Parengtas projektas dėl šauktinių
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja par­en­gė įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio pri­ėmi­mas bū­ti­nas, sie­kiant šie­met pa­kvies­ti ka­riuo­me­nės šauk­ti­nius.

Vy­riau­sy­bei pa­teik­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu nu­ma­to­mas šie­met nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lik­sian­čių ka­rių skai­čius - nuo 3000 iki 3500, taip pat di­di­na­mas ri­bi­nis bend­ras ka­rių skai­čius.

Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras An­ta­nas Va­lys pra­šys pro­jek­tą tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, BNS sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Rū­ta Apei­ky­tė.

Jei įsta­ty­mas bus pri­im­tas Sei­me, pir­muo­sius jau­nuo­lius nuo 19 iki 26 me­tų de­vy­nių mė­ne­sių mo­ky­mams ke­ti­na­ma pa­kvies­ti an­tro­je šių me­tų pu­sė­je, pir­miau­sia - sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­du.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba siū­lo šau­ki­mą grą­žin­ti pen­ke­riems me­tams.

Vals­ty­bės ir ka­riuo­me­nės va­do­vai tei­gia, kad šauk­ti­niai bū­ti­ni, sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir par­eng­ti re­zer­vą.

Šauk­ti­nių bu­vo at­si­sa­ky­ta 2008 me­tais, jie grą­ži­na­mi rea­guo­jant į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je.