Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kuršėnų pedagogės elgesio
Pro­ku­ro­rai nu­spren­dė at­nau­jin­ti ty­ri­mą dėl in­ci­den­to Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, kur ne­se­niai bu­vo nu­fil­muo­tas mo­ki­nių ir mu­zi­kos mo­ky­to­jos konf­lik­tas.

Por­ta­las lry­tas.lt pra­ne­šė, kad prieš mė­ne­sį pla­čiai nu­skam­bė­jęs skan­da­las dėl mo­ki­nės smur­to prieš mo­ky­to­ją ne­ti­kė­tai pa­kry­po ki­ta link­me. Po­li­ci­ja bu­vo nu­trau­ku­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nes pen­kio­li­ka­me­tė per jau­na at­sa­ky­ti už to­kį iš­puo­lį, bet su by­los me­džia­ga su­si­pa­ži­nę pro­ku­ro­rai nu­spren­dė at­nau­jin­ti ty­ri­mą. Ta­čiau jis pra­dė­tas ne­be dėl ag­re­sy­via ir ne­prog­no­zuo­ja­ma va­din­tos moks­lei­vės, o dėl mu­zi­kos mo­ky­to­jos Ras­mos Ve­lič­kie­nės el­ge­sio.

Dau­gė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Rai­mun­das Ke­liuo­tis pa­tvir­ti­no ga­vęs pra­ne­ši­mą apie pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ma­ža­me­čiui.

„Sup­ra­tau, kad taip“, – sa­kė mo­kyk­los va­do­vas, pa­klaus­tas, ar ty­rė­jų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė au­ka va­din­ta pe­da­go­gė.

Skan­da­las ki­lo in­ter­ne­te pa­skli­dus vaiz­do įra­šui, ku­ria­me ma­to­ma, kaip mo­ki­nė pa­stu­mia mo­ky­to­ją. Tuo­met kal­bė­ta, kad Kur­šė­nų glo­bos na­muo­se au­gan­ti pen­kio­li­ka­me­tė tu­ri svei­ka­tos prob­le­mų, yra ne­prog­no­zuo­ja­mo el­ge­sio, ag­re­sy­vi. Ta­čiau par­ei­gū­nai aiš­ki­na­si, ar mo­ky­to­ja pa­ti ne­pro­vo­ka­vo konf­lik­to.

„Vai­kai pa­pa­sa­ko­jo apie ne­tin­ka­mą el­ge­sį, sa­kė, kad mer­gai­tė šo­ko gin­ti skriau­džia­mo bend­rak­la­sio“, – sa­kė Kur­šė­nų glo­bos na­mų va­do­vas Fe­lik­sas Ru­dzins­kas.