Parašus referendumui rengti bus galima rinkti elektroniniu būdu
Sei­mas pri­ta­rė Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­lo­ma ren­kant par­ašus dėl re­fe­ren­du­mo ini­cia­vi­mo leis­ti pi­lie­čiams rei­ka­la­vi­mą pa­si­ra­šy­ti elek­tro­ni­niu bū­du.

Taip pat siū­lo­ma il­gin­ti par­ašų rin­ki­mo ter­mi­ną. Pro­jek­to au­to­rių nuo­mo­ne, per 3 mė­ne­sius su­rink­ti 300 tūks­tan­čių par­ašų yra pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma. Siū­lo­ma pa­dvi­gu­bin­ti ter­mi­ną par­ašams rink­ti iki 6 mė­ne­sių. Jis bū­tų skai­čiuo­ja­mas nuo pi­lie­čių par­ašų rin­ki­mo la­pų iš­da­vi­mo Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je die­nos.

Pro­jek­tui pri­ta­rė 43, prieš bal­sa­vo vie­nas, su­si­lai­kė 18 Sei­mo na­rių.