Parlamentarai ėmėsi griežtinti slaptą sekimą
Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai, no­rin­tys as­me­nį slap­ta sek­ti il­giau nei tris die­nas, tu­rė­tų gau­ti tam teis­mo sank­ci­ją. To­kiai įsta­ty­mo pa­tai­sai ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Sei­mas.

Už šį Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių, nie­kas ne­bu­vo prieš ir ne­su­si­lai­kė. To­liau pro­jek­tą nag­ri­nės Sei­mo ko­mi­te­tai.

„Šian­dien slap­tai sek­ti iki tri­jų die­nų lei­džia­ma kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos su­bjek­tams pa­tiems nu­spren­dus, nuo tri­jų die­nų iki tri­jų mė­ne­sių tai ga­li sank­cio­nuo­ti pro­ku­ro­ras, nuo tri­jų mė­ne­sių tai tu­ri da­ry­ti teis­mas. Mes siū­lo­me iš­mes­ti tą da­lį, ku­rią sank­cio­nuo­ja pro­ku­ra­tū­ra. Vi­si slap­ti se­ki­mai, ku­rie trun­ka il­giau kaip tris die­nas, tu­rė­tų bū­ti sank­cio­nuo­ja­mi apy­gar­dos teis­mų“, – pri­sta­ty­da­mas sa­vo pro­jek­tą sa­kė Sei­mo Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės pir­mi­nin­kas Da­rius Pe­tro­šius.

Anot jo, nors skun­dų kon­kre­čiai dėl pikt­nau­džia­vi­mo slap­ta se­kant pi­lie­čius ko­mi­si­ja nė­ra su­lau­ku­si, anot jo, su­griež­ti­ni­mas siū­lo­mas at­siž­vel­giant į ki­tų kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nių tai­ky­mo reg­la­men­ta­vi­mą.

„Pro­jek­tu yra sie­kia­ma aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai reg­la­men­tuo­ti se­ki­mo sank­cio­na­vi­mo pro­ce­dū­ras bei vyk­dy­mo tvar­ką, su­stip­rin­ti šių pro­ce­dū­rų kon­tro­lę taip už­ti­kri­nant žmo­gaus tei­sių į pri­va­taus gy­ve­ni­mo ne­lie­čia­mu­mą ap­sau­gą, dar­nes­nį tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą kri­mi­na­li­nė­je žval­gy­bo­je, ope­ra­ty­vų nu­si­kals­ta­mų vei­kų už­kar­dy­mą ir at­sklei­di­mą“, – tvir­ti­na pro­jek­to au­to­riai.

Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad slap­ta sek­ti as­me­nį il­giau kaip 3 die­nas, ta­čiau ne dau­giau kaip 3 mė­ne­sius bū­tų ga­li­ma tik sank­cio­na­vus tei­sė­jui.

Se­ki­mą sank­cio­nuo­tų apy­gar­dų teis­mų pir­mi­nin­kai ar jų įga­lio­ti tei­sė­jai pa­gal pro­ku­ro­rų mo­ty­vuo­tus tei­ki­mus, par­eng­tus pa­gal kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos su­bjek­tų va­do­vų ar jų įga­lio­tų va­do­vų pa­va­duo­to­jų pa­teik­tus duo­me­nis, ku­riais pa­tvir­ti­na­mas to­kių veiks­mų at­li­ki­mo bū­ti­nu­mas ir fak­ti­nis pa­grin­das.

Ne­ati­dė­lio­ti­nais at­ve­jais, kai iš­kil­tų pa­vo­jus žmo­gaus gy­vy­bei, svei­ka­tai, nuo­sa­vy­bei, vi­suo­me­nės ar vals­ty­bės sau­gu­mui, bū­tų lei­džia­ma at­lik­ti se­ki­mą va­do­vau­jan­tis pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mu. To­kiu at­ve­ju pro­ku­ro­ras, pri­ėmęs šį nu­ta­ri­mą, per 24 va­lan­das pri­va­lė­tų kreip­tis į teis­mą dėl lei­di­mo slap­tam se­ki­mui.