Paramos pinigams tiesia skaidresnį kelią
Fon­dai, aso­cia­ci­jos, vie­šo­sios įstai­gos, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos tu­rė­tų ne tik iš­sa­miai at­skleis­ti, ko­kią lab­da­rą ir par­amą gau­na iš ju­ri­di­nių as­me­nų bei kaip to­kias lė­šas nau­do­ja, bet ir su­lauk­ti sank­ci­jų, jei šios prie­vo­lės ne­vyk­do. To sie­kia pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, teik­da­ma Sei­mui ke­lių įsta­ty­mų ir Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas.

Siū­lo­ma, kad iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie par­amą po­li­ti­kų var­dais pa­va­din­ti fon­dai, lab­da­ros ir par­amos fon­dai, aso­cia­ci­jos, vie­šo­sios įstai­gos bei ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos (NVO) skelb­tų tiek sa­vo sve­tai­nė­se, tiek me­ti­nė­se at­as­kai­to­se, tei­kia­mo­se Re­gis­trų cen­trui. Tu­rė­tų bū­ti tiks­liai nu­ro­do­mi ne tik par­amos tei­kė­jai, bet ir jos ver­tė.

At­as­kai­tų ne­pa­tei­ku­sios or­ga­ni­za­ci­jos pra­ras­tų par­amos ga­vė­jo sta­tu­są. Taip pat ra­gi­na­ma įtvir­tin­ti, kad vi­suo­me­nė su mi­nė­to­mis at­as­kai­to­mis Re­gis­trų cen­tre ga­lė­tų su­si­pa­žin­ti ne­mo­ka­mai.

Įsta­ty­mai ir da­bar įpa­rei­go­ja or­ga­ni­za­ci­jas teik­ti to­kius duo­me­nis, o Re­gis­trų cen­tras juos skel­bia. Ta­čiau daž­niau­siai in­for­ma­ci­ja yra bend­ro po­bū­džio, be to, mo­ka­ma. Sa­vo fi­nan­sus vie­ši­na tik kas penk­ta, veik­los at­as­kai­tas – kas ket­vir­ta NVO. At­sa­ko­my­bės už tai, kad veik­la ne­vie­ši­na­ma, šiuo me­tu ne­nu­ma­ty­ta.

Spra­gos ba­do akis

Pre­zi­den­tės vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­gas Lin­gė at­krei­pė dė­me­sį į ne­skaid­rią po­li­ti­kų var­dais pa­va­din­tų fon­dų veik­lą, kai per juos ga­li­ma apei­ti drau­di­mą ju­ri­di­niams as­me­nims fi­nan­suo­ti par­ti­jų po­li­ti­nes kam­pa­ni­jas, rek­la­mos ri­bo­ji­mus, at­lik­ti ki­tus drau­džia­mus veiks­mus.

Anot jo, mi­nė­tos pa­tai­sos siū­lo­mos pa­sta­ruo­ju me­tu iš­aiš­kė­jus at­ve­jams, kai vals­ty­bės įmo­nės da­li­jo par­amą įvai­riems par­amos ga­vė­jams ne­tu­rė­da­mos aiš­kių kri­te­ri­jų. „Led­kal­nio vir­šū­nė – „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. 2016 me­tais bu­vo pa­skirs­ty­ta apie 1 mln. eu­rų par­amos“, – pa­žy­mė­jo pa­ta­rė­jas.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad iš dau­giau kaip 35 tūkst. par­amos ga­vė­jo sta­tu­są tu­rin­čių or­ga­ni­za­ci­jų Re­gis­trų cen­trui pri­va­lo­mas at­as­kai­tas pa­tei­kė tik per 6 tūks­tan­čius. Be to, at­as­kai­tos ne­iš­sa­mios, ne­nu­ro­do­ma, kas yra par­amos tei­kė­jai.

„Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, pri­ėmus pa­tai­sas par­amą gau­nan­čių or­ga­ni­za­ci­jų veik­la tap­tų skaid­res­nė ir at­vi­res­nė, o rė­mė­jų iš­ryš­ki­ni­mas pa­dė­tų at­sek­ti fik­ty­viai vei­kian­čius, gal­būt ne­skaid­riems san­do­riams su­da­ry­ti nau­do­ja­mus ju­ri­di­nius as­me­nis. Vie­šu­mas ga­lė­tų už­ti­krin­ti, kad par­amos ga­vė­jo sta­tu­są tu­rė­tų tik jo ver­tos or­ga­ni­za­ci­jos“, – sa­kė M. Lin­gė.

Ver­ti­na palankiai

Anot vie­šo­sios įstai­gos Po­li­ti­kos ty­ri­mų ir ana­li­zės ins­ti­tu­to va­do­vo Ma­riaus Ulo­zo, vie­šu­mas ir skaid­ru­mas iš es­mės yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas. „Rei­kia žiū­rė­ti į bend­rą kon­teks­tą, ko­dėl tai da­ro­ma. Sten­gia­ma­si su­var­žy­ti ko­rup­ci­ją. La­biau­siai pa­tai­sos pa­veik­tų įvai­rius fon­dus, pri­siš­lie­ju­sius prie par­ti­jų ir ta­pu­sius po­li­ti­nių jė­gų veik­los fi­nan­sa­vi­mo ins­tru­men­tais“, – ko­men­ta­vo jis.

Ki­ta ver­tus, ne­di­de­lėms NVO, ku­rios ir taip vos iš­si­lai­ko, yra fi­nan­suo­ja­mos pa­gal pro­jek­tus, pa­sak M. Ulo­zo, tek­tų pa­pil­do­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) ty­ri­mas ro­do, kad ke­tu­ri penk­ta­da­liai apk­laus­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų su­tin­ka, jog no­rint veik­ti skaid­riai bū­ti­na skelb­ti veik­los at­as­kai­tas, įvar­dy­ti rė­mė­jus, vie­šin­ti, ko­kios lė­šos lei­džia­mos.

TILS pro­jek­tų va­do­vė Rū­ta Mra­zaus­kai­tė tei­gė įžvel­gian­ti dve­jo­pą pre­zi­den­tū­ros siū­lo­mų pa­tai­sų nau­dą vi­suo­me­nei. Pir­ma, šiuo me­tu as­muo, no­rė­da­mas pa­au­ko­ti ku­riai nors NVO, daž­nai ne­ga­li tiks­liai su­ži­no­ti, kuo iš tie­sų ji už­sii­ma, ar jos veik­la rea­liai ati­tin­ka dek­la­ruo­ja­mą. „An­tra, da­bar fon­dai ne­re­tai su­tei­kia po­li­ti­kams ga­li­my­bę dau­giau bū­ti vie­šu­mo­je. Tai tar­si ne­tie­sio­gi­nė po­li­ti­nė rek­la­ma. Ta­čiau pa­pras­tai ne­ma­to­me, kas juos re­mia“, – pa­brė­žė R. Mra­zaus­kai­tė.

Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, per pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją ša­ly­je vei­kė 14 su par­la­men­ta­rais sie­ja­mų fon­dų.

Par­amai – milijonai

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, per­nai įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos ga­vo dau­giau kaip 125 mln. eu­rų par­amos, iš jų per 68 proc. – iš Lie­tu­vos ju­ri­di­nių as­me­nų, apie 22 proc. – iš už­sie­nio, ko­ne 10 proc. – iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio ano­ni­mi­nių bei fi­zi­nių as­me­nų. Dar 16,5 mln. sky­rė fi­zi­niai as­me­nys, pa­au­ko­ję 2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio.

Liū­to da­lis lė­šų – 43 proc. – te­ko spor­tui, maž­daug po de­šim­ta­da­lį sie­kė par­ama so­cia­li­nės glo­bos ir rū­py­bos, švie­ti­mo, kul­tū­ros, svei­ka­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­joms, 3 proc. – re­li­gi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Pri­min­si­me, jog Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos par­ei­gū­nai bir­že­lį krė­tė bu­vu­sio Kau­no me­ro Ri­man­to Mi­kai­čio ir Sei­mo na­rio Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­mus. G. Ste­po­na­vi­čius kra­tas sie­jo su tuo, kad vie­nas fon­do rė­mė­jų bu­vo kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Tei­sė­sau­ga ti­ria, ar bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mun­do Kur­lians­kio už tam ti­krus kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus sa­vo bei ki­tų nau­dai pa­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.