Paramos gavėjus iškels į dienos šviesą
Sei­me ski­na­si ke­lią idė­ja griež­čiau reg­la­men­tuo­ti par­amos ir lab­da­ros pa­nau­do­ji­mą, kad in­for­ma­ci­ja apie gau­tą par­amą bū­tų vie­ša ir lik­tų kuo ma­žiau lan­dų ja pa­si­nau­do­ti ne­skaid­riais tiks­lais.

Par­la­men­ti­nis Au­di­to ko­mi­te­tas ėmė­si žings­nių, ku­riais sie­kia­ma par­amos ga­vė­jų veik­lai su­teik­ti dau­giau vie­šu­mo ir skaid­ru­mo, efek­ty­viau kon­tro­liuo­ti par­amos nau­do­ji­mą. Siū­lo­ma įsta­ty­mu įtvir­tin­ti, kad lab­da­ra ar par­ama ne­ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­ma po­li­ti­nei rek­la­mai, taip pat nu­ma­ty­ti sank­ci­jas jos ga­vė­jams už nu­sta­ty­tų par­ei­gų ne­vyk­dy­mą.

Tai­gi jei par­amos ga­vė­jas per du mė­ne­sius, kai bu­vo įspė­tas, ne­pa­teiks me­ti­nių fi­nan­si­nių at­as­kai­tų rin­ki­nio ir me­ti­nio pra­ne­ši­mo ar veik­los at­as­kai­tos, jam grės ne­tek­ti par­amos ga­vė­jo sta­tu­so. Jis ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas ne tik už Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, bet ir už ki­tų tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių par­amos ga­vė­jų veik­lą, ne­si­lai­ky­mą.

Pa­ulius Mu­raus­kas: „Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se fon­dus stei­gia po­li­ti­nę kar­je­rą jau bai­gę ar pa­si­trauk­ti iš po­li­ti­nės veik­los pla­nuo­jan­tys as­me­nys. O Lie­tu­vo­je – prieš­in­gai.“

Trūks­ta skaidrumo

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to, įre­gis­tra­vu­sio Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mo pa­tai­sas, pir­mi­nin­kė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog su­griež­ti­nus lab­da­ros ir par­amos sky­ri­mo reg­la­men­ta­vi­mą, bū­ti­na griež­tin­ti ir jos pa­nau­do­ji­mo prie­žiū­rą. „Tai – pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mui pa­teik­tų įsta­ty­mo pa­tai­sų tą­sa“, – pri­dū­rė par­la­men­ta­rė.

Ingrida Šimonytė: "Esama istorijų, kai net nebuvo galima sužinoti, kas gavo paramą."

Pa­sak I. Ši­mo­ny­tės, iki šiol la­bai ne­daug par­amos ga­vė­jų kas­met pa­teik­da­vo do­ku­men­tus, su­si­ju­sius su jų veik­la. Pa­vyz­džiui, už 2015 me­tus iš 35 401 par­amos ga­vė­jo at­as­kai­to­mis pa­si­rū­pi­no tik 6195, t. y. apie 17 pro­cen­tų. „Ši prob­le­ma eg­zis­tuo­ja net ir tais at­ve­jais, kai par­amą tei­kia vals­ty­bės įmo­nės. Esa­ma įvai­riau­sių „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, Lie­tu­vos pa­što is­to­ri­jų, kai net ne­bu­vo ga­li­ma su­ži­no­ti, kas tą par­amą ga­vo. Be­je, įsta­ty­mo nuo­sta­ta, jog da­vė­jas tu­ri vie­šin­ti par­amą, jau yra įsi­ga­lio­ju­si. Da­bar be­li­ko įtvir­tin­ti prie­vo­lę ir ga­vė­jui pra­neš­ti apie gau­tą par­amą“, – pa­brė­žė Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

Be po­li­ti­kų var­dų

Kiek dau­giau kaip prieš me­tus Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Al­gis Strel­čiū­nas įre­gis­tra­vo Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios taip pat tu­rė­jo už­kirs­ti ke­lią pa­slėp­tai vals­ty­bės po­li­ti­kų sa­vi­rek­la­mai ir už­ti­krin­ti po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo tei­sė­tu­mą bei vie­šu­mą. Par­la­men­ta­ras siū­lė užd­raus­ti vals­ty­bės po­li­ti­kams ir kan­di­da­tams į vals­ty­bės po­li­ti­kus bū­ti lab­da­ros ir par­amos fon­dų stei­gė­jais bei da­li­nin­kais, ne­leis­ti, kad tie fon­dai bū­tų va­di­na­mi jų var­dais, pa­var­dė­mis. Mat vals­ty­bės po­li­ti­kų lab­da­ros ir par­amos fon­dai gau­na ne­ma­žai lė­šų tiek iš fi­zi­nių, tiek iš ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­rie kar­tais yra su­si­ję su vie­no ar ki­to po­li­ti­ko vyk­do­mo­mis funk­ci­jo­mis. Jų veik­la pa­pras­tai itin su­ak­ty­vė­ja per rin­ki­mų kam­pa­ni­jas. A. Strel­čiū­nas tvir­ti­no, kad po­li­ti­kai sa­vo lab­da­ros ir par­amos fon­dus daž­nai nau­do­ja ne pa­gal tie­sio­gi­nę pa­skir­tį, o sa­vi­rek­la­mai.

Ta­čiau anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė par­la­men­ta­ro įre­gis­truo­toms įsta­ty­mo pa­tai­soms ir pa­siū­lė jas dar to­bu­lin­ti. „Ti­kiuo­si, nau­ja­sis Au­di­to ko­mi­te­tas grįš prie ma­no pa­tai­sų, nes pa­sta­rų­jų me­tų skan­da­lin­gi įvy­kiai ro­do, kad jų Lie­tu­vo­je la­bai rei­kia“, – sa­kė A. Strel­čiū­nas.

Po­li­ti­kų ais­tra

Be­veik tūks­tan­čio įvai­rių lab­da­ros ir par­amos fon­dų, ku­rie vei­kia šiuo me­tu, dau­giau kaip de­šimt ga­li­ma sie­ti su po­li­ti­kais – Eu­ro­pos Par­la­men­to, Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais. Ta­čiau pa­sta­rai­siais mė­ne­siais be­ne liūd­niau­siai pa­gar­sė­jo tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų aki­ra­ty­je at­si­dū­ręs par­la­men­ta­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad G. Ste­po­na­vi­čius su vie­nu iš „MG Bal­tic“ kon­cer­no va­do­vų ta­rė­si dėl lė­šų, ku­rio­mis esą bu­vo ne­tei­sė­tai fi­nan­suo­ja­ma G. Ste­po­na­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė par­ti­ja, vie­šo­ji įstai­ga Lais­vės stu­di­jų cen­tras, Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das ir šio Sei­mo na­rio rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. 2016-ųjų pra­džio­je jos per­ves­tos į vie­nos vie­šo­sios įstai­gos ir par­amos fon­do (abu su­bjek­tai su­si­ję su po­li­ti­ne par­ti­ja) sąs­kai­tas. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, da­lis šių lė­šų pa­nau­do­tos sko­loms už po­li­ti­nės par­ti­jos ir Sei­mo na­rio veik­lai vie­šin­ti skir­tus ren­gi­nius pa­deng­ti, ki­ta da­lis – kan­di­da­to į 2016–2020 me­tų ka­den­ci­jos Sei­mą veik­los vie­ši­ni­mo ren­gi­niams fi­nan­suo­ti.

Pats G. Ste­po­na­vi­čius to­kius įta­ri­mus ne­igia. Sei­me svars­tant par­la­men­ta­ro tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą jis ti­ki­no, kad per su­si­ti­ki­mus su Rai­mon­du Kur­lians­kiu kal­bė­jo apie par­amą Lais­vės stu­di­jų cen­trui, fon­dui ir rin­ki­mų agi­ta­ci­jai. „Nė kiek ne­si­jau­čiu da­rąs ar da­ręs da­ly­kus, ku­rie man ne­leis­tų vi­siems žiū­rė­ti į akis. Per šį fon­dą bu­vo re­mia­mi žmo­nių su­ma­ny­mai, kad jie la­biau pa­si­ti­kė­tų sa­vi­mi ar­ba ga­lė­tų su­pras­ti, jog tu­rė­da­mi ir ne­di­de­lę idė­ją ma­ža­me mies­te­ly­je ga­li su­lauk­ti par­amos“, – Sei­me aiš­ki­no G. Ste­po­na­vi­čius.

Paulius Murauskas: "Vakarų Europos šalyse fondus steigia politinę karjerą jau baigę ar pasitraukti iš politinės veiklos planuojantys asmenys. O Lietuvoje - priešingai."

Svar­biau­sia – viešumas

Vie­šo­sios įstai­gos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­jek­tų koor­di­na­to­rius Pa­ulius Mu­raus­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad per men­kas fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mas su­ku­ria dau­giau ri­zi­kos tiek pa­tiems po­li­ti­kams, tiek fon­dams ar ki­toms ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios tu­ri ko­kių nors są­sa­jų su po­li­ti­kais ir po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis. „Prob­le­ma aki­vaiz­di, ją bū­ti­na kuo grei­čiau spręs­ti. Tai įro­do­ma kon­kre­čiais at­ve­jais ir tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mais ty­ri­mais“, – kal­bė­jo P. Mu­raus­kas.

Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė: „E­sa­ma is­to­ri­jų, kai net ne­bu­vo ga­li­ma su­ži­no­ti, kas ga­vo par­amą.“

Jo žo­džiais, pa­siū­ly­mo draus­ti po­li­ti­kams sa­vo var­du va­din­ti par­amos ir lab­da­ros fon­dus net ne­ver­ta kves­tio­nuo­ti. Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se įpras­ta, kad pa­na­šius fon­dus stei­gia po­li­ti­nę kar­je­rą jau bai­gę ar to­kios veik­los pla­nuo­jan­tys at­si­sa­ky­ti as­me­nys. O Lie­tu­vo­je, prieš­in­gai, kai ku­riems po­li­ti­kams pa­si­trau­kus iš ak­ty­vaus po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo, grei­tai už­gęs­ta ir jų fon­dų veik­la.

„Ta­čiau drau­di­mais var­gu ar iš­sprę­si­me prob­le­mą, to­dėl kur kas svar­biau pa­siek­ti, kad ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų fi­nan­sa­vi­mas bū­tų skaid­rus. Vie­šas duo­me­nų prie­ina­mu­mas, ga­li­my­bė ma­ty­ti, kas pri­klau­so fon­do val­dy­bai, iš ko­kių šal­ti­nių jis fi­nan­suo­ja­mas ir kam ski­ria gau­na­mas lė­šas – tai bū­ti­nos są­ly­gos, kai ga­li­ma ti­kė­tis kar­di­na­lių po­ky­čių“, – dės­tė VšĮ „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­jek­tų koor­di­na­to­rius.