Pareigūnų ir karių pensijas siūloma kompensuoti iki 2021 metų
Per eko­no­mi­nę kri­zę su­ma­žin­tas par­ei­gū­nų ir ka­rių pen­si­jas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo kom­pen­suo­ti nuo 2017 iki 2021 me­tų.

Pa­gal VRM siū­lo­mą me­cha­niz­mą, par­ei­gū­nams ir ka­riams 2017 me­tais bū­tų iš­mo­ka­ma 10 proc. vi­sų per eko­no­mi­nę kri­zę su­ma­žin­tų pen­si­jų da­lių, 2018 me­tais - 20 proc., 2019 me­tais - 30 proc. ir 40 proc. 2020 me­tais. As­me­niui, ku­riam pri­klau­sy­tų kom­pen­sa­ci­ja, mi­rus, ji bū­tų iš­mo­ka­ma pa­vel­dė­to­jams.

Kai as­me­niui aps­kai­čiuo­ta kom­pen­suo­ja­mo­ji su­ma yra ne di­des­nė kaip 100 eu­rų, ji bū­tų iš­mo­ka­ma vi­sa 2017 me­tų gruo­dį.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, siū­lo­mam įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti rei­kės apie 23,7 mln. eu­rų pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

Pra­ras­tą dar­bo už­mo­kes­tį ke­ti­na­ma kom­pen­suo­ti, nes Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas prieš­ta­rau­jan­čiu pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui pri­pa­ži­no ne­pro­por­cin­gą vals­ty­bi­nių pen­si­jų ma­ži­ni­mą.

Bu­vu­si cen­tro de­ši­nės Vy­riau­sy­bė at­ly­gi­ni­mų, pen­si­jų ma­ži­ni­mo ir ki­tų tau­py­mo prie­mo­nių ėmė­si 2009 me­tais, kai dėl pa­sau­li­nės kri­zės ša­lies eko­no­mi­ka smu­ko be­veik 15 pro­cen­tų.