Pareigūno vardą pažeminęs A. Bagonaitis bus atleistas iš vidaus tarnybos
Par­ei­gū­no var­dą pa­že­mi­nęs gir­tas gat­vė­je siau­tė­jęs Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) As­me­nų ap­sau­gos sky­riaus vy­res­ny­sis agen­tas Ar­tū­ras Ba­go­nai­tis bus at­leis­tas iš vi­daus tar­ny­bos, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas an­tra­die­nį pa­si­ra­šė tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš­va­dą dėl A.Ba­go­nai­čio veiks­mų, kuo­met jis, bū­da­mas ne­blai­vus, su­kė­lė konf­lik­tą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) iš­va­do­je kons­ta­tuo­ja­ma, kad par­ei­gū­no at­lik­ti veiks­mai su­da­ro pa­kan­ka­mą pa­grin­dą pri­pa­žin­ti, jog A.Ba­go­nai­tis pa­že­mi­no vi­daus tar­ny­bos par­ei­gū­no var­dą.

VAD di­rek­to­riui Ry­man­tui Moc­ke­vi­čiui pa­ves­ta at­leis­ti jį iš tar­ny­bos, re­mian­tis Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te nu­ma­ty­tu pa­grin­du, kuo­met par­ei­gū­nas iš vi­daus tar­ny­bos at­lei­džia­mas, jei sa­vo poel­giu pa­že­mi­na par­ei­gū­no var­dą.

„Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nams, sau­gan­tiems aukš­čiau­sius vals­ty­bės va­do­vus, yra ke­lia­mi ypa­tin­gai aukš­ti lo­ja­lu­mo, skaid­ru­mo, ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mai. A.Ba­go­nai­čiui, kaip ir ki­tiems vi­daus tar­ny­bos sis­te­mo­je tar­nau­jan­tiems par­ei­gū­nams, ku­rie sa­vo veiks­mais ar el­ge­siu že­mi­na par­ei­gū­no var­dą, ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma jo­kių nuo­lai­dų ar iš­im­čių“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras E.Mi­siū­nas.

Mi­nis­tras taip pat pa­žy­mi, kad Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas ne­nu­ma­to vi­daus rei­ka­lų įstai­gos va­do­vui al­ter­na­ty­vių spren­di­mų tais at­ve­jais, kai kons­ta­tuo­ja­mas par­ei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mo fak­tas, to­dėl gruo­džio 16 die­ną VAD gau­tas A.Ba­go­nai­čio pra­šy­mas at­leis­ti jį iš vi­daus tar­ny­bos dėl iš­ėji­mo į pen­si­ją ne­ten­kin­ti­nas.

A.Ba­go­nai­tis gruo­džio 15 die­ną apie 22.40 val. Vil­niu­je ne­blai­vus iš­ėjęs į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį stab­dė pra­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius, spar­dė au­to­mo­bi­lį BMW. Šio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui iš­kvie­tus po­li­ci­ją, jis ke­ti­no iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­lin­ti. Ne tar­ny­bos me­tu ša­lia bu­vu­siam Šal­či­nin­kų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vui Si­gi­tui Ur­bo­nui pri­sis­ta­čius po­li­ci­jos par­ei­gū­nu ir par­odžius tar­ny­bi­nį pa­žy­mė­ji­mą, A.Ba­go­nai­tis tren­kė jam į vei­dą.

Su­lai­kius įta­ria­mą­jį, jam nu­sta­ty­tas 1,98 pro­mi­lės gir­tu­mas, pa­aiš­kė­jo, kad tai – VAD par­ei­gū­nas 46 me­tų A.Ba­go­nai­tis.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas an­tra­die­nį vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mu ir pa­sip­rie­ši­ni­mu po­li­ci­jai kal­tin­tą A.Ba­go­nai­tį at­lei­do nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. A.Ba­go­nai­čiui su­si­tai­kius su dviem nu­ken­tė­ju­siais, vie­nam jų at­ly­gi­nus ža­lą, jo bau­džia­mo­ji by­la nu­trauk­ta.

Teis­mas įpa­rei­go­jo A.Ba­go­nai­tį su­mo­kė­ti dau­giau nei 376 eu­rus į Nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo nu­si­kal­ti­mų as­me­nų fon­dą. Tą jis tu­rės pa­da­ry­ti per tris mė­ne­sius nuo nuo­spren­džio įsi­tei­sė­ji­mo.

A.Ba­go­nai­tis sa­vo kal­tę vi­siš­kai pri­pa­ži­no, jis sa­kė, kad jo veiks­mams įta­kos tu­rė­jo al­ko­ho­lis ir įtam­pa dar­be. Po in­ci­den­to A.Ba­go­nai­tis bu­vo nu­ša­lin­tas nuo tar­ny­bos. VAD di­rek­to­rius R.Moc­ke­vi­čius anks­čiau ko­men­tuo­da­mas si­tua­ci­ją BNS sa­kė ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių A.Ba­go­na­vi­čiui tęs­ti tar­ny­bą.