Parengtas teismų sujungimo planas
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­en­gė apy­lin­kės ir ad­mi­nis­tra­ci­nių teis­mų su­jun­gi­mo pla­ną. Pa­gal jį, apy­lin­kių teis­mai bū­tų su­jun­gia­mi te­ri­to­ri­niu pri­nci­pu, lik­tų du apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­niai teis­mai.

Nu­ma­ty­ta, kad Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos apy­lin­kių teis­mai bū­tų pri­jun­gia­mi prie Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo, Jo­na­vos, Kai­šia­do­rių, Kė­dai­nių – prie Kau­no apy­lin­kės teis­mo, Klai­pė­dos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas – prie Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo, Jur­bar­ko, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio apy­lin­kių teis­mai – prie Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo.

Bir­žų, Ku­piš­kio, Pa­sva­lio, Ro­kiš­kio apy­lin­kių teis­mai tu­rė­tų tap­ti Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mo da­li­mi. Kre­tin­gos, Pa­lan­gos, Skuo­do apy­lin­kių teis­mus siū­lo­ma pri­jung­ti prie Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo, Jo­niš­kio, Kel­mės, Pa­kruo­jo, Rad­vi­liš­kio ir Ra­sei­nių – prie Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo, Ši­la­lės bei Ši­lu­tės – prie Tau­ra­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo, Ak­me­nės ir Ma­žei­kių – prie Tel­šių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo.

Ute­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­da­li­niais tap­tų Anykš­čių, Ig­na­li­nos, Mo­lė­tų, Vi­sa­gi­no ir Za­ra­sų apy­lin­kių teis­mai. Vil­niaus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui pri­klau­sy­tų da­bar­ti­niai Šal­či­nin­kų, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių, Tra­kų bei Uk­mer­gės apy­lin­kių teis­mai.

Be to, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių apy­gar­dų ad­mi­nis­tra­ci­niai teis­mai bū­tų pri­jun­gia­mi prie Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo.

„A­py­lin­kių bei apy­gar­dų ad­mi­nis­tra­ci­nių teis­mų su­stam­bi­ni­mas su­da­ry­tų są­ly­gas su­vie­no­din­ti tei­sė­jų dar­bo krū­vius, su­kur­tų prie­lai­das tei­sė­jams spe­cia­li­zuo­tis pa­gal tam ti­kras by­lų ka­te­go­ri­jas, tei­sės ša­kas, po­ša­kius ar ins­ti­tu­tus“, - tei­gia­ma pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Su­jun­gus teis­mus, teis­mo rū­mų ša­ly­je liks tiek pat, kiek yra da­bar. Teis­mai ir to­liau veiks to­se pa­čio­se vie­to­vė­se ir pa­tal­po­se, ta­čiau jų ad­mi­nis­tra­vi­mas bus vyk­do­mas iš ke­lio­li­kos pa­grin­di­nių cen­trų.

Mi­nė­tam pro­jek­tui dar tu­ri pri­tar­ti Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas.

Da­bar vei­kia 49 apy­lin­kių teis­mų, dau­giau nei pu­sė­je jų yra 3–5 tei­sė­jų eta­tai.

Pir­ma­sis teis­mų re­for­mos eta­pas įvy­ko 2013 me­tais ap­jun­gus Vil­niu­je, Kau­ne ir Šiau­liuo­se vei­kian­čius apy­lin­kių teis­mus.