Pareiga tėvynei taps nuolatine prievole
Vals­ty­bės va­do­vai nu­spren­dė, kad iki 2020 me­tų tu­rė­jęs ga­lio­ti lai­ki­nas jau­nuo­lių šau­ki­mas tu­ri bū­ti pa­keis­tas į nuo­la­ti­nę prie­vo­lę at­lik­ti ka­ro tar­ny­bą. Bū­ti­ny­bę grįž­ti prie miš­rios – pro­fe­sio­na­lų ir šauk­ti­nių – ka­riuo­me­nės esą dik­tuo­ja kons­ti­tu­ci­nis rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti ge­rai or­ga­ni­zuo­tas gink­luo­tą­sias pa­jė­gas.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT) va­kar vien­bal­siai su­ta­rė, kad pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba Lie­tu­vo­je tu­ri bū­ti grą­žin­ta vi­sam lai­kui. Tam pri­ta­rė ir anks­čiau prieš­in­gą nuo­mo­nę reiš­kęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. Be to, į ka­riuo­me­nę kas­met no­ri­ma pa­šauk­ti nuo 500 iki 1 tūkst. vai­ki­nų dau­giau nei iki šiol. Iš vi­so šauk­ti­nių skai­čių ke­ti­na­ma pa­di­din­ti iki 3,5–4 tūks­tan­čių. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl to dar tu­rės pri­im­ti Sei­mas.

Lau­kia savanorių

„Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba nu­spren­dė, kad, įgy­ven­di­nant iš Kons­ti­tu­ci­jos ky­lan­tį rei­ka­la­vi­mą tu­rė­ti ge­rai or­ga­ni­zuo­tą ka­riuo­me­nę bei už­ti­kri­nant ša­lies vi­suo­ti­nės ir be­są­ly­gi­nės gy­ny­bos pri­nci­pą, šau­ki­mą į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą rei­kia vyk­dy­ti ne lai­ki­nai, o nuo­lat, tai yra kiek­vie­nais ka­len­do­ri­niais me­tais“, – pra­ne­šė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas.

Nors ir bal­sa­vo už nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, J. Ole­kas tei­gė, kad ir to­liau nė­ra stip­rus pri­va­lo­mo­jo šau­ki­mo ša­li­nin­kas. Jis ti­ki­si, kad ka­rei­vi­nes už­pil­dys sa­va­no­riai. Anot mi­nis­tro, šie­met per ke­lis mė­ne­sius no­rą at­lik­ti ka­ro tar­ny­bą jau par­eiš­kė dau­giau nei du treč­da­liai šauk­ti­nių. „Ma­nau, kad pra­ėju­sių, šių me­tų pa­vyz­dys ti­krai su­da­rys są­ly­gas jau­ni­mui at­ei­ty­je sa­vo no­ru rink­tis tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je“, – vy­lė­si mi­nis­tras.

Fi­nan­sa­vi­mas di­dės 150 mln. eurų

J. Ole­kas ža­dė­jo siū­ly­ti di­din­ti fi­nan­si­nį pa­ska­ti­ni­mą jau­nuo­liams, at­ėju­siems tar­nau­ti į ka­riuo­me­nę. Sa­va­no­riams siū­lo­ma mo­kė­ti ne­be 25 proc., o 30 proc. prie­dą. Tiems, ku­rie pa­te­ko į šau­kia­mų­jų są­ra­šą, bet nu­ta­rė pa­anks­tin­ti tar­ny­bą, siū­lo­ma pa­pil­do­mai mo­kė­ti 15 proc. prie­dą.

Ka­riuo­me­nės va­das Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas skai­čiuo­ja, kad pa­di­di­nus šau­kia­mų­jų skai­čių iki 2021 me­tų mū­sų ka­riuo­me­nė­je ga­li bū­ti 24 tūkst. ka­rių, o ak­ty­vu­sis re­zer­vas sieks 30 tūkst. ka­rių.

VGT taip pat nu­ta­rė ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te kraš­to ap­sau­gai pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ti ne ma­žiau kaip 150 mln. eu­rų. Pri­tar­ta ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) pa­teik­tiems kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos 2017–2020 me­tų pri­ori­te­ti­niams plė­troms pro­jek­tams bei Lie­tu­vos ka­ri­nei stra­te­gi­jai, ku­ri pa­sta­rą­jį kar­tą bu­vo at­nau­jin­ta 2012 me­tais.

Valstybės gynimo taryba vakar vienbalsiai sutarė, kad privalomoji karo tarnyba Lietuvoje turi būti grąžinta visam laikui. /Roberto Dačkaus (president.lt) nuotrauka

Lai­ki­na tvar­ka prob­le­mų nesprendžia

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas pri­ta­ria nuo­la­ti­nei šauk­ti­nių ka­riuo­me­nei. Pa­sak jo, vien tik lai­ki­na pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba ne­išsp­ręs su­si­kau­pu­sių prob­le­mų: ne­už­ti­krins pa­kan­ka­mo ka­rių re­zer­vo ir ka­ri­nių da­li­nių už­pil­dy­mo. Esą tik nuo­lat ren­giant šauk­ti­nius ga­li­ma įgy­ven­din­ti kons­ti­tu­ci­nę prie­der­mę par­eng­ti pi­lie­čius gin­ti vals­ty­bę. „Ma­nau, kad daug dau­giau yra ar­gu­men­tų už. Juo­lab kad ne­at­si­sa­ko­me pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės da­lies, ku­ri di­dės ir tu­rės pa­siek­ti apie 14 tūkst. ka­rių“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

A. Pa­ulaus­kas prog­no­za­vo, kad VGT pri­ėmus spren­di­mą lau­kia rim­tos dis­ku­si­jos Sei­me, ap­sisp­ren­džiant, ko­kia bus nuo­la­ti­nė pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba. Jis pri­mi­nė, kad jau bū­ta svars­ty­mų į tar­ny­bą šauk­ti tik mo­kyk­lą bai­gu­sius jau­nuo­lius, trum­pin­ti tar­ny­bos lai­ką ir pan. Po­li­ti­kas taip pat ti­ki­si, kad nu­ma­čius di­des­nes fi­nan­si­nes pa­ska­tas, ka­ro tar­ny­ba taps pa­trauk­les­nė ir at­si­ras daug sa­va­no­rių.

Ki­lo abe­jo­nių dėl J. Ole­ko

Sei­mo NSGK na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė svei­ki­no šį spren­di­mą kaip svar­bų Lie­tu­vos gy­ny­bai ir prieš­o at­gra­sy­mui. „Pa­kan­ka­mo dy­džio re­zer­vo ren­gi­mas šian­dien yra vie­nas iš kraš­to ap­sau­gos pri­ori­te­tų. NA­TO par­tne­riai la­bai tei­gia­mai ver­ti­no šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą, to­dėl jiems bu­vo ne­sup­ran­ta­mi siū­ly­mai vėl jų at­si­sa­ky­ti. Ge­rai gy­ny­bai par­eng­ta vi­suo­me­nė kar­tu su stip­ria, ge­rai ap­gink­luo­ta re­gu­lia­rio­sios ka­riuo­me­nės da­li­mi yra tin­ka­mas bū­das par­ody­ti mus pa­si­ry­žu­siems gin­ti par­tne­riams, kad ge­rai su­pran­ta­me sa­vo kraš­to geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir pri­sii­ma­me pa­kan­ka­mą at­sa­ko­my­bę“, – tvir­ti­no ji.

R. Juk­ne­vi­čie­nė tei­gė, kad VGT kiek­vie­nais me­tais svars­to, ko­kio dy­džio tu­rė­tų bū­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė at­ei­nan­čiais me­tais ir pers­pek­ty­vi­niai dy­džiai po še­še­rių me­tų. Pro­jek­tas yra par­en­gia­mas KAM, jį svars­to VGT ir Vy­riau­sy­bė, o ga­lu­ti­nai pri­ima Sei­mas. Anot jos, J. Ole­ko va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja VGT pa­tei­kė įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me bu­vo ir to­liau siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti šauk­ti­nių po pen­ke­rių me­tų. „Man ne­aiš­ku, kaip mi­nis­tras, ne­pri­ta­rian­tis es­mi­nėms kraš­to gy­ny­bos nuo­sta­toms, neš to­kį įsta­ty­mą į Sei­mą ir pri­sta­ti­nės jį Sei­mo na­riams? Ar ban­dys VGT pri­im­tą spren­di­mą stab­dy­ti per Sei­mo dau­gu­mos bal­sa­vi­mus Sei­me? O gal J. Ole­kas ra­gins Sei­me so­cial­de­mo­kra­tus ir ki­tus pri­tar­ti VGT spren­di­mui? Prieš ke­le­tą mė­ne­sių dėl ana­lo­giš­ko įsta­ty­mo ra­gi­no bal­suo­ti prieš. Dar svar­biau, kiek nuo­šir­džiai nuo­sta­tas, ku­rioms prieš­ta­rau­ja, jis įgy­ven­dins, jei ne­pa­vyks su­stab­dy­ti per so­cial­de­mo­kra­tų kon­tro­liuo­ja­mą Sei­mą?“ – klau­sė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Gin­ti tu­ri profesionalai

Pri­va­lo­mai šauk­ti­nių tar­ny­bai pri­ta­ria to­li gra­žu ne vi­si. Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas pa­si­sa­ko prieš ir ma­no, kad Lie­tu­vą tu­rė­tų gin­ti pro­fe­sio­na­lų ka­riuo­me­nė. „Šiuo­lai­ki­nės ka­ri­nės tech­ni­kos ly­gis ne toks kaip prieš šim­tą me­tų, kad rei­kė­tų pa­kel­ti kar­dą ir žū­ti iš­li­pus iš ap­ka­sų. Jei mums vals­ty­bė­je rei­kia pa­tran­kų mė­sos, ga­li­me tuo ke­liu ei­ti, o jei no­ri­me pro­fe­sio­na­liai gin­tis, tam tu­ri­me skir­ti lė­šų ir tu­rė­ti pro­fe­sio­na­lią ka­riuo­me­nę“, – įsi­ti­ki­nęs R. Pa­ksas.

Li­be­ra­lų są­jū­dis nė­ra su­for­ma­vęs kon­kre­čios po­zi­ci­jos dėl nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos. Esą nors geo­po­li­ti­niai iš­šū­kiai ver­čia nau­do­tis vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis di­di­nant ka­riuo­me­nę, klau­si­mas dėl šauk­ti­nių rei­ka­lau­ja pla­tes­nės dis­ku­si­jos.

Bū­ti­nas pastovumas

Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio ka­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius Val­das Ra­ku­tis pri­ta­ria nuo­la­ti­niam šauk­ti­nių su­grą­ži­ni­mui. Esą to­kie da­ly­kai, kaip ka­riuo­me­nės komp­lek­ta­vi­mo for­mos, ne­ga­li bū­ti daž­nai kai­ta­lio­ja­mi. „Ka­riuo­me­nės komp­le­ta­vi­mo sis­te­ma tu­ri įta­kos ir inf­ras­truk­tū­ros plė­trai, ir vals­ty­bės gy­ny­bos kon­cep­ci­jai. Žmo­gus ne tik ati­tar­nau­ja ke­lis mė­ne­sius šauk­ti­niu, bet ir vė­liau lai­ko­mas ka­ro prie­vo­li­nin­ku. Pa­vyz­džiui, jei­gu pen­ke­rius me­tus bu­vo ka­ro prie­vo­lė, o pa­skui pen­ke­rius me­tus – ne, žmo­nės, ne­ga­vę pa­si­ren­gi­mo, ne­ga­li bū­ti nor­ma­lūs re­zer­vi­nin­kai. Tuo­met vy­rau­ja chao­sas, – aiš­ki­no eks­per­tas. – 2008 me­tais bu­vo su­stab­dy­tas šau­ki­mas į ka­ro tar­ny­bą. Da­bar tai su­da­rė keis­tą si­tua­ci­ją: at­nau­ji­nus šau­ki­mą, ne­aiš­ku, ką da­ry­ti su vy­res­nių am­žiaus gru­pių žmo­nė­mis. Į ka­riuo­me­nę tu­ri žy­giuo­ti 24, 26 me­tų jau­nuo­liai, o tai yra su­dė­tin­ga dėl pa­si­kei­tu­sios šei­mi­nės si­tua­ci­jos. To­dėl ge­riau, kad sis­te­ma nuo­lat funk­cio­nuo­tų. Ta­da ji tam­pa tam ti­kra tra­di­ci­ja, ne­ke­lia daug ais­trų, prie to pri­si­tai­ko ka­ri­niai da­li­niai, yra su­ku­ria­ma spe­cia­li inf­ras­truk­tū­ra.“

V. Ra­ku­čio tei­gi­mu, ki­to­se mū­sų re­gio­no ša­ly­se yra skir­tin­gų ka­riuo­me­nės rū­šių sis­te­mos. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jos ka­riuo­me­nė taip pat yra miš­ri, ša­lis tu­ri ga­na di­de­lį re­zer­vo ka­rių skai­čių. Tuo me­tu Len­ki­ja ir Lat­vi­ja yra pe­rė­ju­sios prie pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės.