Parašų rinkimo akciją lydi netikėtumai
Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės „TAL­KA: už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ at­sto­vai vi­lia­si, kad lap­kri­čio 4-ąją rin­ki­mų prie­vaiz­dams pa­vyks įteik­ti dau­giau kaip 50 tūkst. par­ašų, re­mian­čių vi­suo­me­ni­nin­kų siū­lo­mą as­men­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se tvar­ką. Tal­ki­nin­kai ste­bi­si, kad da­liai pi­lie­čių siū­ly­mas at­ro­do per­ne­lyg li­be­ra­lus.

Rug­sė­jį, pir­mą­jį par­ašų rin­ki­mo mė­ne­sį, vi­suo­me­ni­nin­kams pa­vy­ko su­rink­ti apie 30 tūkst. par­ašų. Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė „TAL­KA: už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­me ra­gi­na įtvir­tin­ti, kad pa­grin­di­nia­me as­mens do­ku­men­tų pus­la­py­je bū­tų ga­li­mi įra­šai tik vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lės rai­dė­mis, o įra­šai ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mi pa­so pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je ar­ba ta­pa­ty­bės kor­te­lės an­tro­je pu­sė­je. Sie­kia­ma pa­si­nau­do­ti Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos tei­se ir pa­teik­ti Sei­mui šį siū­ly­mą svars­ty­ti pri­va­lo­ma tvar­ka. Tam rei­kia, kad ini­cia­ty­vą sa­vo par­ašais par­em­tų 50 tūkst. ša­lies pi­lie­čių.

Li­ko 5 die­nos

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys ir pa­grin­di­nis koor­di­na­to­rius Vy­tau­tas Si­ni­ca ma­no, kad iki lap­kri­čio pra­džios pa­vyks su­rink­ti ne tik rei­ka­lin­gus, bet ir ke­lis tūks­tan­čius pa­pil­do­mų par­ašų. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­pras­tai da­lį par­ašų pri­pa­žįs­ta ne­tin­ka­mais.

„Da­bar dar – pats par­ašų rin­ki­mo įkarš­tis“, – LŽ sa­kė pa­šne­ko­vas. Jo ži­nio­mis, ak­ty­viau­siai ini­cia­ty­vą pa­lai­ko Vil­niaus, Kau­no, Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­jai, pa­sy­ves­ni – klai­pė­die­čiai. V. Si­ni­ca at­krei­pė dė­me­sį, kad vie­na daž­niau­sių ne­no­ro dė­ti par­ašą prie­žas­čių – rei­ka­la­vi­mas nu­ro­dy­ti as­mens ko­dą. „Žmo­nės, ypač vy­res­ni, tie­siog bi­jo įra­šy­ti ko­dą. Ma­tyt, rei­kė­tų ieš­ko­ti siū­ly­mų, kaip at­ei­ty­je tai pa­keis­ti. Aps­kri­tai, jei žmo­nės su­sto­ja ir iš­klau­so, kas siū­lo­ma, daž­niau­siai pa­si­ra­šo“, – kal­bė­jo jis.

Keis­čiau­sia, anot jo, jog ne­ma­žai ne­pa­si­ra­šan­čių­jų ma­no, kad siū­lo­mas pro­jek­tas – per­ne­lyg li­be­ra­lus. Esą net ru­sų tau­ty­bės as­me­nys tei­gia, kad jo­kių as­men­var­džių ra­šy­mo nuo­lai­dų nė­ra rei­ka­lo da­ry­ti. Ak­ci­ja su­lau­kė ir emig­ran­tų su­si­do­mė­ji­mo. Ta­čiau en­tu­ziaz­mą at­vė­si­no per daug su­dė­tin­ga elek­tro­ni­nio pa­si­ra­šy­mo sis­te­ma. „Ma­no ži­nio­mis, gau­ta tik 200 elek­tro­ni­nių par­ašų. Nu­vy­lė­me iš­ei­vius“, – pa­žy­mė­jo V. Si­ni­ca.

Bū­ti­na apk­lau­sa

Pa­vyks su­rink­ti par­ašus ar ne, klau­si­mas bet ku­riuo at­ve­ju bus spren­džia­mas Sei­me. Ir par­la­men­to frak­ci­jų nuo­mo­nių skir­tu­mai dėl par­ašų ak­ci­jos re­zul­ta­tų taip pat ne­iš­nyks. V. Si­ni­ca ma­no, kad ge­riau­sias bū­das iš­veng­ti spe­ku­lia­ci­jų – su­reng­ti rep­re­zen­ta­ty­vią vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­są.

Jis pa­si­džiau­gė, kad ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riams pa­vy­ko pa­siek­ti bent vie­ną ge­rą da­ly­ką – pro­jek­tai, ku­riais siū­lo­ma keis­ti as­men­var­džių ra­šy­mą do­ku­men­tuo­se, ne­bu­vo įtrauk­ti į Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų prog­ra­mą.

Kaip skelb­ta, pa­ža­dą ne­sku­bin­ti prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų pro­jek­tų svars­ty­mo iki par­ašų rin­ki­mo ak­ci­jos pa­bai­gos da­vė Sei­mo pri­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Trūks­ta po­li­ti­nės valios

Par­la­men­te at­si­ra­du­sių pro­jek­tų au­to­riai abe­jo­ja, ar šios ka­den­ci­jos Sei­mui aps­kri­tai pa­vyks pri­im­ti ko­kį nors spren­di­mą dėl pa­var­džių ra­šy­mo. Kri­ti­kuo­ja­mas tiek so­cial­de­mo­kra­tų Ire­nos Šiau­lie­nės ir Ge­di­mi­no Kir­ki­lo va­rian­tas, ku­riuo siū­lo­ma įtei­sin­ti ga­li­my­bę ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dus ir pa­var­des ra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis, tiek ir kon­ser­va­to­riaus Va­len­ti­no Stun­džio al­ter­na­ty­va, pa­gal ku­rią as­men­var­džius ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis bū­tų ga­li­ma ra­šy­ti tik pa­pil­do­ma­me pa­so la­pe.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė I. Šiau­lie­nė LŽ yra sa­kiu­si, kad no­rint pri­im­ti li­be­ra­les­nį as­men­var­džių ra­šy­bos pro­jek­tą rei­kia stip­res­nės po­li­ti­nės va­lios. „Tu­ri bū­ti vals­ty­bės po­zi­ci­ja: ar­ba žy­giuo­ja­me to­liau, ar­ba ne. Mes, ini­cia­to­riai, da­vė­me pra­džią. De­ja, kaip ma­tau, už­baig­ti nė­ra jė­gų“, – pri­pa­ži­no po­li­ti­kė.

V. Stun­dys prog­no­za­vo, kad be to­kio įsta­ty­mo ga­li tek­ti gy­ven­ti dar il­gai, ta­čiau tra­ge­di­jos dėl to ne­įž­vel­gė. Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo nu­ta­ri­mas ga­na aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja as­men­var­džių ra­šy­mą. „Gai­la, kad tai ne įsta­ty­mas, nes Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­sa­kęs, kad as­men­var­džių ra­šy­mas as­mens do­ku­men­tuo­se tu­ri bū­ti įtvir­tin­tas įsta­ty­mu. Bet, ma­tyt, pa­gal to­kią tvar­ką gy­ven­si­me dar ne vie­nus me­tus“, – spė­jo jis.