Pareigūnų profsąjunga – S.Skvernelio užantyje
Baig­da­mas dar­bą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) Sau­lius Skver­ne­lis ofi­cia­liais pa­dė­kos raš­tais pa­ger­bė sa­vo po­li­ti­nę ko­man­dą ir iš pos­to pa­si­trau­kė tran­kiai. Drau­ge su pa­ta­rė­jais ir ke­liais prof­są­jun­gų at­sto­vais gar­siai su­kri­ti­ka­vęs sa­vo įpė­di­nį To­mą Ži­lins­ką, po­li­ti­kas prie Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­mos par­ti­jos, re­gis, pri­trauks dau­giau bu­vu­sių par­ei­gū­nų.

Vie­nas to­kių – S. Skver­ne­lio pa­ta­rė­ju dir­bęs Vy­tau­tas Ba­kas, bu­vęs il­ga­me­tis Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo (NPPSS) va­do­vas. Sim­pa­ti­jų S. Skver­ne­liui ir jį į Sei­mo rin­ki­mus pa­kvie­tu­siai Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai ne­sle­pia ir da­bar­ti­nis NPPSS va­do­vas Vla­di­mi­ras Ba­ne­lis, ku­ris nau­ja­jam VRM va­do­vui pa­žė­rė dar dau­giau kri­ti­kos.

Įsa­ky­mų vie­šai nepaskelbė

Pa­sku­ti­nė­mis dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je sa­vai­tė­mis S. Skver­ne­lis ne tik pei­kė siū­lo­mus ga­li­mus įpė­di­nius, ra­šė ko­men­ta­rus jį kri­ti­ka­vu­siems po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kams. Mi­nis­tras ne­pa­mir­šo pa­dė­ko­ti ar­ti­miau­siems bend­ra­žy­giams. Sa­vo po­li­ti­nei ko­man­dai – pa­ta­rė­jams, vi­ce­mi­nis­trams – jis įtei­kė pa­dė­kos raš­tus.

Nors vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­dė­kos raš­tai ski­ria­mi jo pa­ties įsa­ky­mu, šių do­ku­men­tų va­kar dar ne­bu­vo tarp VRM vie­šai skel­bia­mų do­ku­men­tų. Kad spe­cia­lių raš­tų S. Skver­ne­lio ko­man­da su­lau­kė, pa­tvir­ti­no V. Ba­kas, pats ga­vęs vie­ną jų.

„Už ne­prie­kaiš­tin­gą tar­ny­bi­nių par­ei­gų at­li­ki­mą, mo­der­nias idė­jas ir reikš­min­gus dar­bus reiš­kiu pa­dė­ką“, – ra­šo­ma S. Skver­ne­lio pa­dė­kos raš­te V. Ba­kui. Do­ku­men­te žy­mi­ma da­ta – ba­lan­džio 7-oji.

Ne­ap­sisp­ren­džia, ar kandidatuoti

Su LŽ pa­sku­ti­nę sa­vo dar­bo die­ną mi­nis­te­ri­jo­je bend­ra­vęs V. Ba­kas nei pa­tvir­ti­no, nei pa­nei­gė, kad ke­ti­na da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se su R. Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. „Ne, dar ne­su ap­sisp­ren­dęs dėl da­ly­va­vi­mo. Dar­bų – ti­krai ne vie­nas. Sei­mo rin­ki­mai nė­ra vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va“, – kal­bė­jo jis.

Vytautas Bakas. /LŽ archyvo nuotrauka

De­ta­li­zuo­ti sa­vo at­ei­ties pla­nų jis ne­no­rė­jo – esą spren­di­mai dar ne­priim­ti. Ta­čiau V. Ba­kas pa­si­džiau­gė mi­nis­tro ap­do­va­no­ji­mu. „To­kius raš­tus ga­vo vi­sa po­li­ti­nė ap­lin­ka. Tam ti­kras sim­bo­lis. Taip, mes čia taip gra­žiai at­sis­vei­ki­no­me. Su tuo eta­pu, ži­no­ma“, – aiš­ki­no bu­vęs prof­są­jun­gų ly­de­ris.

V. Ba­kas, va­do­vau­da­mas NPPSS, pa­gar­sė­jo, jo pa­ties ko­le­gų žo­džiais ta­riant, kaip pa­čių skan­da­lin­giau­sių par­ei­gū­nų mi­tin­gų or­ga­ni­za­to­rius: ve­džio­jo juos ba­sus po Vy­riau­sy­bės lan­gais, de­mons­tra­vo kru­vi­nus „an­ge­lo“ spar­nus prie VRM pa­sta­to.

Į po­li­ti­ką jis pa­su­ko 2014 me­tais, kai ta­po S. Skver­ne­lio pa­ta­rė­ju. Nuo pat dar­bo pra­džios jam ir S. Skver­ne­liui opo­na­vo prof­są­jun­gos, tik NPPSS tar­si lai­kė­si nuo­ša­ly­je.

Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos (LTPF) va­do­vė Lo­re­ta Soš­če­kie­nė ret­sy­kiais už­si­min­da­vo, kad įvai­rios par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos su­lau­kė keis­tų sig­na­lų, vos tik vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­ju ta­po V. Ba­kas. Be­je, jis bu­vo ir spe­cia­li­zuo­tos, tik par­ei­gū­nams kre­di­tus da­li­jan­čios ir taip jų lo­ja­lu­mą už­si­ti­kri­nan­čios kre­di­to uni­jos va­do­vas.

Pa­pil­dys rin­ki­mų są­ra­šą?

L. Soš­če­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad du par­ei­gū­nus vie­ni­jan­tys da­ri­niai – NPPSS ir jos va­do­vau­ja­ma LTPF – sa­vo lai­ky­se­na ge­ro­kai sky­rė­si. Esą LTPF vi­są lai­ką bu­vo lai­ko­ma la­biau opo­zi­ci­ne, ne vi­sais klau­si­mais prof­są­jun­gos su­tar­da­vo.

„R. Kar­baus­kio par­ti­jos są­ra­še tur­būt pa­ma­ty­si­me dar dau­giau par­ei­gū­nų. Vis­ko čia ga­li bū­ti. To­kia įdo­mi si­tua­ci­ja, to­kios ga­li­my­bės. Jei­gu žmo­nėms siū­lo­ma da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, jie jas svars­to – gal ir da­ly­vaus. Su­nku ver­tin­ti ko­le­gų pa­si­rin­ki­mą“, – LŽ sa­kė L. Soš­če­kie­nė.

Vladimiras Banelis. /Romo Jurgaičio nuotrauka

Da­bar­ti­niai NPPSS ly­de­riai ne­sle­pia, kad po­li­ti­ką S. Skver­ne­lį re­mia ir pa­lai­ko. Pa­vyz­džiui, NPPSS pir­mi­nin­kas V. Ba­ne­lis sa­vo vie­šo­se kal­bo­se tei­gia­mų at­si­lie­pi­mų pa­si­trau­kian­čiam mi­nis­trui ne­gai­lė­jo ir kar­to­jo, kad S. Skver­ne­lis – bū­tent tas, ku­ris par­ei­gū­nų prob­le­mas ėmė spręs­ti rea­liai.

Kaip ir S. Skver­ne­lis, V. Ba­ne­lis bei jo va­do­vau­ja­mos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai ar­šiai pa­si­sa­kė prieš nau­jo­jo VRM va­do­vo T. Ži­lins­ko kan­di­da­tū­rą. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se V. Ba­ne­lis da­li­ja­si ne tik S. Skver­ne­lio, bet ir R. Kar­baus­kio teks­tais, opo­nuo­ja kri­ti­kams ir pan.

L. Soš­če­kie­nė pa­žy­mė­jo be­si­lai­kan­ti nuo­mo­nės, kad iš­anks­ti­nė kri­ti­ka ga­li tik pa­blo­gin­ti prof­są­jun­gų san­ty­kius su nau­juo­ju vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru – juk anks­čiau ar vė­liau ga­li tek­ti sės­ti prie de­ry­bų sta­lo. „Kiek­vie­no žmo­gaus kom­pe­ten­ci­ją par­odys jo dar­bas. Jei kal­ba­me apie T. Ži­lins­ką, rei­kia pa­žy­mė­ti, kad jis tu­rės ne tiek jau daug lai­ko. Ga­li­ma ir daug dar­bų pa­da­ry­ti, ga­li­ma baig­ti tai, ką pra­dė­jo S. Skver­ne­lis. Su­nku ver­tin­ti, nes vi­sas tas sky­ri­mas bu­vo la­bai ne­ti­kė­tas“, – dės­tė ji.

Tu­rės ma­žin­ti atsilikimą

Is­to­ri­ko ir tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis 38-erių T. Ži­lins­kas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas iš S. Skver­ne­lio pe­rims jau šian­dien. T. Ži­lins­kas nuo 2001-ųjų ėjo įvai­rias par­ei­gas Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te ir VRM.

„Pre­zi­den­tė su­for­mu­la­vo pro­fe­sio­na­lias už­duo­tis už­ti­krin­ti vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės sau­gu­mą, ma­tant, ko­kie įvy­kiai įvy­ko Par­yžiu­je ir Briu­se­ly­je, ma­tant, ko­kia si­tua­ci­ja dėl mig­ra­ci­jos. Ma­no tiks­las, kad tar­ny­bos bū­tų pa­si­ren­gu­sios rea­guo­ti į iš­šū­kius“, – va­kar po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te kal­bė­jo pa­skir­ta­sis mi­nis­tras.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius nau­jam sa­vo ka­bi­ne­to na­riui iš­kė­lė tiks­lą ma­žin­ti at­si­li­ki­mą plė­to­jant re­gio­nus.

„At­si­lie­ka re­gio­ni­nė plė­tra – at­si­lie­ka Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Per po­kal­bį nau­ja­jam vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad ši­to­je sri­ty­je jis tu­rės la­bai pa­sis­teng­ti ir at­si­li­ki­mą lik­vi­duo­ti“, – pa­žy­mė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

A. But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad bū­tų ne­siū­lęs T. Ži­lins­ko į VRM va­do­vo par­ei­gas, jei­gu Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mo­je bū­tų bu­vę nu­ro­dy­ti ne­leis­ti­ni bu­vu­sio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Rai­mun­do Pa­lai­čio ir T. Ži­lins­ko dar­bi­niai bei šei­mos ry­šiai. T. Ži­lins­kas va­kar pri­pa­ži­no, kad R. Pa­lai­tis yra jo duk­ters krikš­ta­tė­vis.

Va­kar pa­aiš­kė­jo, kad iš pos­to pa­si­trau­ku­siam S. Skver­ne­liui ne­tru­kus ga­li tek­ti aiš­kin­tis eti­kos sar­gams, nes VRM Vie­šų­jų ry­šių sky­rius iš­pla­ti­no jo ko­men­ta­rą, ku­ria­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas įžvel­gė po­li­ti­nę rek­la­mą. S. Skver­ne­lis sa­vo kal­tės ne­ma­to, ta­čiau Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja spręs, ar pra­dė­ti ty­ri­mą dėl šio įvy­kio.