Pareiškė užuojautą dėl tragiškų įvykių JAV
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius reiš­kia užuo­jau­tą dėl pen­kias de­šim­tis žmo­nių gy­vy­bių nu­si­ne­šu­sio ir dau­gy­bę su­žeis­tų­jų pa­li­ku­sio tra­giš­ko iš­puo­lio Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Or­lan­do mies­te.

„E­sa­me su­krės­ti dėl tra­giš­kų įvy­kių Or­lan­do mies­te, Flo­ri­dos vals­ti­jo­je, par­ei­ka­la­vu­sių ne­kal­tų žmo­nių gy­vy­bių. Vy­riau­sy­bės var­du reiš­kiu gi­lią užuo­jau­tą au­kų šei­moms ir ar­ti­mie­siems, lin­kiu svei­ka­tos ir stip­ry­bės su­žeis­tie­siems, vie­ny­bės ir su­si­tel­ki­mo vi­siems Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų žmo­nėms“, – sa­ko Vy­riau­sy­bės va­do­vas, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.