Parengė Mecenatystės įstatymą
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja par­en­gė ir pa­tei­kė de­rin­ti mi­nis­te­ri­joms Me­ce­na­tys­tės įsta­ty­mą, ku­ris ska­tins vers­lą at­kreip­ti dė­me­sį ir me­ce­nuo­ti vals­ty­bei reikš­min­go pa­vel­do at­kū­ri­mą, kul­tū­ros ob­jek­tus, kū­ry­bi­nes ino­va­ci­jas, vals­ty­bei svar­bias švie­ti­mo ir spor­to prog­ra­mas.

Kar­tu su šiuo įsta­ty­mu par­eng­ti Pel­no mo­kes­čio ir Gy­ven­to­jų pa­ja­mų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tai. Įsta­ty­mo pro­jek­tu nu­sta­to­mas me­ce­na­vi­mo ob­jek­tas, me­ce­nuo­ja­mo­jo ir me­ce­na­to par­ei­gos bei me­ce­na­vi­mo kon­tro­lė, kai me­ce­na­vi­mo ga­vė­jai ir tei­kė­jai nau­do­ja­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pel­no mo­kes­čio ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mų nu­sta­ty­to­mis mo­kes­čių leng­va­to­mis, ka­da ski­ria­mos ir gau­na­mos me­ce­na­vi­mo lė­šos nė­ra ap­mo­kes­ti­na­mos.

Mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio tei­gi­mu, kal­bė­ti apie pa­gal­bą ir są­ly­gų su­da­ry­mą rem­ti vals­ty­bei svar­bius reiš­ki­nius ir ob­jek­tus, šian­dien ypač svar­bu.

„Geo­po­li­ti­niai įvy­kiai spar­ti­na grei­čiau im­tis stra­te­gi­jos, ku­ri pa­dė­tų ap­sau­go­ti ir vi­sa­pu­siš­kai par­em­ti bei par­ody­ti vals­ty­bės dė­me­sį vi­suo­me­nės bran­duo­liui, t.y. ap­link sa­ve vi­suo­me­nę bu­rian­tiems, ak­ty­viems bend­ruo­me­nės na­riams. Tu­ri­me at­kur­ti jau grei­tai šimt­me­tį švę­sian­čios Lie­tu­vos, kaip mo­der­nios vals­ty­bės, tra­di­ci­jas, ku­rios for­muo­ja mū­sų vals­ty­bės im­uni­te­tą, gar­si­na mū­sų ša­lies var­dą ir ska­ti­na vi­suo­me­nei reikš­min­gus pro­ce­sus. Be to, šis įsta­ty­mas ir jį ly­din­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai su­teiks vals­ty­bei ga­li­my­bę vyk­dy­ti pro­jek­tus, ku­riems nuo­lat trūks­ta lė­šų. Vers­lo da­ly­va­vi­mas įgy­ven­di­nant vals­ty­bės stra­te­gi­nes prog­ra­mas bus abi­pu­siai nau­din­gas, ska­tins vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių bend­ra­dar­bia­vi­mą“, – sa­ko kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis.

Įsta­ty­mų pro­jek­tų siū­lo­mo re­gu­lia­vi­mo tei­gia­ma pa­sek­mė – ska­ti­na­mos di­des­nių apim­čių pri­va­taus ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jos svar­biems vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties sta­ti­niams sta­ty­ti ar re­no­vuo­ti ar vals­ty­bi­nės reikš­mės prog­ra­mų prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti. Įsta­ty­mų pro­jek­tams įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų ne­rei­kės.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad me­ce­na­vi­mu lai­ko­mas pi­ni­gi­nių lė­šų (ne ma­žes­nių nei 50 000 Eur) tei­ki­mas ne­gry­nai­siais pi­ni­gais bei bet ko­kio ki­to tur­to, įskai­tant pa­ga­min­tas ar įsi­gy­tas pre­kes (ku­rių rin­kos ver­tė yra ne ma­žes­nė nei 50 000 Eur) pa­tei­ki­mas me­ce­nuo­ja­mie­siems vals­ty­bės rai­dai svar­biems vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties sta­ti­niams sta­ty­ti ar re­no­vuo­ti ar vals­ty­bi­nės reikš­mės kul­tū­ros prog­ra­mos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti.

Sie­kiant mi­ni­mi­zuo­ti ga­li­my­bę pikt­nau­džiau­ti siū­lo­mo­mis mo­kes­čių leng­va­to­mis, jas siū­lo­ma tai­ky­ti tik tei­kiant me­ce­na­vi­mą vals­ty­bės rai­dai svar­biems vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties sta­ti­niams ar vals­ty­bi­nės reikš­mės prog­ra­mų prie­mo­nėms, ku­rios to­kio­mis pri­pa­žin­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka.