Parengė apklausą į Lietuvą perkeliamiems užsieniečiams
Į Lie­tu­vą per­ke­lia­mų už­sie­nie­čių bus klau­sia­ma apie iš­pa­žįs­ta­mą re­li­gi­ją, ka­ri­nę pa­tir­tį, bu­vu­sios gy­ve­na­mo­sios vie­tos ypa­tu­mus.

Be var­do, pa­var­dės, pi­lie­ty­bės ar iš­pa­žįs­ta­mos re­li­gi­jos pa­bė­gė­lio bus klau­sia­ma apie dek­la­ruo­ja­mos kil­mės vals­ty­bės sos­ti­nę ir pa­grin­di­nius mies­tus, jų iš­si­dės­ty­mą ir at­stu­mus tarp jų, ro­do tre­čia­die­nį įsi­ga­lio­ju­si per­ke­lia­mo į Lie­tu­vą už­sie­nie­čio apk­lau­sos for­ma.

Apk­lau­sa skir­ta nu­sta­ty­ti ti­krą­ją už­sie­nie­čio kil­mės ša­lį ir at­pa­žin­ti, ar už­sie­nie­tis į Eu­ro­pą yra per­si­kė­lęs kaip ka­ro pa­bė­gė­lis, ar kaip va­di­na­ma­sis eko­no­mi­nis mig­ran­tas, BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

„Apk­lau­sa par­eng­ta ga­lio­jan­čių an­ke­tų pa­grin­du, ta­čiau ji yra iš­sa­mes­nė“, – BNS sa­kė jis.

Per­ke­lia­mų į Lie­tu­vą už­sie­nie­čių bus pra­šo­ma įvar­dy­ti di­džiau­sius dek­la­ruo­ja­mos kil­mės vals­ty­bės eže­rus ir upes, rel­je­fo ypa­tu­mus, pa­grin­di­nius re­gio­no ke­lius, bus pra­šo­ma de­ta­liai api­bū­din­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą bei vals­ty­bes, su ku­rio­mis ri­bo­ja­si mig­ran­to įvar­di­ja­ma kil­mės ša­lis.

Už­sie­nie­čiai Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nams taip pat tu­rės įvar­dy­ti dek­la­ruo­ja­mos kil­mės vals­ty­bės na­cio­na­li­nius sim­bo­lius, va­liu­tą, vals­ty­bės va­do­vų pa­var­des.

Mig­ran­tai bus apk­lau­sia­mi dėl jų tu­ri­mos ka­ri­nės pa­tir­ties, iš­si­la­vi­ni­mo, pro­fe­si­jos, tu­ri­mų as­mens do­ku­men­tų. Bus klau­sia­ma ir ban­do­ma iš­siaiš­kin­ti ar as­mens do­ku­men­tai yra ti­kri, o jei­gu ne, ko­kios yra jų pa­ga­mi­ni­mo ap­lin­ky­bės.

Už­sie­nie­čiai Lie­tu­vos par­ei­gū­nams tu­rės pa­aiš­kin­ti iš­vy­ki­mo iš dek­la­ruo­ja­mos kil­mės vals­ty­bės prie­žas­tis ir tiks­lus, pa­teik­ti duo­me­nis apie pa­tir­tą per­se­kio­ji­mą kil­mės ša­ly­je ar bai­mę pa­tir­ti to­kį per­se­kio­ji­mą.

Bus tei­rau­ja­ma­si mig­ran­to nuo­mo­nės, kas jam gre­sia grį­ži­mo į sa­vo kil­mės ša­lį at­ve­ju, taip pat bus tei­rau­ja­ma­si iš­vy­ki­mo iš kil­mės vals­ty­bės bū­do, ap­lin­ky­bių, ke­lio­nės fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių, ke­lio­nės iš kil­mės vals­ty­bės marš­ru­to.

Be to, dėl ga­li­mos per­ke­lia­mo už­sie­nie­čio grės­mės vals­ty­bės sau­gu­mui, vie­ša­jai tvar­kai ar vi­suo­me­nei spręs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Eu­ro­pą kre­čiant mig­ra­ci­jos kri­zei, Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus ša­ly­je pri­im­ti apie 1100 pa­bė­gė­lių.