Pareigūnų atlyginimai kitąmet nesikeis
Šian­dien Sei­mas nu­spren­dė, kad vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nis dy­dis at­ei­nan­čiais me­tais sieks 130,5 eu­ro , tai­gi, liks toks pat, kaip ir šie­met.

Už tai nu­ma­tan­tį įsta­ty­mą bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių, prieš – 6, su­si­lai­kė 17 par­la­men­ta­rų.

Pa­tvir­tin­tas par­ei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo ba­zi­nis dy­dis bus tai­ko­mas ki­tais me­tais aps­kai­čiuo­jant vals­ty­bės po­li­ti­kų, bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos ir spe­cia­li­zuo­tų teis­mų tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gi­nes al­gas, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mus ir ka­rių tar­ny­bi­nius at­ly­gi­ni­mus bei ki­tas tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tas iš­mo­kas.

Pri­ėmi­mo me­tu Sei­mas ne­pri­ta­rė Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos na­rių Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio, Kęs­tu­čio Bart­ke­vi­čiaus bei Vy­tau­to Kamb­le­vi­čiaus siū­ly­mui par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mo ba­zi­nį dy­dį pa­di­din­ti 141,9 eu­ro. Par­la­men­ti­nio So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to tvir­ti­ni­mu, 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te lė­šos par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio di­di­ni­mui nė­ra su­pla­nuo­tos, be to, „tvar­kie­čių“ pa­siū­ly­mui įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mai reik­tų ne ma­žiau kaip 80 mln. eu­rų.