­nas po­pu­lia­riau­sių ko­man­di­nių žai­di­mų pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je. To­dėl žings­niai, ku­rie ve­da į šios po­pu­lia­rios spor­to ša­kos skaid­ru­mą ir po­pu­lia­ri­ni­mą, yra svei­kin­ti­ni. „Ti­kiuo­si, kad par­la­men­ti­nė gru­pė įsta­ty­mų lei­dy­bos ir ki­to­mis ini­cia­ty­vo­mis ska­tins są­ži­nin­gu­mo ir skaid­ru­mo pri­nci­pų įtvir­ti­ni­mą Lie­tu­vos fut­bo­le. Taip pat pa­si­sa­ky­si­me už vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių reikš­min­ges­nį in­dė­lį į fut­bo­lo inf­ras­truk­tū­ros plė­trą“, – tei­gė A. Anu­šaus­kas.

Šiuo me­tu par­la­men­ti­nę gru­pę su­da­ro įvai­roms Sei­mo frak­ci­joms pri­klau­san­tys Sei­mo na­riai: A. Anu­šaus­kas, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Vir­gi­li­jus Alek­na, Juo­zas Ole­kas, Min­dau­gas Bas­tys, Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius. Bu­vu­sios ka­den­ci­jos Sei­me taip pat gy­va­vo Sei­mo na­rių fur­bo­lo ko­man­da.